Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Er forretningens prismærkning bindende?

Kære Monica Kromann,

Min kæreste og jeg har de seneste uger haft travlt med at købe julegaver, og der har jo ikke været mangel på udsalg og gode tilbud i tilbudsaviser og i butikkerne, hvilket man selvfølgelig ikke skal beklage sig over, når det hele skal gå op i en større (budget)enhed.

I forbindelse med en nylig shoppe-tur havde vi dog en knap så god oplevelse, og jeg har siden forsøgt at undersøge reglerne på Internettet, men jeg er langt fra sikker på, om jeg stadig har forstået det, og håber derfor, at du har lyst til at hjælpe med det.

Vi havde nemlig set et rigtig godt tilbud på et par mobiltelefoner, som vi mente kunne være ideelle gaver til børnene. Da vi kom ind i butikken, og ville købe telefonerne, fik vi at vide, at der var tale om en fejl, men at vi kunne købe dem til den pris, som de ville have sat dem til salg til. Dette var vi selvfølgelig ikke interesserede i, da besparelsen var knap så stor og tilbuddet knap så tillokkende. Selvom at vi insisterede på at få mobiltelefonerne til tilbudsprisen, var butikken hverken til at hugge eller stikke i.

Kan en butik virkelig tillade sig at sætte mobiltelefoner til salg til en lav pris, og når man så vil købe dem, forsøge at sælge dem til en meget højere pris?

 
Med venlig hilsen,

Juleshopperne


Svar:

Kære Juleshoppere,

Mange tak for Jeres henvendelse og for Jeres spændende spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Jeg er ked af at høre om Jeres dårlige oplevelse. Juleindkøb kan være en stressende affære, og det hjælper i denne forbindelse ikke, at butikker skilter eller annoncerer med ukorrekte prisangivelser - hvilket desværre forekommer af og til.

I skriver ikke, om I havde set tilbuddet på mobiltelefonerne i en tilbudsavis eller i en forretning/udstillingsvindue. Sondringen mellem disse steder kan have afgørende betydning i forhold Jeres muligheder for at støtte ret på den fejlagtige prismærkning. Endelig kan andre forhold spille ind, herunder sælgerens tilkendegivelser over for Jer i forretningen, da I forsøgte at købe telefonerne til den annoncerede pris. Jeg vil derfor nedenfor gennemgå 1) nogle grundlæggende aftaleretlige regler, 2) muligheden for at støtte ret på en ukorrekt prissætning i en tilbudsavis 3) muligheden for at støtte ret på en ukorrekt prismærkning i en forretning eller et udstillingsvindue.

Generelle bemærkninger

Reglerne omkring aftalers indgåelse, herunder fremsættelse af tilbud og accept af tilbud, fremgår af Aftaleloven (lovbekendtgørelse nr. 781 af 26/08/1996). Reglerne er dog overvejende deklaratoriske, det vil sige, at de alene er gældende, såfremt andet ikke er aftalt (eller fremgår af kutymer eller lignende). Det aftaleretlige udgangspunkt er dog, at aftaler indgået i god tro skal holdes. En aftale kommer typisk i stand ved, at der fremsættes et tilbud, og dette tilbud siden accepteres inden for en given frist. Tilbud og accept er således begge bindende for afgiveren, jf. Aftalelovens § 1, 2. pkt. Problemet kan imidlertid være at fastlægge, hvornår en aftale er indgået, herunder om det fremsatte er et tilbud, eller om det alene er opfordring til at gøre tilbud, hvilket har betydning i forhold til, om – og hvornår – aftalen kommer i stand. Et andet problem vedrører tilbud med fejlskrift, eksempelvis fejlagtig prisangivelse. Hovedreglen er her, at den der fremsætter tilbuddet, er nærmest til at bære risikoen for eventuelle fejl, jf. nedenfor.

Det fremgår kun i begrænset omfang af aftaleloven, hvornår noget er et tilbud, og hvornår det er opfordring til at gøre tilbud, hvorfor nedenstående overvejende er baseret på domstolspraksis.

Tilbudsaviser og kataloger

Når der udsendes tilbudsaviser eller kataloger til (næsten) samtlige eller et flertal af hustande i et område, anses disse som udgangspunkt alene som værende opfordring til at gøre tilbud. Dette har den følge, at når man som kunde i forretningen giver udtryk at ville købe en genstand til den pris i tilbudsavisen/kataloget annoncerede pris, er dette kun et tilbud. Forretningen kan på dette tidspunkt enten acceptere tilbuddet, hvorved der indgås en bindende aftale, eller forretningen kan afslå tilbuddet. Der ligger flere hensyn bag udgangspunkt, herunder at det kan være overordentlig vanskeligt at rette prisen i tilbudsaviser/kataloger, når disse først er sendt i trykken, og den erhvervsdrivende vil da også typisk have taget forbehold for eventuelle trykfejl.

Det følger dog af de markedsretlige regler om god markedsføringsskik, at det ikke står en erhvervsdrivende frit for at annoncere med lave (men ukorrekte) priser i tilbudsaviser og kataloger for at lokke kunder til sin forretning, og derefter (forsøge at) sælge de annoncerede varer til en højere pris. Annoncering i strid med god markedsføringsskik straffes som oftest med bøde.

Hvis annoncen for mobiltelefonerne fremgik af en hustandsomdelt tilbudsavis, er Jeres muligheder for at støtte ret på den annoncerede pris som udgangspunkt således begrænsede, men afhænger dog af de konkrete omstændigheder, herunder af sælgerens/forretningens tilkendegivelser over for Jer.

Annoncer i forretning og udstillingsvindue

I modsætning til annoncer i hustandsomdelte tilbudsaviser, betragtes udstilling af prismærkede genstande som tilbud. Her har den erhvervsdrivende blandt andet rig mulighed for at rette eventuelle fejlagtige prismærkninger, og som nævnt er udgangspunktet, at den der fremsætter et tilbud, er nærmest til at bære risikoen for eventuelle fejl heri. Hvis en forretning således har sat en mobiltelefon til salg i et udstillingsvindue eller i forretningen, betragtes dette som et tilbud, der som udgangspunk er bindende for forretningen. Dette forudsætter dog, at kunden ikke er i ”ond tro” på accepttidspunktet. Ond tro betyder at kunden vidste eller burde have vidst, at der var tale om ukorrekt prismærkning. Det er selvsagt vanskeligt at vide, hvad kunden tænkte eller endsige burde have tænkt, da denne accepterede tilbuddet, og man vil derfor typisk se på de nærmere omstændigheder, eksempelvis om prisen var sat usædvanlig lav i forhold til normalprisen eller i forhold til tilsvarende varer i samme forretning/afdeling.

For så vidt angår udstillede varer, kan I således som udgangspunkt støtte ret på tilbuddet, medmindre at I vidste eller burde have vidst, at prisen ikke var korrekt angivet.

Jeg håber, at I ved læsning af ovenstående har fået tilfredsstillende svar på Jeres spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.