Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Hvem skal klippe hækken?

Kære Monica Kromann

Vi vil blive glade, hvis du vil oplyse os om vore juridiske rettigheder angående følgende spørgsmål.

Vi har en grund, hvis ene side støder op til en privat vej. Vi har ikke vejret eller ret til at opholde os eller i øvrigt færdes på vejen i det hele taget. På vores grund har vi en hæk, der vender ud til denne vej, og som er plantet ca. 20 cm inde på vores grund. Vi har boet her i ca. 40 år, og ejerne af husene på den private vej, har derfor krævet, at jeg klipper den del af hækken, der går ud over den private vej – hvilket jeg da også har gjort.

Jeg er dog efterhånden ved at være 85 år, og det kniber således med denne opgave rent fysisk, og vi har derfor de seneste år måtte betale i dyre domme for at få hækken klippet. Vi har egentlig også altid ment, at det var mærkeligt, at vi skulle være forpligtet til at klippe hækken, når vi ikke har adgang til den private vej.

Vi vil gerne vide, om vi har pligt til at klippe hækken, når den nu vender mod en privat vej? Eller gælder pligten alene, hvis hækken vender mod offentlige veje?

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læsere

Tak for jeres henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne om opsætning af hegn, herunder levende hegn, samt vedligeholdelse og ændring af disse findes overvejende i Hegnsloven. Loven regulerer både hegn mod andre grunde og mod offentlige eller private fællesveje. Hegn eller beplantning, der grænser til offentlige eller private fællesveje, er samtidig reguleret ved Lov om offentlig vej henholdsvis Lov om private fællesveje. Herudover kan der gælde særlige lokalplaner, vedtægter eller servitutter. Hvorvidt I er forpligtet til at klippe hækken beror derfor på en konkret vurdering, herunder af hvilke love eller regler, der regulerer forholdet. Nedenfor er derfor alene generelle regler for klipning og vedligeholdelse af hæk.

Selve Hegnsloven indeholder ingen entydig definition af et hegn. Loven nævner dog en række funktioner, som hegn kan varetage. Et hegn kan således være en indretning, der har til formål at markere ejendomsskellet, give en vis beskyttelse af privatlivet eller mod uønsket færdsel. En hæk kan således betragtes som et levende hegn og dermed være omfattet af Hegnsloven, såfremt den opfylder ovenstående formål.

 

Det følger af Hegnsloven, at hegn mod gader eller veje – enten offentlige veje eller veje udlagt til flere grundejere – skal rejses helt på egen grund, og at levende hegn, skal plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at hegnet til enhver tid holdes inden for egen skellinie. Levende hegn mod blandt andet gader eller veje, hvor andre end hegnets ejer kan færdes, skal endvidere holdes studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for de vejfarende.

Er der tale om et fælleshegn – dvs. et (levende) hegn mellem to grunde – skal udgiften til vedligeholdelse af hegnet afholdes af begge grundejere. Ved eget hegn – dvs. hegn, der rejses på egen grund langs ejendommens skel – skal grundejeren som udgangspunkt selv afholde udgiften til vedligeholdelse, herunder til beskæring og klipning.

Vejretten – eller den manglende vejret – har alene betydning i forhold til den almindelige pligt til at vedligeholde vejen eller afholde udgifterne hertil. Efter Lov om private fællesveje skal kommunalbestyrelsen således bestemme, at en privat fællesvej skal vedligeholdes, så den er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, og træffe bestemmelse om vejens fremtidige vedligeholdelse. Udgiften til vedligeholdelsen fordeles mellem de vejberettigede. Har man ingen vejret, kan man således ikke pålægges en sådan forpligtelse.

For så vidt angår beplantning kan kommunalbestyrelsen dog kræve, at grundejeren fjerner, nedskærer eller studser beplantning på, i eller mod en privat fællesvej, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller færdslen på vejen. En sådan forpligtelse forudsætter derimod ikke, at grundejeren tillige er ejer af vejen eller i øvrigt har vejret.

Man er som grundejer således i vidt omfang forpligtet til at beskære og studse levende hegn og beplantning, der vender mod offentlig veje såvel som private fællesveje. Hvorvidt I i det konkrete tilfælde er forpligtet hertil, beror herefter på en konkret vurdering.

Jeg vil derfor anbefale, at I enten søger en mindelig løsning med de pågældende grundejere eller kontakter en advokat, der nærmere kan rådgive jer om det nærmere omfang af forpligtelsen.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.