Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan min veninde få erstatning efter påkørsel?

Kære Monica Kromann

Tak for en fin brevkasse!

Jeg skriver på vegne af min veninde, som desværre for nyligt blev ramt af en bil i en såkaldt højresvingsulykke. Det var heldigvis mest hendes cykel, som det gik ud over, men hun pådrog sig en brækket arm.

Hun fik i den forbindelse udvekslet kontaktoplysninger med bilisten, men hun er usikker på, hvad hendes rettigheder og muligheder reelt er. Hvad skal hun gøre for at søge erstatning?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Der sker desværre årligt et stort antal færdselsuheld i Danmark, hvoraf et betydeligt antal involverer cykler. Det er dog ikke alle, der er bekendte med deres rettigheder og muligheder i forbindelse med et færdselsuheld. Dette vanskeliggøres blandt andet af, at en række grundlæggende principper og betingelser ikke er lovregulerede, og at der samtidig kan være samspil mellem en række forskellige love, herunder Erstatningsansvarsloven og Færdselsloven. 

Som udgangspunkt skal den, der lider et tab, selv bære tabet. Efter de erstatningsretlige principper og regler kan en anden imidlertid pålægges et erstatningsansvar til helt eller delvist dækning af et sådant tab, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det er som hovedregel en betingelse for erstatningsansvaret, at skadevolderen har handlet ansvarspådragende - dvs. enten har handlet forsætligt eller uagtsomt. Der gælder dog enkelte, væsentlige undtagelser hertil. Blandt andet for så vidt angår skader forårsaget i trafikken gælder der almindeligvis et objektivt ansvar, hvorefter en bilist kan være ansvarlig, uagtet at denne ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Det er herudover en betingelse, at skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget af bilistens ansvarspådragende adfærd, jf. ovenfor, og at skadens/tabets omfang var forudsigeligt for bilisten. Der skal således være en sammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og den indtrådte skade. Såfremt din veninde og dennes cykel blev skadet ved trafikuheldet, er den første betingelse formentligt opfyldt. Det vil endvidere typisk være forudsigeligt med både personskade og tingskade ved påkørsel med bil. Hvorvidt dette også har været tilfældet i sagen afhænger dog af en konkret vurdering.

Det er endelig en betingelse, at din veninde har lidt et tab og/eller personskade ved færdselsuheldet.

Er alle ovenstående en betingelser opfyldt, er udgangspunktet, at din veninde skal stilles, som om skaden ikke var indtrådt. Din veninde kan i den forbindelse få erstattet udgifter til reparation eller genanskaffelse af cykel, helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, ligesom hun kan opnå godtgørelse for svie og smerte. De nærmere regler herom findes i Erstatningsansvarsloven.

Det er et lovkrav, at alle biler som minimum har en ansvarsforsikring, der dækker tings- og personskader forvoldt på andre i trafikken. Dette følger af Færdselsloven. Det følger endvidere af loven, at den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, ligesom forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte. Din veninde kan altså direkte rette sit krav – vedrørende tingskaden og personskaden - mod det forsikringsselskab, hvori der er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet. Har din veninde herudover en ulykkesforsikring, kan hun rette et krav mod dette selskab for personskaden. Det bemærkes, at helbredsudgifter ikke dækkes af ulykkesforsikringen i det omfang de er dækket af køretøjets ansvarsforsikring.

Erstatningen og godtgørelsen kan dog efter omstændighederne nedsættes eller bortfalde, såfremt din veninde havde udvist en vis grad af egen skyld, dvs. handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker din veninde held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.