Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Tilgodehavende hos håndværker

 

Kære Monica Kromann,

Sidste år blev jeg presset til at overføre 20.000 kr. til en håndværker, der skulle udføre noget arbejde for mig. Håndværkeren har dog desværre ikke udført noget arbejde siden, og det virker heller ikke til, at han agter at udføre det aftalte arbejde, nu hvor han allerede har fået forudbetalt beløbet.

Det drejer sig om et stort beløb, og det krænker mig, at han misbruger den tillid, som jeg har vist ved at forudbetale beløbet til ham. Jeg vil derfor gerne høre, om det er muligt at få tilba-gebetalt mine penge, eller at få ham til at udføre arbejdet.

Kan du hjælpe mig?

Med venlig hilsen, Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dine spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Der indgås dagligt et stort antal aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende om køb af tjenesteydelser, herunder håndværksmæssige opgaver, og langt de fleste af disse forløber uden nævneværdige problemer. Det er dog desværre ikke helt så sjældent, at der opstår en tvist af en eller anden art. Der findes ikke én bestemt lov, der regulerer området for tjenesteydelser, men derimod finder en række forskellige love og bestemmelser anvendelse, navnlig Aftaleloven og i vist omfang tillige Købeloven.

Indledningsvis er det vigtigt at være opmærksom på, at der som hovedregel først bør betales for arbejdet, når opgaven er udført, og man bør derfor så vidt muligt undlade at forudbetale for udførelsen af opgaven. Dernæst er det ved køb af tjenesteydelser vigtigt at sikre sig, at aftalen så vidt muligt indgås på et fyldestgørende skriftligt grundlag, der indeholder en specifikation af, hvad der skal leveres af arbejde, hvornår og til hvilken (anslået) pris. En sådan skriftlig aftale kan være afgørende ved vurderingen af, hvorvidt det aftalte arbejde er mangelfuldt eller forsinket.

Hvis arbejdet er forsinket

Jeg forstår på dig, at håndværkeren har iværksat arbejdet, men at han dog ikke har afleveret arbejdet som aftalt eller inden for rimelig tid, og der kan således foreligge forsinkelse fra håndværkerens side. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at udskyde den aftalte aflevering, eksempelvis hvor opgaven har vist sig vanskeligere end forventet. Hvis håndværkeren ikke afslutter arbejdet som aftalt, bør du skriftligt rykke håndværkeren for arbejdets udførelse i et såkaldt påkrav. Hvis håndværkeren undlader at reagere herpå, og der er tale om væsentlig forsinkelse, kan du være berettiget til at hæve aftalen delvist (for den del af arbejdet, der er forsinket) eller - under visse omstændigheder - at hæve aftalen helt. Såfremt du ønsker at hæve aftalen, skal du straks meddele dette til håndværkeren, der herefter skal tilbagebetale beløbet helt eller delvist – afhængigt af, i hvilket omfang aftalen hæves. Herudover kan du have krav på erstatning eller godtgørelse, såfremt forsinkelsen har påført dig tab eller ekstraudgifter.

Hvis arbejdet er udført, men dog er mangelfuldt

Hvis arbejdet er færdigafleveret, kan tvisten vedrøre fejl og mangler ved arbejdet. Hvorvidt dette er tilfældet, beror som udgangspunkt på aftalen, men arbejdet bør dog under alle omstændigheder være udført fagmæssigt korrekt, herunder opfylde eventuelle krav i love og bekendtgørelser, ligesom de anvendte materialer skal være lovlige og i aftalt kvalitet. Såfremt der er uenighed om manglens omfang, eller om der overhovedet foreligger en mangel, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for enten en klageinstans eller for domstolene, jf. straks nedenfor.

Dine muligheder

Afhængig af arbejdets art og pris, kan du have mulighed for at klage til et ankenævn. Der findes flere af disse inden for byggeri og håndværk, og det er almindeligvis en betingelse for klagens behandling, at du forinden har klaget til håndværkeren, at du indbetaler et mindre beløb for klagens behandling, og at håndværkeren er medlem af en brancheorganisation, der er medlem af ankenævnet.

Du har også mulighed for at søge juridisk bistand ved en advokat, der kan vurdere, om der er grundlag for at anlægge en sag ved de danske domstole. >>Såfremt du opfylder de økonomiske betingelser herfor, kan der være mulighed for ansøgning om fri proces. For at få offentlig fri proces, må indtægtsgrundlaget i 2012 ikke have oversteget kr. 299.000 for enlige eller kr. 380.000 for samlevende. Der kan fratrækkes kr. 52.000 pr. barn under 18 år, som bor hos eller forsørges af ansøgeren.<<

Jeg håber, at ovenstående har givet dig svar på dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.