Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Vores datter er blevet bortvist

Kære Monica Kromann

Vi er forældre til en ung pige på 16 år, og vi har lige enkelte spørgsmål, som vi håber, at du vil svare på.

Vores datter går på en offentlig ungdomsuddannelse, og er desværre blevet bortvist fra skolen efter en ”episode”. Skolen valgte i første omgang ikke at bortvise vores datter, men kun give hende en advarsel. Nu har skolen så tilsyneladende holdt et møde, og derefter sendt et brev, hvor de skriver, at de er nået frem til, at vores datter alligevel skal bortvises med henvisning til skolens ordensregler. Vi er fortvivlede og har virkelig svært ved at forstå skolens opførsel. Kan skolen uden videre ombestemme og ændre en afgørelse fra advarsel til bortvisning?

Med venlig hilsen

De Fortvivlede Forældre


Svar:

Kære Fortvivlede Forældre,

Tak for jeres henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Når en offentlig myndighed eller fx en offentlig skole, gymnasium eller lignende, træffer en afgørelse, er denne som altovervejende udgangspunkt bindende for adressaten (den som afgørelsen er rettet mod) såvel som for myndigheden eller skolen. En afgørelse defineres også som en udtalelse, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret i situationen. Er der tale om en sådan afgørelse, finder blandt andet Forvaltningsloven anvendelse, der giver en række beføjelser og rettigheder til adressaten, hvorefter den offentlige myndighed blandt andet skal:

  • vejlede adressaten,

  • sørge for en tilstrækkelig oplysning af sagen,

  • give adressaten (og andre relevante parter) adgang til at blive hørt, og

  • træffe en saglig afgørelse.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på ovenstående rettigheder, men i det følgende alene komme ind på i hvilket omfang en afgørelse kan tilbagekaldes.

Hvorvidt en offentlig myndighed eller en skole af egen drift kan tilbagekalde en afgørelse afhænger først og fremmest af, om der er tale om en tilbagekaldelse af bebyrdende afgørelse eller en begunstigende afgørelse. Bebyrdende afgørelser kan almindeligvis tilbagekaldes uden at dette volder særlige problemer. Andet kan dog være tilfældet, såfremt der er tale om partstvister, dvs. hvor en bebyrdende afgørelse for den ene part er begunstigende for en anden part. Her skal der også tages hensyn til den anden part, og til dennes berettigede forventninger til afgørelsen. Samtidig skal den nye afgørelse naturligvis være saglig.

Er der tale om en begunstigende afgørelse, der er blevet meddelt adressaten, er adgangen til tilbagekaldelse ganske snæver, medmindre der er udtrykkelig hjemmel i lovgivning til det. Det samme gælder, når en bebyrdende afgørelse får en endnu mere indgribende karakter. Uden for de tilfælde, hvor der er lovhjemmel til tilbagekaldelse, skal der ske en konkret afvejning, hvor der på den ene side tages hensyn til adressaten – her jeres datters - berettigede forventninger til at afgørelsen er bindende, dvs. står ved magt, og på den anden side hensynet til offentlige interesser. Hensynet til adressaten står dog ganske stærkt.

Herudover må tilbagekaldelsesårsagen også nødvendigvis indgå i vurderingen. Tilbagekaldelsesårsagerne inddeles typisk i tre kategorier ud fra, hvor tungtvejende disse årsager er:

  1. Afgørende hensyn til menneskeliv, sundhed, velfærd og statens sikkerhed,

  2. Hensynet til miljø, andre personers økonomiske interesser, udenrigspolitiske interesser og sociale beskyttelseshensyn, og

  3. Hensynet til lighed og konsekvens i myndighedens praksis samt hensynet til offentlig økonomi.

Den første kategori af hensyn er særligt tungtvejende, og vil almindeligvis kunne begrunde en tilbagekalde af en begunstigende afgørelse. Den anden kategori af hensyn er mindre tungtvejende, og derfor skal der ske en konkret afvejning. Endelig udgør den tredje kategori hensyn, der som udgangspunkt ikke vil være tilstrækkelig til at begrunde en tilbagekaldelse.

Der skal herudover være proportionalitet mellem årsagen til tilbagekaldelsen og den intensitet, der ligger i at tilbagekalde en begunstigende afgørelse. Er der fremkommet nye oplysninger i sagen, kan dette være af væsentlig betydning, i det omfang skolen ville have truffet en anden afgørelse, såfremt den havde været i besiddelse af disse oplysninger inden afgørelsen blev truffet. I denne forbindelse kan skolens manglende oplysning af sagen, inden der blev truffet en afgørelse, tale imod en tilbagekaldelse og ændring af afgørelsen til ugunst for jeres datter.

Endelig er der i almindelighed en videre adgang til at tilbagekalde en begunstigende afgørelse, når afgørelsen er baseret på en skønsmæssig vurdering.

Som det fremgår af ovenstående, kan det ikke helt entydigt meddeles, om det er muligt at tilbagekalde begunstigende afgørelser. Dette beror nemlig på en konkret afvejning og vurdering. Imidlertid skal der som beskrevet ganske meget til, før en sådan afgørelse kan ændres til ugunst for jeres datter. Skolen skal i deres skrivelse gerne have begrundet deres afgørelse og samtidig have vedlagt en klagevejledning og henvisning til de relevante regler. Jeg vil derfor anbefale jer, at benytte jer af denne klageadgang.  Ligeledes kan en advokat rådgive jer om jeres muligheder, herunder vurdere om der er sket en korrekt anvendelse af de relevante regler.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.