Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Enlig - og alligevel ikke

Kære Monica Kromann,

Vi har et spørgsmål, som vi håber, at du vil svare på.

Vi er en enkefrue henholdsvis en enkemand, der hver især har vores egen bolig, hvor vi har folkeregisteradresse. Vi mødes af og til hos hinanden, hvor vi tilbringer tid sammen og sommetider med overnatning. Vi tager også til tider på ferie sammen.

Vi er begge pensionerede og modtager folkepension, og da folkepension er forskellig for samlevende henholdsvis enlige, er vi meget interesseret i at vide, hvornår man er ”enlig” i relation til folkepensionen efter kommunens opfattelse? Hvad er reglerne her? Og hvordan vil vi eventuelt få at vide, hvis kommunen pludselig ikke længere mener, at vi er enlige?

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læsere,

Tak for Jeres henvendelse og de gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Man har som udgangspunkt mulighed for folkepension fra det fyldte 65. år (er man født efter den 1. januar 1954 stiger alderen dog for folkepension), såfremt man er dansk statsborger, har fast bopæl i Danmark og har boet i Danmark i mindst tre år efter det fyldte 15. år og frem til pensionsalderen. Der kan dog gælde andre regler for blandt andet EU-statsborgere og for flygtninge.

Selve folkepensionen består et grundbeløb, der er det samme for enlige, samlevende og ægtefæller. Grundbeløbet er indeksreguleret, således at det helt eller delvist bortfalder, såfremt man har årlige indtægter af personligt arbejde, der i 2015 overstiger et beløb på kr. 305.700,- henholdsvis kr. 539.600,- efter arbejdsmarkedsbidrag. Man har som folkepensionist et årligt bundfradrag på kr. 60.000.

Foruden grundbeløbet består folkepensionen af et såkaldt pensionstillæg. Størrelsen af pensionstillægget afhænger af om man er enlig eller ægtefæller/samlevende, og pensionstillægget er som udgangspunkt betydelig større for enlige end for ægtefæller/samlevende. Pensionstillægget er tillige afhængigt af indkomsten og den eventuelle samlever/ægtefælles indkomst, og kan således delvist eller helt bortfalde, såfremt indkomsten overstiger et nærmere fastsat beløb. Fra og med den 1. januar 2015 bliver folkepensionen automatisk beregnet ud fra SKATs forskudsopgørelse.

Pensionstillægget er som udgangspunkt afhængigt af, om man er enlig eller samlevende/gift. Der er imidlertid ikke helt klare regler for, hvornår man betragtes som værende enlig, men dette beror derimod ofte på en konkret vurdering, der foretages af Udbetaling Danmark. At I hver især har Jeres egen bolig og forskellige folkeregisteradresser, er ikke afgørende i denne forbindelse, men kan dog efter omstændighederne tillægges betydning ved vurderingen. Det afgørende er, om man har et ægteskabslignende forhold, herunder fælles økonomi og fælles husførelse med en person, som man lovligt vil kunne indgå ægteskab med. Der lægges ved vurdering vægt på, om man nyder de økonomiske og praktiske fordele som ægtefæller. De økonomiske fordele er blandt andet, at begge bidrager til en række udgifter, eksempelvis husleje, forbrug, indkøb samt bil og benzin. De praktiske fordele er typisk hjælp til vedligeholdelse af hus og have. Man kan naturligvis i et mindre omfang hjælpe hinanden med økonomi og praktiske gøremål uden at blive betragtet som samlevende, men det afhænger dog som nævnt af en konkret vurdering.

I skal dog være opmærksomme på, at I har oplysningspligt over for kommunen og Udbetaling Danmark. Det vil sige, at I skal oplyse om eventuelle ændringer i Jeres indkomster eller samlivsforhold af betydning for folkepensionen. Såfremt I tilbageholder relevante oplysninger, kan I risikere at blive mødt med et tilbagebetalingskrav og - i værste fald - anmeldelse for socialt bedrageri.

Såfremt Udbetaling Danmark måtte komme i tvivl om, hvorvidt I er enlige eller samlevende, vil I typisk blive indkaldt til et møde med henblik på nærmere afklaring. Jeg vil anbefale, at I i denne forbindelse beder om et skriftligt referat af mødet, således at I kan sikre Jer, at det noterede er i overensstemmelse med Jeres forklaringer og oplysninger. Vurderer Udbetaling Danmark herefter, at I ikke er enlige – eller ikke har været enlige i en periode – vil der blive truffet afgørelse, som I vil modtage skriftligt. Udbetaling Danmark skal begrunde afgørelsen og oplyse Jer om Jeres rettigheder, herunder muligheder for at klage over afgørelsen inden for en nærmere angiven frist.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret Jeres spørgsmål og ønsker Jer held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.