Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er det muligt at klage over bobestyrer?

Kære Monica Kromann,

Jeg har et spørgsmål vedrørende min fars dødsbo, som jeg håber, at du vil besvare.

Min far døde for nyligt, og han havde forinden sin død oprettet et testamente, hvoraf det fremgik, at hans dødsbo skulle behandles af en bestemt advokat. Men jeg er dog ikke helt tilfreds med bobestyreren/advokaten, idet han blandt andet har solgt en del af min fars aktiver til trods for, at jeg havde givet udtryk for, at disse ikke skulle sælges. Og jeg mener, at aktiverne var mere værd, end hvad de blev solgt til. Der går også typisk lang tid, før bobestyreren reagerer på mine henvendelser.

Kan jeg kræve at boet behandles af en anden bobestyrer? Hvad er mine muligheder for at klage over den nuværende bobestyrer?

Jeg håber på et snarligt svar.

Med venlig hilsen

Arvingen


Svar:

Kære Arving,

Tak for din henvendelse og dine spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Når en person afgår ved døden, vil skifteretten indkalde boets kontaktperson til et møde. Dette kan enten foregå telefonisk eller personligt, og indtil dette tidspunkt må der ikke rådes over afdødes aktiver. Hvis afdødes formue er på mindre end kr. 41.000 (i 2014) fratrukket rimelige begravelsesudgifter, bliver boet udlagt som et boudlæg til afdødes nærmeste efterladte. Dermed sker der ikke et egentligt skifte af boet, men boets aktiver udlægges til den eller de af de nærmeste efterladte, der har afholdt begravelsesudgifterne.

Et dødsbo kan endvidere udleveres til privat skifte. Det er en betingelse for privat skifte:

  • at boet er solvent,

  • at afdøde ikke har modsat sig privat skifte i et testamente,

  • at alle arvinger er enige om, at boet skal skiftes privat,

  • at mindst en af arvingerne kan optræde som såkaldt pragtarving, dvs. være myndig og solvent, og

  • der ikke er afgørende hensyn, der taler imod et privat skifte.

Det er arvingerne, der står for bobehandlingen ved privat skifte, hvilket dog almindeligvis sker med bistand af en advokat med speciale inden for dødsbobehandling.

Hvis arvingerne ikke er enige, om at boet skal skiftes privat, eller betingelserne for privat skifte ikke er opfyldt eller afdøde har bestemt dette ved testamente, udleveres boet i stedet til bobestyrerbehandling. Har afdøde ved testamente bestemt, at boet skal behandles af en navngiven bobestyrer, skal der meget til for at ændre dette, idet det altovervejende udgangspunkt er, at boet skal behandles i overensstemmelse med afdødes ønsker. Et ønske om skifte af bobestyrer skal fremsættes for skifteretten, og det er vigtigt at være opmærksom på, at et skift af bobestyrer kan forlænge og fordyre bobehandlingen.

Har boet lidt et tab som følge af bobestyrerens afgørelser, eksempelvis ved salg af boets aktiver, kan bobestyreren blive erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsretlige regler, og der er en skærpet bedømmelse, idet bobestyreren handler under et såkaldt professionsansvar.

Under bobehandlingen vil bobestyreren træffe de nødvendige afgørelser vedrørende bobehandlingen, men bobestyreren skal dog orientere arvingerne om alle væsentlige beslutninger, inden der træffes afgørelse. Bobestyreren har endvidere pligt til at indkalde til bomøder efter behov herfor, eller når en arving ønsker dette. Det samme gør sig gældende, såfremt arvingerne ikke kan nå til enighed om væsentlige forhold.

Såfremt bobestyreren ikke reagerer på henvendelser inden for rimelig tid, ikke fremmer bobehandlingen uden unødig ophold eller træffer afgørelser i strid med testamente og/eller arvingernes ønsker, kan der indgives en skriftlig klage over bobestyreren til skifteretten eller til bobestyreren selv, der herefter skal videresende klagen til skifteretten. Skifteretten har herefter blandt andet mulighed for at udtale kritik over bobestyreren, give pålæg om, at bobestyreren skal omgøre afgørelser, eller helt at afsætte bobestyreren. Du skal dog være opmærksom på, at fristen for klage over afgørelser er 2 uger og regnes fra det tidspunkt, hvor du fik kendskab til bobestyrerens afgørelse om eksempelvis at afhænde visse aktiver. Skifteretten kan dog i særlige tilfælde tillade, at klagen tages under behandling indtil 6 måneder efter afgørelsen.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål og givet dig et overblik over mulighederne. Jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.