Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er fuldmagten gyldig?

Kære Monica Kromann,

 

Min mand og jeg har i 2014 lavet en gensidig generalfuldmagt, hvori der står, at vi hver især må foretage enhver retlig disposition på den andens vegne med samme virkning, som var den foretaget af vedkommende selv.

 

Fuldmagten omfatter flere dispositioner, herunder køb og salg af ejendom, optagelse, indfrielse og eftergivelse af lån samt ydelse af gaver, arveforskud osv.

 

Fuldmagten giver os derudover ret til at træffe beslutninger vedrørende personlige forhold.

 

Hovedformålet med fuldmagten er, at det bliver muligt, at én af os kan sælge huset, hvis den anden kommer på plejehjem.

 

Den oprettede fuldmagt er underskrevet af to vitterlighedsvidner. Er den herefter gyldig eller er der andre krav, der skal være opfyldt?

 

Med venlig hilsen

Hustruen


Svar:

Kære Hustru,

Tak for dit relevante spørgsmål til brevkassen.

En generalfuldmagt er en fuldmagtstype, der giver fuldmagtstager vidtrækkende beføjelser, da man herved giver bemyndigelse til bl.a. at bestyre fuldmagtsgivers formue og foretage retlige dispositioner på dennes vegne.

Samtidig er en sådan fuldmagt et rigtig fornuftigt middel til at give en betroet, f.eks. en ægtefælle, som i dit tilfælde, adgang til at træffe beslutninger på ens vegne, såfremt man selv måtte blive ude af stand hertil.

I tilfælde af at du eller din ægtefælle f.eks. rammes af demens, kan generalfuldmagten være medvirkende til, at det ikke er nødvendigt at anmode om værgemål, da I grundet fuldmagten vil have bemyndigelse til at træffe beslutninger på hinandens vegne. Der er dog nogle enkelte undtagelser hertil i lovgivningen, som f.eks. Servicelovens § 129, stk. 2, hvorefter beslutning om flytning til et plejehjem kræver samtykke fra en værge, såfremt vedkommende ikke selv er i stand til at tiltræde beslutningen.

Udover at man til en vis grad sikres mod at blive sat under værgemål, da behovet herfor er mindre, og man således bevarer sin egen retlige handleevne, er det endvidere en fordel ved generalfuldmagten, at den kan træde i kraft straks, når behovet herfor opstår.

Der er teoretisk set ingen formkrav til en sådan generalfuldmagt, men det må altid anbefales, at den oprettes skriftligt og underskrives foran en notar eller to vitterlighedsvidner, så fuldmagtsgivers retlige handleevne ikke efterfølgende kan bestrides.

Den mellem dig og din ægtefælle oprettede generalfuldmagt er derfor gyldig, og det faktum at den er underskrevet af to vitterlighedsvidner, giver jer blot en ekstra sikkerhed for, at der ikke senere hen kan sås tvivl om gyldigheden.

Fra generalfuldmagten må der sondres over for den såkaldte fremtidsfuldmagt. Folketinget vedtog i 2016 en lov om denne form for fuldmagt, der skal betragtes som et alternativ til såvel værgemål, som aftaleretlige fuldmagter, herunder generalfuldmagten.

Fremtidsfuldmagter kan oprettes af personer, der er fyldt 18 år og som er i stand til at handle fornuftmæssigt. Fuldmagten sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren eller fuldmægtigene i forening indgiver en anmodning herom til Statsforvaltningen, og Statsforvaltningen vurderer, at forholdene, der betinger fremtidsfuldmagten, er opfyldt.

En fremtidsfuldmagt er alene gyldig, hvis den oprettes i et såkaldt Fuldmagtsregister. Dette register er dog endnu ikke oprettet, hvorfor en fremtidsfuldmagt på nuværende tidspunkt kan underskrives af fuldmagtsgiveren foran en notar ved Skifteretten, for herved at bekræfte fuldmagtsgiverens evne til at oprette fuldmagten. Notarpåtegningen gør dog ikke fremtidsfuldmagten gyldig, men bevirker, at denne kan fungere som en generalfuldmagt, indtil registeret er oprettet.

General- og fremtidsfuldmagter er en god mulighed for at sikre hinanden og adgangen til egenhændigt at kunne træffe beslutninger over aktiver ejet i sameje i tilfælde af, at man bliver ude i stand til at træffe retlige dispositioner. Ønsker man at give en anden person bemyndigelse til at handle på ens vegne i en sådan situation, er det min anbefaling, at man tager kontakt til en advokat, der kan skræddersy fuldmagten og dermed udvide eller indskrænke bemyndigelsen, så den stemmer overens med ens ønsker.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål – og du ønskes held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.