Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Får jeg del i pensionerne?

Kære Monica Kromann,

Jeg har nogle spørgsmål vedrørende pensioner, som jeg håber, at du vil svare på.

Min mand har netop fået et nyt arbejde, og i den forbindelse modtog han en masse informations materiale fra hans pensionskasse, hvor der blandt andet stod, hvor meget han kunne forvente at modtage i pension, samt hvor meget vores børn og jeg ville modtage, hvis han skulle risikere at blive invalid eller afgå ved døden. Det fik mig til at tænke lidt over, hvordan jeg ville stå, hvis vi skulle risikere at blive skilt på et tidspunkt? Det er nemlig kun min mand, der arbejder, da jeg efterhånden har stået uden for arbejdsmarkedet i en årrække.

Jeg vil derfor gerne vide, om jeg vil have krav på en del af hans pension i en sådan situation? Er der en måde, hvor vi/jeg kan sikre mig bedst muligt?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dine gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Jeg vil indledningsvis bemærke, at det er en god idé, at du/I allerede på nuværende tidspunkt gør jer nogle overvejelser om fremtiden, herunder sikring af jer selv og hinanden i tilfælde af død, separation eller skilsmisse. Det er sjældent nemt at tale om sådanne emner, men det er dog altid bedre at være forberedt på fremtiden end pludselig at stå i en uventet og uønsket situation. En løsning kunne være at kontakte en advokat, der vil være i stand til at gennemgå og rådgive om bl.a. formueordning og testamente.

Reglerne om pensioners deling ved skifte i anledning af separation eller skilsmisse findes i Retsvirkningsloven, hvor udgangspunktet er, at ægtefællerne hver udtager egne, rimelige pensioner, hvorefter fællesboet deles ligeligt mellem ægtefællerne. Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig ordet rimelige, da det er den afgørende forudsætning for at kunne udtage pensionerne forlods. Dette forudsætter, at der er formuefællesskab i ægteskabet. Jeg vil dog ikke komme nærmere ind på de undtagelser, der gælder i forhold til en ligedeling af fællesboet, men der kan læses nærmere herom i mine tidligere brevkasser på www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Hvorvidt der er tale om rimelige eller ikke-rimelige pensionsopsparinger, beror på en konkret vurdering. Der lægges i den forbindelse vægt på pensionsrettighedens art og indbetalingerne, herunder størrelse, regelmæssighed og hvem, der indbetaler til disse.  Arbejdsmarkedspensioner vil almindeligvis blive betragtet som værende rimelige, hvorimod ekstra pensioner eller ekstraordinære pensionsindbetalinger, vil betragtes som værende urimelige. I det omfang din mand måtte have en urimelig pensionsopsparing, skal værdien af disse deles ved et skifte.

Såfremt du under ægteskabet har været fraværende fra arbejdsmarkedet af hensyn til familien og hjemmets opretholdelse, og dette har medført, at du samlet set har en pensionsopsparing, der er mindre, end hvad der må betragtes som værende rimeligt, kan du have ret til fællesskabskompensation. Du har dog ikke ret til fællesskabskompensation, såfremt fraværet skyldes andre forhold, eksempelvis sygdom eller arbejdsløshed. Fællesskabskompensationen kan højst udgøre halvdelen af værdiforskellen mellem den del af jeres pensionsopsparinger, som I hver især har opsparet under ægteskabet.

Herudover kan du have krav på en såkaldt rimelighedskompensation i det omfang ægteskabet har varet 15 år eller længere, og der samtidig er en væsentlig forskel på jeres respektive pensionsopsparinger. I denne forbindelse vil der ske en sammenligning af jeres pensionsopsparinger på skiftetidspunktet henholdsvis på jeres sædvanlige pensioneringstidspunkter, således at der tages hensyn til en eventuel aldersforskel. Der tages endvidere hensyn til ægteskabets varighed, jeres formueforhold, eksempelvis om du har betydelige særejemidler og omstændighederne i øvrigt. Endelig skal forskellen i de løbende årlige udbetalinger almindeligvis være større end kr. 50.000,- førend, der tilkendes en rimelighedskompensation. Rimelighedskompensation vil dog sjældent udgøre mere end 25 % af forskellen mellem jeres pensionsopsparinger.

Du skal være opmærksom på, at hverken fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation medfører, at du ligestilles med din mand i pensionsmæssig henseende. Såfremt I måtte ønske en anden og mere rimelig deling af jeres pensioner, har I mulighed for at oprette og tinglyse en ægtepagt, hvor I aftaler, at også værdien af rimelige pensionsopsparinger skal deles. Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det kun er muligt at aftale en ligedeling af pensionsrettigheder, der har karakter af kapital- eller ratepension.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.