Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Far i klemme

Kære Monica Kromann,

 

Jeg har hørt noget om, at der er trådt nogle nye regler i kraft i forældreansvarsloven i forhold til samvær med børn. Jeg har en søn på knap 5 år, som moderen desværre forsøger at forhindre mig i at have kontakt med, bl.a. meddeler hun ofte, at han er for syg til at komme på samvær, og ofte varsler hun også ferie med ham uden for de almindelige ferieperioder.

 

Er de nye regler brugbare for mig i min situation?

 

Med venlig hilsen

Den frustrerede far


Svar:

Kære frustrerede far!

Tak for dine udmærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Der er ganske rigtigt pr. den 1. oktober 2015 indført en lovændring af Forældreansvarsloven. Lovændringen er netop indført for at imødegå samværschikane – altså de situationer, hvor den ene forælder (bopælsforælderen) forsøger at hindre den anden forælders (samværsforælderen) kontakt til barnet.

Således er der i forældreansvarsloven pr. den 1. oktober 2015 indført en række regler, der alle har til formål at hindre bopælsforælderens samværschikane, bl.a. er der indført en helt ny regel i § 29a, hvorefter Statsforvaltningen i de situationer, hvor barnet ikke har samvær med den forælder, der anmoder om samvær, senest 3 uger efter modtagelse af en anmodning om samvær, skal træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær.

Ifølge bekendtgørelse om forældremyndighed, bopæl og samvær af den 28. august 2015 § 10, fastsættes det midlertidige kontaktbevarende samvær som anført nedenfor:

1) Hvis barnet er under 1 år gammelt: der fastsættes 1-2 timers samvær hver uge, lørdag eller søndag, samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Statsforvaltningens nærmere bestemmelse.

2) Hvis barnet er imellem 1-3 år gammelt: der fastsættes samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge fra kl. 16-18.

3) Hvis barnet er mellem 4-6 år gammelt: der fastsættes samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

4) Hvis barnets er fyldt 7 år: der fastsættes samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

 

Kun hvis der foreligger særlige omstændigheder, fraviges ovenstående udgangspunkt.

Udover den nye bestemmelse i § 29a er der ligeledes indført regler om automatisk erstatningssamvær idet det – også af ovennævnte bekendtgørelse – fremgår af § 11, at:

Stk. 1. Hvis et aftalt eller fastsat samvær ikke gennemføres, er der samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat (automatisk erstatningssamvær), jf. dog stk. 2 og 3. Automatisk erstatningssamvær forudsætter:

1) at den manglende gennemførelse af det fastsatte eller aftale samvær ikke skyldes samværsforælderens forhold, og

2) at samværsforælderen straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, giver bopælsforælderen meddelelse om, at han eller hun ønsker automatisk erstatningssamvær.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke ferie- og helligdagssamvær, overvåget samvær samt samvær, der efter aftalen eller afgørelsen skal foregå på bestemte tidspunkter, der ikke følger en næremre fastlagt plan.

Stk. 3. Der er ikke automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 i følgende situationer:

1) samværet falder helt eller delvist sammen med et fastsat eller aftalt samvær.

2) samværet falder helt eller delvist sammen med en ferie- eller helligdagsperiode, hvor barnet som følge af samværsafgørelsen eller –aftalen skal være hos bopælsforælderen.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når et automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 ikkegennemføres.

Ligeledes medfører de nye regler, at bopælsforælderen– såfremt denne vil placere sin ferie med barnet uden for almindelige ferieperioder, og det derved går ud over samværet, og der ikke kan opnås enighed imellem forældrene om dette, skal ansøge Statsforvaltningen om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie. Herefter træffer Statsforvaltningen afgørelse efter forældreansvarslovens § 21 om, hvorvidt samværet kan bortfalde eller ej. Dette fremgår af vejledning om fastsættelse af samvær af den 28. august 2015, afsnit 10.3.

Udover ovenstående er der endvidere indført regler om mødepligt i Statsforvaltningen samt børnesagkyndig rådgivning i forbindelse med sager i fogedretten vedrørende tvangsfuldbyrdelse af samvær.

Der er altså indført en række regler med henblik på netop at imødegå samværschikane. De nye regler findes i Forældreansvarsloven, bekendtgørelse om forældremyndighed, bopæl og samvær af den 28. august 2015 samt vejledning om fastsættelse af samvær af den 28. august 2015.Alle disse regler m.v. kan findes ved en søgning på nettet.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg håber, at du vil mærke en bedring i forhold til samværet som følge af lovændringen.

 

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.