Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Gælder skilsmissen også i Spanien?

Vores datter er efter 15 års ægteskabt blevet skilt fra sin spanske mand. Skilsmissen er foretaget administrativt gennem Statsforvaltningen i Danmark. Jeg har fornyligt læst en artikel i avisen, hvori der står, at danske skilsmisser ikke anerkendes i udlandet. Betyder det, at vores datter ikke er skilt i Spanien, og kan vores tidligere svigersøn få slettet den danske skilsmisse i Spanien? Hvilken betydning har det for vores børnebørn og de aftaler, der er indgået i forhold til dem?

Vores datter bor i Danmark med vores børnebørn. Vores tidligere svigersøn bor på nuværende tidspunkt også i Danmark.

Med venlig hilsen

Bedsteforældrene


Svar:

Kære Bedsteforældre

Tak for jeres meget relevante spørgsmål. Der er flere og flere, der vælger at gifte sig på tværs af landegrænser, hvilket også betyder, at spørgsmål om reglerne for skilsmisse også forekommer oftere.

Grundlæggende er det de nationale love, der fastlægger, hvornår man kan søge om skilsmisse, og hvilke procedurer, der skal anvendes. Inden for EU findes der dog en række af EU-regler, om hvilken lov der gælder i sager, som involverer to eller flere EU-lande, f.eks. hvis man har statsborgerskab i forskellige lande.

Følgende 16 EU-lande har dog indført et fælles regelsæt til at afgøre, hvilken lov der skal anvendes ved grænseoverskridende skilsmisser, der er tale om henholdsvis Østrig, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien og Spanien.

Der kan indgives en anmodning om skilsmisse til retten i det land, hvor:

 • ægtefællerne bor,
 • der hvor ægtefællerne sidst har boet sammen,
 • én af ægtefællerne bor,
 • den anden ægtefælle bor,
 • der hvor en ægtefælle har boet i mindst 6 måneder umiddelbart inden anmodningen om skilsmisse, hvis man er statsborger i det pågældende land, eller
 • det land, hvor ægtefællerne er statsborgere.

Den domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse om skilsmisse, vil tilsvarende også have kompetence til at træffe afgørelse i forhold til spørgsmålet om forældreansvar, herunder forældremyndighed og samværsret, hvis barnet/børnene også bor i det pågældende land.

 • For så vidt angår anerkendelse af skilsmisse og separation i en anden EU-medlemsstat er den gældende EU-lovgivning på området Rådets forordning nr. 2201/2003 af den 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar. Forordningen gælder i alle medlemsstaterne med undtagelse af Danmark.

  Danmark har derimod tiltrådt Haagerkonventionen af den 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisse og separation. Det betyder, at Danmark som udgangspunkt skal anerkende skilsmisser fra de øvrige lande, der har tiltrådt konventionen, hvis betingelserne herfor er opfyldt. En skilsmisse anerkendes dog ikke, hvis den strider mod grundlæggende danske retsprincipper. For at en skilsmisse ikke strider mod grundlæggende principper, skal den blandt andet have været forkyndt for sagsøgte, eller på anden måde være gjort sagsøgte bekendt med sagen.

  Konventionen er foruden Danmark bl.a. tiltrådt af Australien, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Sverige, Schweiz, Storbritannien og Tjekkiet.

  Da hverken Danmark eller Spanien har tiltrådt hverken forordningen eller konventionen, anerkendes skilsmissen i Danmark ikke automatisk i Spanien. Såfremt man ønsker, at de spanske myndigheder skal anerkende afgørelser truffet i Danmark, er dette reguleret i spansk lovgivning. Det kræver derfor, at der indgives en anmodning direkte til retten i den retskreds, hvor den person, begæringen om anerkendelse indgives mod har sin bopæl.

  Er der derimod tale om, at man ønsker at gøre indsigelse mod en afgørelse, der er truffet i Danmark, gøres dette i forbindelse med behandlingen af den anden ægtefælles anmodning om anerkendelse af afgørelsen i Spanien.

  Jeg vil anbefale jer, at søge bistand hos en advokat i forbindelse med indgivelse af en begæring eller indsigelser herimod.

  For så vidt angår retsforholdet mellem forældre og deres børn, afhænger det af barnets personlige retsstilling, og kan den ikke fastslås, anvendes lovgivningen i det land, hvor barnet har fast bopæl. Derfor er de afgørelser, der er truffet vedrørende jeres børnebørn også gyldige i Spanien.

  Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres spørgsmål. For en god ordens skyld skal jeg dog gøre opmærksom på, at reglerne er forskellige afhængigt af, hvilket land, der er tale om. Jeg vil derfor anbefale andre med lignende spørgsmål at søge bistand hos en advokat, der kan forklare nærmere om, hvad reglerne er i det konkrete tilfælde.

  Med venlig hilsen

   

  Monica Kromann

  Advokat (H)

  mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.