Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem får kunsten?

Kære Monica Kromann

Min hustru og jeg står efter et længere ægteskab desværre nu over for en sandsynlig separation og skilsmisse.

Vi har begge mere eller mindre været på arbejdsmarkedet under hele ægteskabet, og har derfor også bidraget ligeligt til den fælles husførelse. Jeg har dog haft en større indkomst, og derfor også bidraget mere i økonomisk henseende, herunder til køb af biler, indbo og original kunst. En stor del af kunsten er erhvervet på mine rejser, og det ville især være ærgerligt at skulle give afkald på disse.

Hvordan vil vores formue skulle deles i forbindelse med en separation eller skilsmisse? Hvem af os vil have ret til de enkelte aktiver?

Det skal nævnes, at vi ikke har oprettet nogen ægtepagt eller lignende.

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Efter dansk ret opstår der som udgangspunkt formuefællesskab (også betegnet fælleseje) mellem ægtefæller ved ægteskabets indgåelse. Dette følger af Retsvirkningsloven, hvorfor formuefællesskab også betegnet den legale formueordning, er den mest almindelige formueordning i Danmark. Udgangspunktet kan helt eller delvist fraviges ved oprettelse og tinglysning af en ægtepagt. Der kan læses mere om ægtepager i mine tidligere brevkasser på www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Hvis jeres ægteskab ophører - eksempelvis som følge af separation eller skilsmisse – skal der som hovedregel ske en kvantitativ ligedeling af jeres fælleseje. De nærmere regler herfor findes i Ægtefælleskifteloven. En kvantitativ ligedeling forudsætter, at jeres respektive bodele (formuer) er positive. I praksis vil der ske en særskilt opgørelse af jeres bodele, og viser opgørelsen et overskud, skal dette overskud deles ligeligt mellem jer. Den kvantitative ligedeling sker altså uden hensyntagen til en eventuel økonomisk forskel i jeres respektive bodele.

Der er dog ikke hermed taget stilling til den kvalitative deling under skiftet, dvs. retten til at udtage bestemte aktiver. Uagtet betegnelsen fælleseje, bevarer I nemlig hver især rådigheden over jeres respektive aktiver, ligesom I hæfter for en eventuel gæld i disse.

Ved formuefællesskabets ophør kan I forlods udtage aktiver, der udelukkende tjener til jeres personlige brug, for så vidt deres værdi ikke står i misforhold til jeres formueforhold i øvrigt. Såfremt I har børn, kan I som bopælsforældre endvidere have ret til at udtage aktiver erhvervet til børnenes brug.

Herefter er udgangspunktet, at I har fortrinsret til at udtage aktiver, der tilhører jeres bodele. Skifteretten kan dog undtagelsesvis give den ene ægtefælle ret til at udtage aktiver tilhørende den andens bodel i nærmere angivne tilfælde. Jeg vil gennemgå enkelte af disse tilfælde nedenfor.

Såfremt du står som registreret ejer af den faste ejendom, kan din hustru dog få ret til at udtage denne ejendom, såfremt ejendommen udelukkende eller overvejende er beregnet som jeres familiebolig, og det samtidig er væsentligt for din hustrus opretholdelse af hjemmet. Skifteretten kan i denne forbindelse bl.a. lægge vægt på, hos hvem af jer, børnene skal bo.

Ligeledes kan din hustru få ret til at udtage et sommerhus, der hører til din bodel, hvis sommerhuset har tjent som sommerbolig for jeres familie, og det skønnes at være af væsentlig betydning for din hustru. Der kan i denne forbindelse lægges vægt på, hvem af jer, der bedst ville kunne gøre brug af sommerhuset, og på hvem af jer, der har udtaget den faste ejendom, jf. ovenfor.

Herudover kan indbo og andre genstande, der har tilhørt det fælles hjem, udtages af din hustru, hvis dette skønnes rimeligt af hensyn til hendes opretholdelse af hjemmet eller fordi genstanden særligt har tjent hendes behov. I den forbindelse kan Skifteretten blandt andet lægge vægt på genstandens hidtidige benyttelse og eventuelle affektionsværdi.

Endelig gælder der også særlige regler for erhvervsvirksomheder og arbejdsredskaber.

Hvis I ejer et aktiv i sameje, og I begge ønsker at udtage aktivet, kan ovenstående principper ligeledes anvendes for en afgørelse af, hvem der skal have ret til at udtage aktivet.

Hvorvidt din hustru vil have ret til at udtage nærmere angivne aktiver fra din bodel, afhænger således af, om aktiverne er omfattet af ovenstående undtagelser. 

Såfremt man ønsker at holde bestemte aktiver – eller dele af formuen - uden for bodelingen, skal man oprette og tinglyse en ægtepagt. Der findes en række muligheder ved ægtepagter, herunder med hensyn til omfang og varighed, og jeg vil derfor anbefale, at man søger juridisk bistand forinden udarbejdelse af en sådan.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.