Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan deles vores pensioner?

Kære Monica Kromann.

Min kone og jeg har været gift i 22 år, men kan desværre ikke længere få det til at fungere, hvorfor vi står foran separation og skilsmisse. I denne forbindelse skal vi naturligvis have foretaget en bodeling, og det er i denne anledning, at jeg har et spørgsmål til dig. Vore pensionsordninger er ganske forskellige, og jeg er i tvivl om, hvorledes disse deles. Jeg har arbejdet meget gennem hele vores ægteskab, og har haft en høj løn, hvorfor jeg også har indbetalt betydelige beløb til min pensionsopsparing. Min kone har derimod været på deltid af flere omgange, for at have mere tid til børnene. Mit spørgsmål til dig er, hvorledes vore pensioner skal deles ifølge lovgivningen, og om det er muligt at lave en aftale der afviger fra dette, hvis vi finder det er bedre? Jeg håber, at du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Torben


Svar:

Kære Torben.

Mange tak for din e-mail og dine ganske relevante spørgsmål. Jeg kan forsikre dig, at du ikke er den eneste, der er i tvivl om reglerne for deling af pensioner ved separation eller skilsmisse. Tiden op til og under en separation eller skilsmisse er ofte konfliktfyldt, hvorfor det oftest er en god idé med advokathjælp til bodelingen, således en lige og fair deling af fællesboet sikres. Jeg kan dog hjælpe dig med en kort gennemgang af reglerne for deling af pensioner ved separation eller skilsmisse.

Lad mig med det samme slå fast, at du og din hustru kan indgå en aftale om deling af pensionerne, som I finder passende. Dette gøres ved indgåelsen af en bodelingsoverenskomst, som i enten selv eller en advokat kan udarbejde. Kan I ikke blive enige om en bodelingsoverenskomst, eller vælger i at følge lovens udgangspunkt ved delingen af pensionerne, er dette, at I hver udtager egne rimelige pensioner. I modsætning til tidligere, omfatter dette nu også rate- og kapitalpensioner. Lovens udgangspunkt er således, at pensionen følger personen, medmindre I aftaler andet, jf. ovenfor.

Hvorvidt en pensionsordning er rimelig kommer an på den enkelte pensionsordning, og hvorledes der er indbetalt på denne. Almindelige arbejdsmarkedspensionsordninger vil blive anset som rimelige, uanset om pensionen er en del af et ansættelsesforhold eller en overenskomst. Har dine pensionsindbetalinger således været rimelige i forhold til din indkomst, skal din pension som udgangspunkt ikke deles ved den forestående separation. Det samme gælder naturligvis for din hustrus pensionsopsparing.

Du nævner i din e-mail, at din kone under jeres ægteskab har haft deltidsarbejde af hensyn til børnene, hvilket kan have betydning for delingen af jeres respektive pensioner. De nye regler om deling af pensioner, der trådte i kraft 1. januar 2007, åbnede således også mulighed for en kompensation til en ægtefælle, der stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende ved en separation eller skilsmisse. Det er således en mulighed, at Skifteretten tilkender din hustru en såkaldt fællesskabskompensation og/eller en såkaldt rimelighedskompensation, hvilket følger af retsvirkningslovens §§ 16d og 16e.

Fællesskabskompensationen er indført for de tilfælde, hvor en ægtefælle under ægteskabet havde barselsorlov, børnepasningsorlov, hjemmearbejde eller arbejdede på deltid for at passe børn, således familien kan indrette sig, som denne finder hensigtsmæssigt, uden at skulle tage højde for de indbyrdes pensionsmæssige konsekvenser. Rimelighedskompensationen er indført for at forhindre, at en ægtefælle, efter et længerevarende ægteskab, stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende som følge af de nye regler for deling af pensioner. For at en rimelighedskompensation skal kunne komme på tale, skal den modtagende ægtefælle dog have en ringe eller ingen pensionsopsparing.

En fællesskabskompensation kan maksimalt udgøre halvdelen af forskellen mellem jeres pensionsopsparinger, mens en rimelighedskompensation normalt ikke kan udgøre mere end 25 % af forskellen mellem jeres pensionsopsparinger.

Ovenstående er et udtryk for lovens udgangspunkt, men det står, som skrevet ovenfor, dig og din hustru frit for, at indgå en aftale, der fraviger lovens udgangspunkt. I kan i forbindelse med jeres separation indgå en bodelingsoverenskomst, på stort set de vilkår I ønsker. Jeg vil anbefale, at I kontakter en advokat i forbindelse med udarbejdelsen af bodelingsoverenskomsten, da I på denne måde sikrer, at denne bliver endelig, og I begge kan komme videre med jeres tilværelse.

Til slut skal jeg gøre opmærksom på, at ægtefæller på hvilket som helst tidspunkt kan aftale, med enkelte undtagelser, hvordan pensionerne skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Dette sker ved hjælp af en ægtepagt. Således kan det ved et simpelt dokument aftales, at ægtefællernes pensioner deles efter reglerne inden lovændringen i 2007, hvilken mulighed utallige ægtefæller allerede har benyttet sig af. En ægtepagt om deling af rate- og/eller kapitalpensioner er da også særdeles fornuftigt for ægtepar, som vil sikre, at der sker en ligedeling af deres pensioner, uden der skal opstå diskussion om, hvorvidt pensionerne er rimelige. Jeg kan kun anbefale, at ægtefæller og samlevende tager stilling til deres pensionsforhold inden eventuelle konflikter opstår.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.