Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Jeg skal skilles - hvad skal jeg gøre?

Kære Monica Kromann

Jeg har læst flere af dine tidligere brevkasser omkring skilsmisse, men har ikke kunnet finde svar på mit spørgsmål, hvorfor jeg håber, at du vil besvare mine spørgsmål i din brevkasse.

Min mand og jeg er enige om at blive skilt. Jeg er dog ikke bekendt med de nærmere regler mv. i forbindelse med en skilsmisse, hvorfor jeg gerne vil høre noget om, hvordan fordelingen af vores aktiver helt konkret skal foregå efter skilsmissen.

Hvor lang tid efter skilsmissen, kan man gøre krav på at der bliver foretaget en bodeling, således at jeg kan få overblik over, hvilke aktiver, så som kontanter, bil, pensioner mv. jeg skal have? Og hvilken dag skal dette opgøres, da jeg har forstået det således, at vi skal dele alt ligeligt?

Hvornår kan man i øvrigt gøre krav på hustrubidrag?

Jeg håber, at du vil besvare mine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Eks’en


Svar:

Kære Eks

Tak for dine gode spørgsmål til brevkassen.

Alle sager om opløsning af ægteskab begynder i Statsforvaltningen, hvor anmodningen om separation eller skilsmisse skal indgives til. Selve anmodningsblanketten kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside: www.Statsforvaltningen.dk

Du kan selv udfylde anmodningen om separation eller skilsmisse og indsende denne til Statsforvaltningen. Anmodningen indeholder dog en række af punkter, som du skal tage stilling til ved udfyldelsen. Statsforvaltningen har, som administrativ myndighed, ikke kompetence til at træffe afgørelse om separation eller skilsmisse, hvorfor en skilsmissebevilling ved Statsforvaltningen forudsætter, at I som ægtefæller er enige om en række af forhold.

Udstedelse af en bevilling til separation eller skilsmisse forudsætter nemlig – foruden at man er enige om, hvorvidt man skal separeres eller skilles, ligeledes at man er enige om, hvorvidt den ene ægtefælle skal yde den anden ægtefælle et bidrag til dennes underhold og i hvor lang tid, også kendt som ægtefællebidrag. Ligesom man skal være enige om, hvem der skal blive boende i en fælles leje – eller andelsbolig.

Såfremt I ikke er enige herom, vil Statsforvaltningen indkalde jer til et uformelt møde, hvor der vil være mulighed for at drøfte de forskellige punkter. Hvis det ikke på mødet i Statsforvaltningen er muligt at nå til enighed, vil sagen overgå til retssystemet, da Retten i så fald skal træffe afgørelse for jer.

Er der fælleseje i jeres ægteskab, skal der i forbindelse med en separation eller skilsmisse foretages en såkaldt bodeling – altså en deling af jeres fællesejeformue. Det er her vigtigt at bemærke, at bodelingen ikke er et vilkår for selve separationen eller skilsmissen, og bodelingen indgår derfor heller ikke som en del af drøftelserne i Statsforvaltningen.

Du skal være opmærksom på, at jeres formuefællesskab ikke ophører – som mange tror, den dag I flytter fra hinanden, men den dag Statsforvaltningen modtager en anmodning om separation eller skilsmisse. Udgangspunktet for bodelingen er, at I skal dele den formue, som i hver især ejer på ophørsdagen, altså den dag, hvor Statsforvaltningen modtager anmodning om separation eller skilsmisse. I vil dog altid selv kunne aftale at anvende en anden ophørsdag.

De aktiver og passiver, som I hver især ejer på ophørsdagen skal indgå i bodelingen. Så selvom I har fælleseje, betyder dette ikke, at I også ejer aktiverne i sameje. Ophørsdagen bruges – som udgangspunkt – derfor også til at værdiansætte aktiverne og passiverne på, også kaldet opgørelsesdagen. Når I skal udarbejde bodelingen, opgør I derfor, hvad I hver især ejer, også kaldet jeres bodel. Er en bodel positiv deles den ligeligt mellem jer, mens en negativ bodel ikke deles dvs. I hæfter altså ikke for hinandens gæld.

Såfremt et aktiv er registeret i dit navn, vil du også have en førsteret til at beholde det pågældende aktiv. Det vil altså sige, at hvis jeres bil er registreret i dit navn, vil du kunne beholde denne, såfremt du ønsker det. Værdien af bilen skal naturligvis stadig deles mellem jer og fremgå af jeres bodeling.

For så vidt angår jeres pensioner, har man ved ændring af loven i 2006 bestemt, at alle pensionsordninger udtages forlods. Det vil altså sige, at jeres pensionsordninger ikke skal indgå i bodelingen og dermed heller ikke skal deles med den anden ægtefælle. I beholder derfor hver især jeres egne pensionsværdier. Der er dog mulighed for at få såkaldt rimeligheds – og/eller fællesskabskompensation, såfremt der er en betydelig forskel i værdierne af jeres pensionsordninger. Jeg vil anbefale dig at søge rådgivning ved en advokat, såfremt dette er tilfældet.

En bodeling kan være meget kompliceret, da der er mange ting, der skal tages stilling til. Det er derfor altid en god idé at rådføre sig med en advokat inden. Kan I ikke blive enige om bodelingen eventuelt via forhandling mellem jeres respektive advokater, kan bodelingen blive indbragt for Skifteretten og boet dermed taget under offentligt skifte

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og du ønskes held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.