Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan en DNA-test omgøre mit faderskab?

Hej Monica Kromann

I 1981 blev jeg indkaldt til Statsamtet pga. en faderskabssag. Jeg blev fortalt, at jeg var den eneste, der havde været sammen med kvinden, hvorfor det alene kunne være mig, der var far til barnet, sagen handlede om. Derfor skulle jeg vedkende faderskabet, hvilket jeg gjorde. Jeg forsøgte senere at leve sammen med kvinden og drengen. Imidlertid gik vi hver til sit. Det udviklede sig til, at jeg mistede kontakten til drengen, idet han ikke længere ønskede at have noget med mig at gøre. Nu, mange år efter, kommer det frem, at det ikke er sikkert, at jeg er drengens biologiske far. Dette får mig til at tænke; Kan jeg forlange en DNA-prøve? Og vil dette omgøre faderskabet og udelukke drengen fra at arve mig?

Jeg ser frem til dit svar.

Hilsen Kristian


Svar:

Hej Kristian

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Du kan ikke forlange at få foretaget en DNA-test, medmindre det myndige barn samtykker i det, eller såfremt Familieretshuset finder det nødvendigt i forbindelse med en gentoptagelse af faderskabssagen. Endvidere vil resultatet af en DNA-test heller ikke per automatik og i sig selv medføre faderskabets bortfald og en ophævelse af din søns arveret efter dig.

Reglerne om faderskab findes i Børneloven, og det følger af denne, at der af hensyn til barnet bevares et udgangspunkt om, at faderskabet fastholdes. Dette gælder uanset, at det senere viser sig, at du alligevel ikke er den biologiske far til barnet. Der er dog mulighed for at du kan indgive en anmodning om at få genoptaget sagen, såfremt betingelserne herfor er opfyldte.

En anmodning om at genoptage en faderskabssag skal indgives til Familieretshuset. Såfremt Familieretshuset afviser en genoptagelse af sagen, kan denne indbringes for retten.

En genoptagelse af en faderskabssag er undergivet korte frister.

Der gælder en frist på tre år fra drengens fødsel for fremsættelse af anmodningen om genoptagelse af faderskabssagen. I visse tilfælde kan det dog tillades, at faderskabssagen rejses efter udløbet af de tre år, såfremt der anføres særlige grunde til, at anmodningen ikke er blevet fremsat tidligere, omstændighederne i øvrigt i høj grad taler for genoptagelse og det må antages, at en fornyet behandling af sagen ikke vil medføre væsentlige ulemper for barnet. Herudover skal det sandsynliggøres, at en anden bestemt mand, er barnets biologiske far.

Det følger af retspraksis, at en DNA-test, som fastslår, at du ikke er den biologiske far til barnet, ikke i sig selv er sådanne omstændigheder efter loven, at det giver grundlag for at genoptage faderskabssagen.

Dog kan et myndigt barn, født før den 1. juli 2002, selv indgive en anmodning om at genoptage faderskabet uden en tidsfrist.

Du har dermed muligheden for at få underkendt faderskabet ved, at barnet selv anmoder om at få genoptaget sagen, - og derved muligheden for at omgøre faderskabet og udelukke ham fra at arve dig.

Den anden mulighed er, at du rejser sagen, hvilket dog kræver, at barnets moder eller hendes dødsbo, barnet og du som den anerkendte far i enighed anmoder om at genoptage faderskabssagen.

Såfremt du får medhold i en underkendelse af faderskabet, vil faderskabet naturligvis bortfalde samt de til faderskabet hørende retsvirkninger, som f.eks. at barnet arver dig. Du bør dog være opmærksom på arvelovens regler, såfremt du ved et testamente har testeret til fordel for barnet – udover hvad barnet måtte arve dig efter arvelovens regler om tvangs arv. I dette tilfælde anbefaler jeg dig at tage kontakt til en arveretsadvokat for at afklare forholdet.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse mere om familieretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.