Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg ophæve den fælles forældremyndighed?

Kære Monica Kromann,

Jeg blev skilt for ca. 2½ år siden fra min eks-kone. Vi har sammen to piger på henholdsvis 4 og 6 år, og vi har fælles forældremyndighed.

Der har imidlertid altid været et højt konfliktniveau, og vores samarbejde har været så godt som ikke-eksisterende de seneste 18 måneder. Børnene har bopæl hos min eks-kone, men min eks-kone overholder så godt som ingen af de aftaler, som vi indgår med hinanden med hensyn til børnene, såsom samværsaftaler, og hun modarbejder mit forhold med børnene.

Jeg vil derfor gerne vide, om det er muligt at ophæve den fælles forældremyndighed? Og i så fald, hvordan det foregår?

Med venlig hilsen Den Fraskilte


Svar:

Kære Fraskilte,

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne om forældremyndighed findes i Forældreansvarsloven, hvor udgangspunktet er fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed fortsætter uagtet, at forældrene måtte ophæve samlivet, blive skilt/separeret eller såfremt ægteskabet måtte blive omstødt. Den fælles forældremyndighed er dog ikke ensbetydende med, at man som forældre nødvendigvis må være enige om alle forhold vedrørende børnene. Forældremyndighedsindehaverne skal dog være enige om bl.a. skolevalg, SFO, flytning til udlandet og pas, medens det er bopælsforælderen, der varetager den direkte daglige omsorg, bestemmer dagsinstitution og flytningen inden for landets grænser.

Kan man som forældre ikke blive enige om de forhold, hvorom der skal være enighed, eksempelvis flytning til udlandet eller skolevalg, kan man forsøge at få ophævet den fælles forældremyndighed. Det samme gælder, såfremt der er væsentlige samarbejdsvanskeligheder.

Ønsker man at ophæve den fælles forældremyndighed, skal man i første omgang rette henvendelse til Statsforvaltningen. Herefter vil Statsforvaltningen typisk indkalde til et vejledningsmøde, hvor Statsforvaltningen vil forsøge at mægle mellem forældrene, og hvor der eventuelt tilbydes børnekyndig rådgivning. Statsforvaltningen kan dog afvise at behandle sig, såfremt væsentlige forhold vedrørende barnet ikke har ændret sig. Kan man ikke nå til enighed om at fortsætte – eller ophæve – den fælles forældremyndighed, kan enhver af forældrene bede Statsforvaltningen om at indbringe sagen for retten. Det er alene domstolene, der kan træffe afgørelser om forældremyndighed, men Statsforvaltningen kan dog træffe midlertidige afgørelser vedrørende forældremyndighed og bopæl, medens sagen verserer for domstolene.

Der skal imidlertid være tungtvejende grunde førend retten ophæver den fælles forældremyndighed. Hvorvidt sådanne grunde er til stede beror på en konkret vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på forældrenes samarbejdsvilje og kommunikation vedrørende barnets forhold, og om forældrenes manglende samarbejde er til skade for barnet. Det er kun såfremt retten vurderer, at forældrene ikke kan samarbejde til barnets bedste, og heller ikke med rette kan forventes at kunne samarbejde herom, kan den fælles forældremyndighed ophæves. Det er altså ikke i sig selv tilstrækkeligt, at forældrene ikke kan enes, at der er et høj konfliktniveau og at forældrene modarbejder hinanden, hvis uenigheden og det manglende samarbejde ikke vedrører børnenes forhold. Det er den forælder, der har nedlagt påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed, der har bevisbyrden for, dvs. skal sandsynliggøre, at tungtvejende grunde til ophævelse af forældremyndigheden er til stede. Dette kan eksempelvis ske ved partshøring og børnesagkyndig undersøgelse.

Man har mulighed for at søge om fri proces under sagens behandling ved domstolene.  Fri proces medfører, at der ikke skal betales omkostninger forbundet med sagens anlæg og førelse. For at få offentlig retshjælp og/eller fri proces, må indtægtsgrundlaget i 2013 ikke have oversteget kr. 304.000 kr. I sager om forældremyndighed medregnes kun forælderens egen indtægt.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.