Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Min svigersøn er tvangsindlagt

Kære Monica Kromann,

Min svigersøn lider af en alvorlig psykisk lidelse, og han er i øjeblikket tvangsindlagt pga. svær psykose. Inden han blev indlagt var han igennem en svær periode, og var farlig for sig selv såvel som for min datter og barnebarn. Desværre varede det nogle uger, før lægen valgte at tvangsindlægge ham. I denne mellemliggende periode nåede han at bruge rigtig mange penge og bestille diverse håndværkere, som min datter heldigvis fik annulleret. Medens han var indlagt har han haft mulighed for fortsat at gå på nettet og købe alverdens ting med sit kreditkort.

Har min datter nogen mulighed for at stoppe hendes mands uforsvarlige økonomiske handlinger, medens han er tvangsindlagt? Vi vil bare sikre os, at han ikke risikerer at ødelægge hans egen og min datters økonomiske tilværelse.

Min datter og jeg er ret fortvivlede og håber, at du kan give os et råd i sagen!

Med venlig hilsen

De Fortvivlede


Svar:

Kære Fortvivlede,

Tak for Jeres henvendelse og spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Såfremt en person som følge af sit psykiske helbred ikke længere er i stand til at varetage egne personlige eller økonomiske interesser, kan der være mulighed for at iværksætte et såkaldt værgemål, hvormed ansvaret overdrages til en værge. Reglerne om værgemål findes i Værgemålsloven, hvorefter et værgemål ikke må være mere omfattende og indgribende end højst nødvendigt, og værgemålet skal derfor udformes individuelt, og være tilpasset personens konkrete behov. Ved et værgemål er personen ofte fortsat myndig, og har derfor mulighed for at handle på egne vegne og råde over egen formue.

Det er Statsforvaltningen, der iværksætter værgemålet efter ansøgning fra personen selv – eller hvis personen ikke forstår, hvad et værgemål indebærer - en ægtefælle, forældre, børn eller nærmeste pårørende eller eventuelt en offentlig myndighed. Det er en betingelse for værgemål, at der eksisterer et behov herfor begrundet i helbredsmæssige forhold, det være sig svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden sindslidelse.

Efter modtagelse af ansøgning om iværksættelse af værgemål vil Statsforvaltningen indhente udtalelse fra enten personens læge eller fra den institution, hvor personen er anbragt, og herefter træffe en afgørelse. Iværksætter Statsforvaltningen værgemål, vil Statsforvaltningen tillige beskikke en værge, eksempelvis et familiemedlem. Hvis personen modsætter sig værgemål, videresendes sagen til retten.

Er det imidlertid nødvendigt at beskytte personen mod at bringe sin egen – og sin ægtefælles/families - formue og økonomi i fare for væsentlig forringelse, er der mulighed for i forbindelse med iværksættelse af værgemål at fratage personens (økonomiske) retlige handleevne. Dette har den virkning, at personen herved bliver umyndig, og ikke længere kan indgå gyldige aftaler, herunder optagelse af lån. Fratagelsen af den retlige handleevne kan ikke begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender, og en person, der fratages den retlige handleevne, vil således ikke længere kunne råde over egen formue. Det er alene domstolene, der kan fratage en person dennes retlige handleevne.

Som en mellemløsning kan der etableres et økonomisk samværgemål. Ved samværgemål kan personen under værgemål i forening med værgen træffe beslutninger om økonomiske anliggender, og samværgemål er således den mindst indgribende form for værgemål. Det er en forudsætning for samværgemål, at personen kan samarbejde med værgen, og det stiller derfor krav til personens mentale formåen. Det er endvidere kun personen selv, der kan ansøge Statsforvaltningen om iværksættelse af samværgemål.

Hvilken af de ovenfornævnte former for værgemål, der er den rette, afhænger af de nærmere omstændigheder.

Foruden ovenstående mulighed for at fratage en person sin retlige handleevne, der i sagens natur alene vil gælde fremtidige retshandler, kan der efter omstændighederne tillige være mulighed for at få erklæret allerede indgåede aftaler ugyldige. Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter en advokat, der nærmere kan rådgive Jer om mulighederne herfor.  

Jeg håber, at ovenstående har givet Jer overblik over Jeres muligheder, og jeg ønsker Jer det bedste i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.