Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Kære Monica Kromann

Jeg har enkelte spørgsmål vedrørende fuldmagter, som jeg håber, at du vil besvare.

Jeg fik i starten af året stillet diagnosen Alzheimers, og selvom jeg stadig er ved mine fulde fem, er jeg dog klar over, at det ikke vil fortsætte.

Jeg vil derfor gerne have, at min hustru skal kunne varetage alle mine økonomiske og personlige anliggender, hvis jeg en dag ikke længere selv er i stand til det.

Jeg kan forstå, at en såkaldt fremtidsfuldmagt kunne være en løsning, men jeg kan dog kun finde begrænset information om det. Hvilke muligheder har jeg for at oprette en sådan fuldmagt? Hvad skal jeg særligt være opmærksom på?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Folketinget vedtog i maj 2016 Lov om Fremtidsfuldmagter. Loven er dog endnu ikke trådt i kraft, og det er Justitsministeren, der fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Når loven træder i kraft, vil den give mulighed for, at du kan udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, såfremt du på et senere tidspunkt ikke længere har evne til at varetage dine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten, eksempelvis som følge af sygdom eller mental svækkelse.

Loven skal være et alternativ til værgemål, som kan iværksættes for personer, der som følge af svækkelse eller sygdom ikke længere er i stand til at varetage egne forhold, herunder økonomiske og personlige forhold. Reglerne om værgemål findes i Værgemålsloven. En væsentlig ulempe ved et værgemål er, at dette først kan iværksættes efter, at man har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Dette betyder, at man næppe vil få indflydelse på værgemålets udformning og omfang.

En fremtidsmagt skal dog oprettes medens man endnu er i stand til at handle fornuftsmæssigt, eksempelvis allerede når man eksempelvis får stillet diagnosen Alzheimers, og på denne måde kan man få indflydelse på, hvem der skal varetage ens personlige og økonomiske forhold. Fuldmagten vil dog først træde i kraft, når man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, eksempelvis som følge af en mental sygdom eller hjerneskade. En fremtidsfuldmagt kan alene oprettes af personer over 18 år.

Du kan udpege en eller flere (subsidiære) fremtidsfuldmægtige, ligesom du kan begrænse fuldmagten til at angå et eller flere bestemte forhold

Du skal som udgangspunkt oprette fremtidsfuldmagten digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Fremtidsfuldmagten skal dog efterfølgende vedkendes ved personligt fremmøde for en notar, som er en person ansat ved retten, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter. Formålet med vedkendelsen er at sikre, at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og at du ikke har oprettet fuldmagten under pres, men derimod udtrykker egne ønsker for fremtiden.

Er du på et tidspunkt ikke længere i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan enten du eller fuldmægtigen, dvs. din hustru, anmode Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft. Såfremt du på dette tidspunkt fortsat er i stand til at forstå betydningen og konsekvensen af en fremtidsfuldmagt, skal din hustru drøfte anmodningens indgivelse med dig, ligesom dine nærmeste pårørende skal høres i sagen. Vurderer Statsforvaltningen, at du er i den tilstand, som fuldmagten beskriver, træffer den afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, medmindre Statsforvaltningen finder dette betænkeligt.

Når fuldmagten er trådt i kraft, vil Statsforvaltningen føre et såkaldt ”hvilende” tilsyn med fuldmægtigen. Dette betyder, at Statsforvaltningen alene griber ind, såfremt den bliver opmærksom på en problemstilling i forhold til varetagelsen af dine interesser. Du har dog mulighed for, at bestemme at en (uafhængig) tredjepart skal kunne føre tilsyn med, hvordan den, der har fremtidsfuldmagt, varetager sit hverv. Du kan eksempelvis vælge, at en advokat eller anden, skal føre tilsyn med, hvorvidt din hustru handler i strid med dine interesser. 

Der vil i vidt omfang være aftalefrihed i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt, og du vil derfor selv kunne bestemme indholdet og omfanget af fuldmagten. Når fremtidsfuldmagten træder i kraft, vil du dog blive umiddelbart berettiget/forpligtet over for andre ved aftaler, som din hustru indgår på dine vegne og inden for fuldmagtens rammer. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom herpå ved udarbejdelsen af en fremtidsfuldmagt, og jeg vil derfor anbefale, at du søger juridisk bistand i denne forbindelse.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.