Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Tvangsfjernelse af barn og støttetilbud

Kære Monica Kromann

Jeg har nogle spørgsmål, som jeg håber, at du har lyst til at besvare, så nu prøver jeg at skrive.

Det drejer sig om min søster. I gode perioder klarer hun sig fint og har ingen behov for hjælp, men i ”dårlige” perioder kan hendes overskud og overblik ligge på et meget lille sted. Hun har i disse perioder, der kan udløses af mange forskellige ting, svært ved blot at få sin søn afsted i børnehave, selv komme afsted i skole (hun går på VUC), og ja bare at få lavet de almindeligste ting.

Hendes læge mener dog ikke, at hun har en depression, og hjælpen fra hendes socialrådgiver har været meget begrænset. Jeg kan jo ikke leve eller styre hendes liv, og jeg har da også nok at gøre med min egen familie, men det gør mig trist, at hun skal kæmpe så hårdt – og alene - med at holde styre på tingene.

Kan hun risikere, at kommunen pludselig tvangsfjerner hendes søn, fordi at de ikke mener, at hun kan magte forælder-rollen. Kan hun få hjælp eller støtte nogle steder?

Med venlig hilsen

Den Triste Søster


Svar:

Kære Triste Søster,

Mange tak for dine spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare.

Jeg vil i det følgende først gennemgå reglerne vedrørende tvangsfjernelse af børn, og dernæst nogle enkelte eksempler på støttetilbud, hvor man som børnefamilie eller enlig moder kan få hjælp og støtte.

Tvangsfjernelse

Det er naturligvis udgangspunktet, at børn skal have bopæl hos forældrene eller forælderen. De sociale myndigheder kan dog i visse tilfælde afgøre, at et barn skal tvangsfjernes, en såkaldt ”tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet”. Reglerne herom fremgår af Serviceloven (lovbekendtgørelse nr. 1093 af 05/09/2013 med senere ændringer). Loven kan læses på www.retsinfo.dk.

En sådan sag indledes typisk ved, at de sociale myndigheder modtager underretning vedrørende barnets tarv. De sociale myndigheder vil herefter vurdere, om barnets forhold skal undersøges nærmere, eksempelvis ved indhentelse af udtalelser fra børnehaven, skolen eller læger. Hvis det herefter vurderes, at barnet skal anbringes uden for hjemmet, og er forældrene ikke er enige heri, indstiller socialrådgiverne dette til kommunens Børne- og Ungeudvalg, der træffer den endelige afgørelse.

Det fremgår af Servicelovens § 58, at der alene kan træffes afgørelse om tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet, hvis der er ”åbenbar risiko” for, at barnets sundhed eller udvikling lider ”alvorlig skade” på grund af eksempelvis manglende omsorg, overgreb eller adfærds/tilpasnings vanskeligheder hos barnet. Dette må dog ifølge lovgivningen alene ske, når der er formodning for, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet.

Forinden der træffes afgørelse i sagen, har din søster dog ret til at se samtlige af sagens dokumenter, og din søster har ligeledes ret til at udtale sig inden, at afgørelsen træffes. Det berørte barn – dvs. din nevø - skal så vidt muligt også høres i sagen – hvilket dog af naturlige årsager afhænger af barnets alder og udvikling. En afgørelse om tvangsfjernelse er en forvaltningsretlig afgørelse, og for disse gælder der et såkaldt proportionalitetsprincip. Det vil med andre ord sige, at den mindst indgribende – men dog tilstrækkelige - foranstaltning skal vælges. Dette betyder, at hvis barnets tarv og interesser kan varetages på anden vis og med andre tiltag end tvangsfjernelse, er tvangsfjernelse som udgangspunkt udelukket. Andre tiltag kan eksempelvis bestå af vejledning og støtte, tilbud om døgninstitution, kontaktperson eller hjælpegrupper. Dette vender jeg tilbage til nedenfor.

Er din søster uenig i afgørelsen om anbringelse af hendes søn uden for hjemmet, kan hun påklage afgørelse til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har herefter 8 uger til at behandle sagen, og der vil være mulighed for at udtale sig igen inden, at der træffes afgørelse. Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for byretten og Landsretten.

Din søster har under hele sagens forløb adgang til gratis advokatbistand, og hun har ligeledes ret til at vælge sin egen advokat. Advokaten kan være behjælpelig med gennemgang af sagens akter, og sikre at de forvaltningsretlige regler overholdes, herunder om afgørelsen i sin helhed er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Du kan læse mere om forløbet ved tvangsfjernelse og din søsters rettigheder i min brevkasse, som du kan finde på www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Støttetilbud

Afhængig af bopælskommunen kan der være forskellige støttetilbud, som forældre/forælderen kan benytte sig af, når de/denne eksempelvis ikke har overskud, evne eller mulighed for fuldstændigt at varetage barnets interesse. Støttetilbuddene kan eksempelvis bestå i ophold på et kollegium for mødre eller hjælp og vejledning i form af hjælpegrupper, eksempelvis i HOME-START eller Mødrehjælpen.

Home-Start er et tilbud til småbørnsfamilier, hvor der er mulighed for blandt andet at få støtte og praktisk hjælp. Støttetilbuddet har til formål at forebygge kriser og at familien splittes – eksempelvis ved at undgå tvangsfjernelse af barnet fra hjemmet. Støttetilbuddet drives af frivillige, og det er således venskabelig hjælp og støtte, som HOME-Start tilbyder.

I HOME-Start gives støtten hjemme hos småbørnsfamilien, hvilket kan være en fordel, hvis familien/den enlige moder mangler overskud og energi i dagligdagen, og en lokal koordinator vil parre en familie med den rette, frivillige støtteperson.

Familien skal have mindst ét barn i førskolealderen for at kunne benytte sig af tilbuddet, og om din søster kan få støtte af HOME-Start, afhænger derfor af din nevø alder.

Mødrehjælpen tilbyder ligeledes hjælp og rådgivning til blandt andet børnefamilier og unge mødre, og kan eksempelvis være relevant, hvis man ikke har børn i førskolealderen. Man kan man få hjælp og støtte i Mødrehjælpens Rådgivningshus eller man kan kontakte Mødrehjælpen via online chat eller telefon. Støtten består primært af hjælp til selvhjælp, men dog også økonomisk og anden specifik støtte eksempelvis rådgivning i forbindelse med skilsmisse eller økonomisk julehjælp.

Du/I kan læse mere om de forskellige støttetilbud på deres respektive hjemmesider, eller kontakte Socialforvaltningen for nærmere information og vejledning.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over reglerne vedrørende tvangsfjernelse af børn, din søster rettigheder samt over mulige støttetilbud.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.