Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Vores barn er blevet tvangsanbragt

Kære Monica Kromann,

 

Børne- og ungeudvalget i vores kommune har valgt at tvangsanbringe vores søn på 6 år i en plejefamilie! Vi har klaget til Ankestyrelsen, men der går nok lang tid, før de beslutter noget. Vi har svært ved at finde ud af, hvilke rettigheder vi har nu. Har vi stadigvæk forældremyndigheden over vores søn? Vores søns farmor vil meget gerne have ham på besøg, som hun plejer. Har hun ret til det?

 

Hilsen de knuste forældre


Svar:

Kære knuste forældre,

 

Indledningsvist vil jeg udtrykke min medfølelse for jeres svære situation.

 

Når et barn anbringes uden for hjemmet, har kommunen – på baggrund af en børnefaglig undersøgelse – vurderet, at det er det bedste for barnet.

 

Reglerne om jeres rettigheder som forældre findes i Serviceloven.

 

Eftersom I havde forældremyndigheden over jeres søn inden tvangsanbringelsen, har I fortsat forældremyndigheden over ham. Det betyder blandt andet, at I har ret til at være medbestemmende ved beslutninger vedrørende jeres søn.

 

Kommunen har altså en pligt til at inddrage jer så vidt det er muligt. Kommunen kan dog selv træffe beslutninger, hvis det er nødvendigt at hensyn til barnets bedste.

 

Som forælder har man desuden ret til information om barnets forhold. Eksempelvis information fra skolen eller fra sundhedsvæsenet. Man skal som forælder selv anmode herom.

 

Derudover har I som udgangspunkt ret til at deltage i skole-hjem samtaler, forældremøder etc., medmindre kommunen vurderer, at I ikke kan deltage af hensyn til jeres søns bedste.

 

Som forældremyndighedsindehavere har I ret til en støtteperson i forbindelse med en tvangsanbringelse. Kommunen kan henvise til en støtteperson, ligesom I selv kan bringe én i forslag, der herefter skal godkendes af kommunen. Kommunen fastsætter herefter tidsforbruget for støttepersonen og betaler omkostningerne hertil. Derudover har I ret til at medbringe en bisidder som personlig støtte til møder.

 

Kommunen kan desuden yde anden støtte – eksempelvis i form af forældrekurser, misbrugsbehandling eller økonomisk støtte.

 

Derudover har jeres søn ret til samvær med jer under anbringelsen. Selve planlægningen af samværet sker i samarbejde mellem kommunen, jer og jeres søn. Kommunen kan træffe beslutning om samvær og kontakt, hvis I ikke kan nå til enighed. I har ret til at få en velbegrundet afgørelse og I har mulighed for at klage over denne.

 

Såfremt kommunen skønner det nødvendigt, kan de tilbyde støttet samvær. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at I som forældremyndighedsindehavere samtykker hertil.

 

Børn- og Ungeudvalget kan desuden træffe afgørelse om overvåget samvær, hvis hensynet til barnet taler herfor, ligesom de kan afbryde samværet og kontakten for en nærmere bestemt periode.

 

Jeres søns farmor har ikke ret til samvær med ham. Men omvendt kan jeres søn have ret til samvær med sin farmor. Kommunen har pligt til tale med jeres søn om, hvem han ønsker at have kontakt med fra sin familie og sit netværk. Aftaler herom udformes ligeledes af kommunen i samarbejde med anbringelsesstedet.

 

Det er vigtigt, at nære og gode relationer mellem jeres søn og andre fastholdes. Derfor kan det også være en god idé, at jeres søn holder kontakt med sine kammerater.

 

Økonomisk overtager kommunen som udgangspunkt forsørgelsen af jeres søn, mens han er anbragt. Derfor modtager I heller ikke børnepenge og lignende under anbringelsen. I har dog fortsat en forsørgerpligt over for jeres søn og kommunen kan derfor pålægge jer at betale et månedligt beløb. Dette afhænger af jeres indtægt. Omvendt kan kommunen i nogle tilfælde yde økonomisk støtte til eksempelvis transport, såfremt det vurderes at bidrage til en stabil kontakt mellem jer og jeres søn.

 

Jeg vil gøre jer opmærksomme på, at kommunen skal tilbyde jer gratis advokatbistand i forbindelse med behandlingen af jeres søns sag i børn- og ungeudvalget, eftersom I har forældremyndigheden over ham. På samme måde har I ret til advokatbistand i forbindelse med sagens behandling i Ankestyrelsen. Såfremt Ankestyrelsen er enig i børn- og ungeudvalgets afgørelse om tvangsanbringelse, kan I indbringe sagen for domstolene.

 

I forbindelse med en beslutning om tvangsanbringelse fra børn- og ungeudvalget eller Ankestyrelsen, fastsættes en genbehandlingsfrist, der fastsætter, hvor længe beslutningen kan opretholdes uden mulighed for genbehandling. Længden på genbehandlingsfristen varierer.

 

Som ovenfor nævnt har I mulighed for at få gratis advokatbistand under sagens behandling for Ankestyrelsen. Jeg vil råde jer til at gøre brug af denne mulighed, således at I sikrer jer, at jeres sag føres bedst muligt.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.