Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arven skal foræres væk på forhånd

Kære Monica Kromann,

Vi har enkelte spørgsmål, som vi håber, at du vil være behjælpelig med i din brevkasse.

Min hustru og jeg er efterhånden ved at være godt op i alderen, og har både fået flere børn og børnebørn. Vi har begge brugt det meste af vore liv på arbejdsmarkedet, hvilket har tilladt os at have en stabil økonomi med fast ejendom og rimelig opsparing. Nu vil vi meget gerne bidrage økonomisk til at gøre livet nemmere for vore børn og børnebørn. Vi føler, at der er behov for det nu, og at det derfor ville være en skam, hvis de skal vente på, at vi afgår ved døden.

Hvilke muligheder har vi for at hjælpe vore børn økonomisk? Vil det være en løsning at give en masse mindre gaver i stedet for få store?

Vi ser frem til dit svar!

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læsere,

Tak for jeres henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Indledningsvis skal det bemærkes, at det naturligvis er muligt at give sine børn og børnebørn lejlighedsgaver uden skattemæssige konsekvenser. Lejlighedsgaver kan eksempelvis gives i forbindelse med fødselsdage, bryllupper og lignende. Gavens værdi – eller gavernes samlede værdi, hvis gavegiver yder flere gaver - må dog ikke overstige, hvad der efter omstændighederne og parternes økonomiske vilkår er rimeligt. Det er desværre ikke muligt at sætte et tal på værdien, idet det beror på en konkret vurdering.

I det omfang at gaverne har større værdi, finder boafgiftsloven anvendelse. Loven regulerer afgift af arv såvel som af gaver. Efter boafgiftslovens § 22 har I hver især mulighed for i løbet af et kalenderår at yde afgiftsfrie gaver til hver af jeres livsarvinger på op til kr. 60.700,- (2015) og op til kr. 21.200,- (2015) til hvert af jeres svigerbørn. Beløbet reguleres årligt. Dette betyder desværre at uanset, om I vælger at yde flere mindre gaver eller enkelte store gaver til jeres livsarvinger og deres ægtefæller, må gavernes samlede værdi – udover værdien af lejlighedsgaver - ikke overstige det lovregulerede beløb. Overstiger værdien beløbet, skal der betales afgift af det overskydende beløb, og boafgiftsloven sondrer i denne forbindelse mellem de forskellige persongrupper. Eksempelvis er gaver mellem ægtefæller afgiftsfrie – men kan efter omstændighederne kræve en såkaldt gaveægtepagt – og børn, svigerbørn, børnebørn m.fl. kan nøjes med at betale 15 % i boafgift af gaver, medens andre persongrupper skal betale en tillægsafgift på 25 %, således at den effektive afgiftssats for gaver til eksempelvis fjernere slægtninge udgør 36,25 %. Gaver til personer, der falder helt uden for boafgiftslovens personkreds beskattes som indkomst.

Såfremt der i løbet af et kalenderår er ydet gaver, hvis værdi overstiger ovenstående beløb, skal gaven anmeldes til SKAT af såvel gavegiver som gavemodtager senest den 1. maj i det følgende år, og afgiften skal beregnes og betales samtidig hermed. Anmeldes gaven ikke rettidigt, kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse af gavens værdi, ligesom der påløber renter ved manglende rettidig anmeldelse og betaling.

Som et alternativ – eller tillæg - til ovenstående har I mulighed for at yde et rente- og afdragsfrit anfordringslån, et såkaldt familielån til jeres livsarvinger og deres ægtefæller. Fordelen med et familielån er, at I her og nu kan udbetale et større beløb til dem, og herefter kan I hvert år vælge at afskrive gælden med et beløb svarende til beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver. Det er en betingelse for SKATs anerkendelse af ovenstående konstruktion, at der er oprettet et gældsbrev, der er dateret og underskrevet af både långiver og låntager, at der er tale om et reelt gældsforhold, og at der er tale om et anfordringslån, dvs. at gælden til enhver tid kan kræves indfriet. Såfremt I ønsker at yde et familielån, vil jeg anbefale, at I søger advokatbistand til udfærdigelse af gældsbrevet, således at I undgår uheldige formuleringer, der kan medføre negative, økonomiske konsekvenser.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.