Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er min gæld forældet?

Kære Monica Kromann,

Jeg står i den situation, at der efter en byggeproces er foretaget udlæg i min faste ejendom.

Det første udlæg er foretaget i maj 2004, og firmaet (kreditor) er efterfølgende solgt/fusioneret, og jeg har således ikke hørt fra firmaet siden november 2004.

Det andet udlæg er foretaget i oktober 2007. Det firma, som jeg havde gæld til, gik dog efterfølgende konkurs i januar 2012. Jeg har betalt afdrag frem til 2009.

Hvad er konsekvenserne af de to udlæg? Jeg har prøvet at læse om udlæg og forældelse, og er det korrekt forstået, at begge ovenstående udlæg er forældet, og derfor skal aflyses?

Jeg håber, at du kan skabe klarhed.

 

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dine udmærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Udlæg er en af måderne, hvorpå en kreditor kan sikre sit tilgodehavende/sin fordring over for en skyldner, der har misligholdt betalinger/aftaler. Reglerne herom findes i Retsplejeloven.

Det er fogedretten, der foretager et udlæg efter begæring fra en kreditor. Dette forudsætter, at kreditor har et udlægsfundament for fordringen i form af eksempelvis en dom, et indenretligt - eller et udenretligt forlig, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at forliget kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Der er i Retsplejeloven gjort en række begrænsninger i de aktiver, der kan gøres til genstand for udlæg, herunder almindeligt indbo, aktiver uden økonomisk værdi, underholdsbidrag og visse former for pensionsopsparinger m.fl.

Er der foretaget udlæg i et aktiv, mister skyldner den retlige rådighed over aktivet, dvs. at skyldner eksempelvis ikke kan afhænde eller pantsætte den faste ejendom uden kreditors (udlægshaverens) samtykke, ligesom kreditor som udgangspunkt kan begære tvangsauktion over den faste ejendom, såfremt kreditor herved har udsigt til at få dækning for sit krav. Udlæg i fast ejendom – samt i køretøjer – skal tinglyses for at opnå retsbeskyttelse over for bl.a. andre kreditorer.

Hvordan og hvornår et udlæg forældes afhænger af det aktiv, hvori der er foretaget udlæg. Eksempelvis forældes (bortfalder) udlæg i løsøre som udgangspunkt automatisk 1 år efter udlæggets foretagelse, medmindre der forinden er begæret tvangsauktion over aktivet. Derimod forældes et udlæg i fast ejendom ikke, såfremt fordringen, som udlægget skal sikre, ikke er forældet. Den underliggende fordring og navnlig retsgrundlaget er dermed afgørende ved vurderingen af, om et udlæg i fast ejendom er forældet.

Reglerne om forældelse findes i Forældelsesloven, hvorefter fordringer som altovervejende hovedregel forældes 3 år efter det tidligste tidspunkt, hvor kreditor kunne kræve fordringen opfyldt. Forældelsesfristen er dog 10 år, bl.a. når der er udstedt gældsbrev for fordringen eller når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Udlægsfundamentet vil typisk være af en sådan karakter, der er undergivet en 10-årig forældelsesfrist. Forældelsesfristen kan afbrydes ved, at kreditor foretager retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse, hvorved fordringens eksistens og størrelse fastslås, og ved at kreditor forfølger disse skridt inden for rimelig tid. Forældelsen afbrydes således ved kreditors begæring af udlægsforretning, og forfølger disse skridt inden for rimelig tid. Afbrydelse af forældelsesfristen medfører, at der løber en ny forældelsesfrist.

Forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008, og loven indeholder en række overgangsbestemmelser vedrørende fordringer stiftet før lovens ikrafttrædelse samt afbrydelse af forældelsesfristen for disse. Det følger af Forældelseslovens overgangsbestemmelser, at såfremt en forældelse af en fordring afbrydes før lovens ikrafttræden – hvilket kunne ske ved at kreditor blot påmindede skyldneren om kravet - har afbrydelsen virkning som afbrydelse efter den nye Forældelseslov, selv om den ikke er sket på den i loven foreskrevne måde - dvs. ved at kreditor har foretaget retslige skridt.

Hvorvidt de to underliggende fordringer er forældede, afhænger således af 1) hvorvidt fordringerne er undergivet en 3-årig eller en 10-årig forældelsesfrist, 2) hvornår kreditor tidligst kunne kræve kravet opfyldt, 3) hvornår forældelsen senest er afbrudt. Fordringen for hvilken, der er foretaget udlæg i maj 2004, kan dog muligvis være forældet. Hvorvidt det samme gælder den anden fordring, afhænger af de konkrete omstændigheder. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter en advokat, der efter en nærmere gennemgang af sagen bl.a. kan vurdere, hvorvidt fordringerne er forældet og dine muligheder for at for aflyst de to udlæg.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.