Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er min gæld forældet?

Kære Monica Kromann.

Jeg har nogle spørgsmål vedrørende noget gæld, som jeg håber, du kan besvare. Jeg havde den uheldige oplevelse, at min bank i sidste måned pludselig trak en masse penge fra min konto, mere præcis omkring 40.000 kr. Jeg kontaktede naturligvis straks banken og fik at vide, at de var blevet opmærksomme på en gammel gældspost fra slutningen af 1980’erne, som aldrig var blevet indfriet, hvorfor den altså blev det nu.

Banken påstod, at gælden ikke var forældet, idet den havde fremgået af de årsopgørelser, som jeg havde modtaget gennem årene. Er det virkelig rigtigt, at banken kan opkræve en gammel gæld, som jeg, og åbenbart også banken, troede for længst var betalt?

Jeg er nu gået på pension, men er efterfølgende blevet opmærksom på, at min sidste arbejdsplads har lavet en fejl i min næstsidste lønseddel, så jeg ikke har fået udbetalt, det jeg skulle. Jeg kontaktede naturligvis min tidligere arbejdsplads, men de mente ikke, at de kunne gøre noget ved det, og at kravet derudover var forældet. Er det rigtigt? Og hvad kan jeg gøre for at få mine penge?

Det drejer sig ikke om alverden, men som pensionist kunne jeg godt bruge pengene – ikke mindst hvis det viser sig, at min bank bare kan beholde pengene, som de har hævet fra min konto. Jeg håber, du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Pensionisten


Svar:

Kære Pensionisten.

Mange tak for din e-mail og dine udmærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil hjælpe med at besvare. Reglerne for forældelse blev lavet om i 2008, hvor den nye forældelseslov trådte i kraft den 1. januar. Den nye forældelseslov indeholder en række overgangsregler, der skulle sikre kreditorer mod rettighedstab, hvorefter fordringer der blev stiftet før den 1. januar 2008 tidligst blev forældet den 1. januar 2011. Mange kreditorer har dog haft besvær med at administrere de nye forældelsesregler og har ikke i alle tilfælde nået eller husket at afbryde forældelsen i overensstemmelse med de nye regler. Det er derfor muligt, at din gæld til banken er forældet, hvilket dog kommer an på de nærmere omstændigheder.

En gæld til banken som du beskriver, vil normalt have en forældelsesfrist på 20 år efter de tidligere gældende regler for forældelse. Årsagen hertil er, at krav der er opstået ved pengelån, hvilket jeg tillader mig at gå ud fra er sket i dit tilfælde, forældes på 20 år efter de tidligere gældende forældelsesregler.

Idet din gæld til banken er optaget i slutningen af 1980’erne kunne gælden således tidligst være forældet i slutningen af 2000’erne. Det fremgår dog af den nye forældelseslov, at afbrydelse af forældelse, som fandt sted før ikrafttrædelsen af den nye forældelseslov i 2008, har virkning som afbrydelse af forældelsesfristen efter den nye lov, selv om afbrydelsen ikke er sket i overensstemmelse med forskrifterne i den nye forældelseslov. Bankerne kan ikke længere afbryde forældelsesfristerne ved at sende årsopgørelser ud til kunderne, men dette var en mulighed før den 1. januar 2008, idet forældelsesfristen kunne afbrydes, hvis blot kreditor, inden forældelsesfristens udløb sendte en påmindelse om gælden til debitor, hvilket fulgte af en nu ophævet bestemmelse i Danske Lov, hvoraf det fremgik, at ”Alle Gieldsbreve, som ere ældre end tyve Aar, skulle være døde og magtisløse, med mindre de inden fornævnte Tid med Skyldnerens Paaskrivelse, eller med nyt Brev, eller Creditorens Opsigelse, eller Beskikkelse, eller Tingsvidne ere fornyede.”

Har din bank før den 1. januar 2008 sendt dig en årsopgørelse, hvor den gamle gæld fremgår, og kan banken sandsynliggøre, at denne er nået frem til dig, har banken altså afbrudt forældelsesfristen, hvorfor din gæld ikke er forældet. Den nye forældelsesfrist er imidlertid kun 10 år efter den senest fremsendte opgørelse over gælden, og ikke 20 år som man skulle tro, hvilket skyldes, at forældelsesfristen skal beregnes efter de nye forældelsesregler, hvilket jeg vil beskrive nærmere nedenfor. Modtog du derfor en opgørelse over gælden fra banken i slutningen af 2007, var din gæld, ud fra det til mig oplyste, således først forældet i slutningen af 2017.

Både efter de nye og de gamle regler vil forældelsesfristen derudover også være afbrudt, såfremt du overfor banken, såvel udtrykkeligt eller ved din handlemåde har erkendt, at du skylder pengene. En forældelsesfrist kan derudover afbrydes ved at foretage retslige skridt mod skyldneren.

Det er den absolutte hovedregel i den nye forældelseslov, at et krav er forældet 3 år fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Denne 3-års frist suspenderes dog, såfremt fordringshaveren var ubekendt med fordringen eller skyldneren. I dette tilfælde regnes forældelsesfristen fra den dag, hvor fordringshaveren fik kendskab, eller burde have fået kendskab, til fordringen eller skyldneren.

En undtagelse til denne hovedregel er imidlertid ovennævnte forældelsesfrist på 10 år, der gælder for fordringer, hvor der er udstedt et gældsbrev, fordringer der er registreret i en værdipapircentral samt fordringer, hvis eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse. Forældelsesfristen er tillige 10 år for fordringer, der er opstået i henhold til pengelån, som jeg går ud fra er sket i dit tilfælde, eller et ikke bevilliget overtræk på en konto i et pengeinstitut.

En anden undtagelse er fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, hvor forældelsesfristen er 5 år, hvilket kan have betydning i din nuværende situation. Forældelsesfristen er 5 år for manglende lønudbetalinger, som den du har oplevet, da en lønmodtager sjældent rejser krav om efterbetaling af løn, mens denne fortsat er ansat hos arbejdsgiveren. Det fremgår ikke af din e-mail, hvornår du blev pensionist, hvorfor jeg ikke endeligt kan fastslå, hvorvidt dit krav mod din tidligere arbejdsgiver er forældet. Jeg vil dog gøre dig opmærksom på, at forældelsesfristen først regnes fra det tidspunkt, hvor du blev opmærksom på, at din tidligere arbejdsgiver havde lavet en fejl i lønudbetalingen, ligesom der gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år, hvilket betyder, at dit krav mod din arbejdsgiver under alle omstændigheder forældes senest 10 år efter den fejlagtige lønudbetaling.

Viser det sig alligevel, at din bank uretmæssigt har modregnet din gamle gæld i dit indestående på dine konti, vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat, idet det som regel kræver en henvendelse fra en sådan, før banken vil tilbageføre pengene. Det samme gør sig gældende, hvis din tidligere arbejdsgiver ikke vil betale dig dit tilgodehavende. I sidste ende kan en retssag være nødvendig. Alternativ kan du kontakte din tidligere fagforening, som herefter kan kontakte dig tidligere arbejdsgiver.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et overblik over din situation. Hvorvidt et krav er forældet afhænger af de nærmere omstændigheder, hvorfor jeg vil anbefale, at du kontakter en advokat eller din lokale retshjælp, som ud fra sagens dokumenter og din nærmere forklaring endeligt kan fastslå, hvorvidt bankens krav mod dig, og dit krav mod din tidligere arbejdsgiver, er forældede. Ovenstående er ikke en udtømmende gennemgang af reglerne for forældelse, og jeg vil anbefale, at man altid søger professional rådgivning, hvis man er i tvivl om, hvorvidt et krav er forældet.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.