Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Bodeling

Når I skal skilles, ophører jeres formuefællesskab. Det vil sige, at I skal dele jeres værdier imellem jer. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene ægtefælle eller jer begge særeje over særlige genstande eller formue, skal disse værdier trækkes ud af boet, inden boet gøres op og deles.

I boopgørelsen anføres hvad I hver især ejer, og hvad I skylder væk på ophørsdagen. Ophørsdagen er den dag, Statsforvaltningen modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse. De værdier I har på ophørsdagen, er de værdier der skal deles imellem jer.  

Herefter laves der en beregning, der viser, hvor meget I hver især skal have med fra jeres fælles bo. Hvis I ejer mere, end I skylder væk. Det vil sige har positive bodele, deler I, så I får lige meget hver. Hvis den ene af jer skylder mere, end vedkommende ejer, det vil sige har en negativ bodel, så deler man kun den ægtefælles bodel, som er positiv. Herefter udarbejdes der en bodelingsaftale, ofte i samråd med en familieretsadvokat, som tiltrædes af begge parter.

Hvis I ikke kan blive enige:

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen indbringes for skifteretten. Den, der anmoder om, at sagen indbringes for skifteretten, skal betale en grundafgift på 400 kr. til skifteretten for et indledende møde.

Skifteretten vil herefter indkalde jer til et møde, hvor jeres aktiver og passiver bliver gennemgået, og hvor eventuelle uenigheder drøftes.  Skifteretten vil forsøge at hjælpe jer med at løse jeres uoverensstemmelser, så I kan indgå et forlig om bodelingen, og sagen dermed sluttes på mødet.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan skifteretten henvise sagen til en bobehandler, som er advokat med speciale i ægtefælleskifte. 

Hvis sagen overdrages til en bobehandler, koster det yderligere 0,5 % i skifteafgift af boets formue – dog højst 10.000 kr. Den, der beder om skifterettens bistand, skal også betale bobehandlerens honorar. Det er dog muligt at søge om fri proces til skiftet, hvis man opfylder betingelser for at få fri proces. Disse betingelser kan du læse mere om under fanen "Forretningsbetingelser/fri proces".

Bobehandleren skal gennemføre delingen af fællesboet i samarbejde med jer og udarbejder i den forbindelse en boopgørelse. Kan I ikke blive enige under sagens behandling, vil bobehandleren opfordre jer til at anlægge en sag om de forhold, som I er uenige om.

Hvad kan advokaten hjælpe med? 

Jeg kan bistå dig i forhold til korrespondancen med din ægtefælle og udarbejde boopgørelsen og bodelingsoverenskomsten, herunder sørge for afholdelse af eventuelle forligsmøder i sagen, ligesom jeg kan bistå dig, hvis sagen ender i skifteretten, herunder hjælpe dig med at søge om fri proces til sagens førelse.

Bodelingsaftalen skal underskrives af jer begge og sikrer, at aftalen om bodeling ved skilsmisse er bindende, og at I undgår uoverensstemmelser på et senere tidspunkt. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af din sag på mk@advokatkromann.dk eller 8618 1102.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.