Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Ophør af fælles forældremyndighed

Hvad betyder fælles forældremyndighed? Ophør af fælles forældremyndighed Hvordan får jeg del i forældremyndigheden og hvad er mine rettigheder? Hvornår skal barnet til børnesamtale?

Fælles forældremyndighed kan ophøre, som følge af en aftale forældrene indgår med hinanden herom, eller fordi retten afsiger en dom om ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Såfremt retten skal træffe en afgørelse om spørgsmålet, er hovedkriteriet altid, om det vil være bedst for barnet at ophæve den fælles forældremyndighed, og er det ikke det, da vil den fælles forældremyndighed skulle fortsætte.

Det man i retten lægger vægt på, når det skal vurderes, om der er basis for at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge denne den ene af forældrene, er blandt andet om forældrene er i stand til at samarbejde om barnet.

Man tillægger det i den forbindelse vægt, i hvilken grad forældrene kommunikerer med hinanden om barnet, ligesom man naturligvis også tillægger det vægt, om forældrene inden for rimelig tid er i stand til at blive enige om forhold vedrørende barnet, og at de ikke mere regelmæssigt har brug for myndighedernes hjælp for at blive enige.

Har den ene forælder været voldelig overfor den anden forælder eller mod barnet tillægges dette naturligvis også en betydning.

Barnets perspektiv i disse sager belyses som regel - hvis barnet er fyldt 7 år - med en børnesamtale og ellers ved igangsættelse af en såkaldt børnesagkyndig undersøgelse.

Hvis du ønsker den fælles forældremyndighed ophævet kontakt da mit kontor og jeg vil hjælpe dig gennem processen, som altid starter med et indledende møde i Familieretshuset, hvor jeg vil kunne deltage som din partsrepræsentant. Jeg kan rådgive dig i alle forhold vedrørende Familieretshusets behandling af sagen, herunder hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på, fra processen starter i Familieretshuset og derfra eventuelt går videre med en endelig afgørelse i Familieretten, hvilken er en afdeling i byretten. Du skal være opmærksom på, at Familieretshuset ikke er en domstol og derfor ikke kan træffe afgørelse om forældremyndighed og bopæl for dit barn - det er kun retten, der har denne kompetence.

 

Er du i tvivl, om du har en sag, du ønsker at videreføre, da kontakt mig på 86181102 - jeg er altid klar til at give dig et råd med på vejen.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.