Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan kan jeg følge mit barn, når jeg ikke har forældremyndigheden?

Kære Monica Kromann

Jeg har desværre ikke del i forældremyndigheden over mit barn, idet retten har frataget mig forældremyndigheden. Jeg håber, at du i din juridiske brevkasse kan forklare om i hvilket omfang, jeg på trods af min manglende andel i forældremyndigheden, kan blive orienteret om mit barns forhold?

Med venlig hilsen

Faderen


Svar:

Kære Fader

Selvom du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du alligevel ret til at blive orienteret. Retten til orientring skal styrke din mulighed for at følge dit barns opvækst og holde dig orienteret om barnets situation. Det betyder, at du har ret til at få en orientering om barnets forhold følgende steder:

 • Skoler
 • Børneinstitutioner
 • Sociale myndigheder
 • Sundhedsmyndigheder (hospitaler)
 • Private hospitaler
 • Privat praktiserende læger
 • Tandlæger

Du har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner.

De oplysninger du kan få om dit barns forhold, kan for eksempel være:

 • Skolen: barnets faglige udvikling, standpunkt, anden udvikling, trivsel, problemer med videre.
 • Børneinstitutioner: barnets trivsel, udvikling med videre.
 • Sociale myndigheder: sociale hjælpeforanstaltninger med videre.
 • Sundhedsmyndigheder: barnets helbredstilstand, årsager til indlæggelse, behandling med videre.

Du kan ikke få oplysninger om den anden forælders forhold, det vil sige den forælder, som har forældremyndigheden over barnet. Det gælder for eksempel oplysninger om forældremyndighedsindehaverens fysiske eller psykiske helbredstilstand. Oplysningerne må heller ikke videregives, selvom det kunne forekomme naturligt i forbindelse med orienteringen om barnets forhold.       

Hvis du ønsker at benytte din orienteringsret, skal du rette henvendelse til det pågældende sted, og bede om en orientering om dit barns forhold med henvisning til Forældreansvarslovens § 23.

Du kan ikke få en generel orientering om barnets forhold, du skal rette konkret henvendelse, når du vil benytte dig af orienteringsretten. En stående anmodning om generelt at blive orienteret skal ikke imødekommes, og vil derfor ofte blive afvist.

Det pågældende sted bestemmer selv, om de vil give dig en skriftlig eller mundtlig orientering. Fra skoler og institutioner har du dog samme ret som den anden forælder til at få kopi af egentlige dokumenter om barnet, som karakterudskrifter, elevplaner, sprogvurderinger med videre.

De pågældende steder har altså som udgangspunkt en pligt til at give dig en orientering om dit barn. Det gælder dog ikke, hvis det pågældende sted vurderer, at det er til skade for barnet at give dig en sådan orientering eller udlevere dokumenter, for eksempel hvis videregivelse af oplysningerne vil medføre en uforholdsmæssig belastning af forholdet mellem barnet og dig. En afgørelse herom kan påklages til Statsforvaltningen af dig, idet du ikke har del i forældremyndigheden, jf. Forældreansvarslovens § 41, stk. 5.

Hvis forældremyndighedsindehaveren eller et af de pågældende steder ønsker generel begrænsning i retten til at holde dig orienteret, må der ansøges om fratagelse af retten hertil, jf. Forældreansvarslovens § 23, stk. 3. Statsforvaltningen kan altså fratage dig din orienteringsret. Det kan ske, hvis du har benyttet den i et omfang, så det bliver en helt urimelig belastning af det pågældende sted. I sådant et tilfælde vil det pågældende sted ikke have pligt til at give dig en orientering om barnet.

Hvis du ikke kan få den orientering, information eller adgang du konkret har bedt om, kan du bede om at få et skriftligt begrundet afslag med klagevejledning.

Du har ikke ret til at blive orienteret om og deltage i almindelige forældremøder og sociale aktiviteter i skolen og institutionen. Tidligere har forældre uden del i forældremyndigheden haft en sådan ret, men denne ret blev ophævet i 2012.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over orienteringsretten, og jeg ønsker dig held og lykke i dit videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.