Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Forretningsbetingelser/Fri proces

Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2024, og er gældende for enhver rådgivning til klienter, ydet af KROMANN advokatfirma efter denne dato, medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale.

Der tages forbehold for senere ændringer i forretningsbetingelserne.

1. Opgavens udførelse

KROMANN advokatfirma og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

KROMANN advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Såfremt KROMANN advokatfirma samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, giver KROMANN advokatfirma, på klientens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som KROMANN advokatfirma har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores forudgående skriftlige accept. KROMANN advokatfirma er alene ansvarlig overfor kunden for den rådgivning, der er ydet, og tredjemand kan ikke støtte ret herpå, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som KROMANN advokatfirma leverer til kunden i forbindelse med sagen, men KROMANN advokatfirma har og beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar, fakturering, betalingsfrister og klientmidler

Vort honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid på sagen.

Afhængig af sagens karakter vil honoraret i forbindelse med vor endelige afregning af sagen kunne blive reguleret, hvorved det vil kunne afvige fra det anvendte timeforbrug.

De væsentligste parametre i denne forbindelse vil være sagens udfald og kompleksitet, ansvar forbundet med sagen, graden af specialistviden og tidspresset.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx. de timepriser, der anvendes, blive oplyst. KROMANN advokatfirmas timetakst er kr. 3.200,- inklusiv moms.

KROMANN advokatfirma fakturerer løbende, normalvis månedsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros KROMANN advokatfirma, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti.

Afhængig af sagens karakter opkræves et depositum ved sagens start. Som udgangspunkt opkræves altid depositum for førstegangskunder samt kunder uden fast forretningssted i Danmark. 

KROMANN advokatfirma forbeholder sig retten til at udtræde af en sag, hvor dette skønnes at være i kundens og/eller KROMANN advokatfirmas interesse, og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik og er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt.

3. Personoplysninger

KROMANN advokatfirma er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt.

Du bekræfter ved at engagere KROMANN advokatfirma, at vi må opbevare og behandle dine personlige og personfølsomme oplysninger, som vi modtager i forbindelse med sagens behandling fra dig eller tredjemand, herunder videregive disse i det omfang det findes relevant til personer med tilknytning til sagens behandling, medmindre dette er omfattet af lovmæssige undtagelser eller advokatens tavshedspligt.

KROMANN advokatfirma skal gøre dig opmærksom på, at du altid har ret til at få indsigt i de oplysninger, som KROMANN advokatfirma modtager og opbevarer om dig med få undtagelser. Såfremt du konstaterer at eventuelle oplysninger, som KROMANN advokatfirma er i besiddelse af, er objektivt forkerte, så vil KROMANN advokatfirma sørge for, at dine oplysninger bliver bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold.

4. Ansvar og forsikring

KROMANN advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

KROMANN advokatfirma og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

KROMANN advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som KROMANN advokatfirma har henvist klienten til, ligesom KROMANN advokatfirma ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som KROMANN advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

KROMANN advokatfirma har tegnet en professionel ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab som dækker advokatfirmaets, dets eventuelle partneres og medarbejderes erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand, herunder kunder, ved vor, eller nogen for hvem vi har ansvaret, uagtsomme handling eller undladelse i forbindelse med vor udførelse af advokatvirksomhed.

Ansvarsforsikringerne dækker al advokatvirksomhed udøvet af KROMANN advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

KROMANN advokatfirma har tegnet advokat ansvarsforsikring hos Tryg forsikring.

5. Arkivering

KROMANN advokatfirma opbevarer alle sagsakter i fem år fra sagens afslutning.

6. Lovvalg og værneting

KROMANN advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Såfremt der skulle opstå en situation, hvor kunden er utilfreds med den rådgivning, der er leveret eller honoraret herfor, opfordres kunden til at kontakte KROMANN advokatfirma for at søge at løse uoverensstemmelserne i mindelighed.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.

Hvidvaskning

KROMANN advokatfirma er omfattet af den gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Efter lovens § 4 stilles der specifikke krav til den måde, hvorpå advokaters klienter legitimerer sig samt hvilke oplysninger med hensyn til klientens identitet advokaterne skal sikre sig, når der optages forretningsmæssige forbindelse med en klient og/eller der gennemføres transaktioner på en klients vegne.

Som følge af førnævnte lovbestemmelse vil klienter hos KROMANN advokatfirma blive anmodet om at levere dokumentation til opfyldelse af de legitimationskrav lovgivningen påbyder.

Afsluttede sager opbevares elektronisk i fem år, medmindre en anden arkiveringsperiode aftales med kunden.

Fri proces, retshjælpsforsikring og offentlig retshjælp 

KROMANN advokatfirma er omfattet af reglerne om offentlig retshjælp og yder ligeledes bistand i forbindelse med ansøgninger om fri proces til førelse af retssag.

KROMANN advokatfirma vejleder om reglerne for fri proces, ligesom det altid undersøges, hvorvidt du har mulighed for at få dækket dine omkostninger gennem offentlig retshjælp eller via en privat tegnet retshjælpsforsikring. KROMANN advokatfirma tager dog forbehold for i visse tilfælde ikke at påtage sig sager under vilkår om fri proces eller privat forsikringsordning. I givet fald aftales dette med klienten inden sagens påbegyndelse. 

Fri proces afhænger af din årsindkomst, så medbring altid en kopi af din årsopgørelse for 2022 samt din forsikringspolice til dit første møde på kontoret. På denne måde kan KROMANN advokatfirma hurtigt vejlede dig om, hvorvidt du opfylder betingelserne for fri proces og/eller om du kan få dine omkostninger dækket via en privat forsikringsordning eller eventuelt gennem offentlig retshjælp. 

For at få fri proces må din årsindkomst i 2022, som enlig, ikke overstige 371.000 kr. plus et tillæg på 64.000 kr. for hvert barn, du forsørger. Hvis du eksempelvis har to hjemmeboende børn, må din indkomst således ikke overstige 499.000 kr.

I sager om forældremyndighed og bopæl ser man udelukkende på din egen indkomst i forhold til fri proces, og det er således uden betydning i disse sager,  om du bor med eller er gift med en, der har en indtægt.

Er der ikke tale om en sag om forældremyndighed og bopæl og lever den, der ansøger om fri proces i et samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 471.000 kr.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2022, kan de aktuelle indkomstforhold ligges til grund, jf. bekendtgørelsens § 2

Du kan ikke få fri proces til møder ved Familieretshuset, er er salær for advokaternes bistand pr. time kr. 3.200,- inklusiv moms. 

Du kan finde en nærmere gennemgang af reglerne om fri proces og retshjælp på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

På Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnævnet.dk finder du oplysninger om Advokatnævnets kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.”

Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 4. sal, 1306 København K.

 

Aarhus den 1. januar 2024

KROMANN advokatfirma 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater