Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hæfter mine arvinger for min gæld?

Kære Monica Kromann,

Jeg blev desværre for nyligt ramt af en blodprop i hjertet, som dog heldigvis ”kun” var en mindre en af slagsen, hvorfor det ikke var nødvendigt med et indgreb. Selvom at jeg kun er i 40’erne, fik forløbet mig dog til at tænke over tingene, og har givet anledning til nogle spørgsmål, som jeg håber, at du vil være behjælpelig med.

Hvordan foregår en behandling af dødsbo? Hvis min gæld ved min død overstiger min formue, vil mine børn da kunne komme til at ”arve” min gæld? Det skal lige tilføjes, at jeg ikke er gift.

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dine gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er altid en svær situation, når familie eller venner går bort, og de arveretlige følger og problemstillinger kan være svær at overskue for de efterladte i en allerede vanskelig tid. Jeg anbefaler derfor i almindelighed, at man sørger for at oprette et testamente, der tager stilling til relevante forhold – og er man enlig forælder med mindreårige børn, kan det være en god idé at oprette et børnetestamente samtidig hermed, der tager stilling til, hvem der skal have forældremyndigheden, såfremt man går bort førend børnene er myndige.

Reglerne om dødsboskifte findes i Dødsboskifteloven, der giver mulighed for en række forskellige former for skifte. I praksis er privat skifte og bobestyrerbo dog de mest anvendte skifteformer, navnlig når afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle, og jeg vil i det følgende derfor kort gennemgå disse to skifteformer.

Privat skifte

Privat skifte er den mest almindelige skifteform i Danmark. Det er imidlertid en betingelse for udlevering af et bo til privat skifte, at boet er solvent, at samtlige arvinger er enige om, at boet skiftes privat, at andet ikke er bestemt ved testamente, og at mindst en af arvingerne kan optræde som pragtarving, dvs. være myndig og solvent. Ved et privat skifte står arvingerne for bobehandlingen, hvilket dog ofte sker med advokatbistand.

Sker et privat skifte med advokatbistand, vil arvingerne almindeligvis ikke blive indkaldt til møde i skifteretten. Der skal dog udarbejdes en åbningsstatus og en endelig boopgørelse, som indeholder en oversigt over samtlige aktiver og passiver i boet samt en opgørelse over arvefordelingen, herunder også beregning af boafgift m.v. Disse opgørelser skal indgives til skifteretten inden for nærmere angivne frister, hvilket advokaten naturligvis sørger for.

Det er advokaten, der træffer alle de nødvendige afgørelser vedrørende bebehandlingen, men arvingerne skal dog orienteres om alle væsentlige beslutninger, inden der træffes afgørelse.

Antager arvingerne ikke en advokat til at hjælpe med det private skifte, skal arvingerne selv udfærdige ovennævnte opgørelser, beregne boafgift m.v., beregne arvelodder samt deltage i et møde i skifteretten.

Bobestyrerbo

Et bo udleveres typisk til bobestyrerbo, såfremt dette er bestemt ved et testamente, eller såfremt arvingerne ikke kan blive enige om at skifte privat. Bobestyreren fungerer som boets advokat, og det er bobestyreren, der står for det praktiske i forbindelse med dødsboskiftet, herunder arvens fordeling.

Der skal ligeledes udarbejdes en boopgørelse i bobestyrerbo med en angivelse af boets aktiver og passiver tillige med en beregning af de bo- og tillægsafgifter, der skal betales af arvingerne samt en opgørelse over arvefordelingen.

Din gæld

Som alt overvejende udgangspunkt hæfter dine børn ikke for din gæld efter din død. Dette gælder ubetinget, såfremt boet er udleveret til bobestyrerbo.

Udgangspunktet fraviges dog i det omfang, et bo udleveres til privat skifte, og boets aktiver fordeles mellem dine børn uden, at dine eventuelle kreditorer får dækket deres krav. I så fald kan dine børn risikere at hæfte personligt og solidarisk for din gæld, hvorfor advokatbistand ved privat skifte kan anbefales.

Hæftelsen gælder dog ikke deling af sædvanligt indbo, og der gælder herudover en særlig udbakningsregel, hvorefter dine arvinger har mulighed for at frigøre sig fra den personlige og solidariske hæftelse ved at begære boet taget under behandling som insolvent bo, således at boet i stedet overgår til bobestyrerbehandling. I så fald skal dine arvinger dog fralægge sig den berigelse, de har opnået, i det omfang denne overstiger boets tab. Normalvis er der dog alene tale en berigelse til arvingerne, hvis de har arvet designermøbler og –interiør, kunst, antikviteter og lignende.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.