Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg ret til forsørgertabserstatning?

Kære Monica Kromann 

Jeg har et spørgsmål om forsørgertabserstatning, som jeg håber, at du vil besvare i din juridiske brevkasse. 

Min samlever er afgået ved døden i et færdselsuheld, og i den forbindelse har jeg hørt, at jeg, vores fælles datter på 10 år, og min datter på 16 år, fra et tidligere forhold, muligvis har ret til forsørgertabserstatning. Vi har haft fælles bolig, fælles husholdning og fælles økonomi i mange år, som jeg har forstået indgår som momenter i vurderingen. 

Jeg håber, at du kan forklare mig reglerne om forsørgertabserstatning, således at jeg kan finde ud af, om jeg skal gøre et krav gældende mod modpartens forsikringsselskab? 

Med venlig hilsen
Den efterladte samlever

Svar:

Kære Den efterladte samlever 

Tak for dit spørgsmål, som jeg gerne besvarer i min juridiske brevkasse. 

Reglerne om forsørgertabserstatning findes i Erstatningsansvarslovens §§ 12, 13 og 14. 

Erstatningsansvarslovens § 13 er den bestemmelse, som fastslår, at ægtefæller og samlevere har krav på erstatning for tab af forsørger. Havde du og din samlever været ægtefæller, ville grundlaget for forsørgertabserstatningen have været den gensidige retlige forsørgelsespligt, hvorfor omfanget af den faktiske forsørgelse vil have været uden betydning. For samlevende er det dog den faktiske forsørgelse, der er afgørende, da den faktiske forsørgelse i et samlivsforhold kan berettige den efterladte til forsørgertabserstatning. Afgørende er i dette tilfælde, om der bestod et samliv af en art, der gør det rimeligt at sidestille den efterladte samlever med en ægtefælle. Ved vurderingen heraf, er det korrekt, at der indgår momenter som fælles bolig, fælles husholdning, fælles økonomi, fælles børn osv., hvorefter det er min umiddelbare vurdering, ud fra dine oplysninger, at du vil være omfattet af begrebet samlever i Erstatningsansvarslovens § 13. 

Erstatning for tab af forsørger til ægtefæller eller samlevende udgør 30 % af den erstatning, som afdøde må antages at ville have opnået ved fuldstændigt tab af erhvervsevnen. 

Forsørgertabserstatningen udgør derfor som hovedregel afdødes årsløn gange med 3, nemlig 30 % af en kapitalfaktor på 10. 

Erstatningen for tab af forsørger udgør dog mindst 966.000 kr. i 2017, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. De særlige omstændigheder, der kan begrunde, at minimuserstatningen på 966.000 kr. nedsættes skønsmæssigt, er tilfælde, hvor afdøde ikke ydede nogen forsørgelse eller kun en forsørgelse af ringe betydning. I disse tilfælde vil minimumserstatningen kunne nedsættes, men den vil ikke helt kunne bortfalde. Reglen har dog kun betydning i tilfælde, hvor afdødes årsløn lå væsentligt under den grænse, der udløser minimumserstatning. 

Efter Erstatningsansvarslovens § 13, stk. 2, nedsættes erstatningen for tab af forsørger også, såfremt afdøde ved skadens indtræden var fyldt 30 år. Efter Erstatningsansvarslovens § 9 nedsættes erstatningen nemlig, hvis afdøde ved skadens indtræden var fyldt 30 år, med 1 % for hvert år, skadelidte var ældre end 29 år ved skadens indtræden. Var afdøde fyldt 55 år, nedsættes erstatningen med yderligere 2 % for hvert år, afdøde var ældre end 54 år ved skadens indtræden. Erstatningen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år. Den efterladtes alder er dog uden betydning for fastsættelsen af forsørgertabserstatningen. 

Bestemmelsen i Erstatningsansvarslovens § 14 fastslår, at efterlevende børn har krav på erstatning for tab af forsørger. Bestemmelsen omfatter kun børn, som afdøde havde legal forsørgelsespligt over, det vil sige, at det kun er jeres fælles datter, der vil være omfattet af bestemmelsen. 

Udgangspunktet er, at erstatningen fastsættes efter det normalbidrag, der var gældende ved tilskadekomsten, jf. Lov om børns forsørgelse § 14, stk. 1. Efter Lov om børns forsørgelse § 14, stk. 2, bortfalder bidragspligten ved det fyldte 18 år. Erstatningen udmåles således ved sammentælling af bidragene frem til det 18. år, beregnet efter antallet af måneder. 

Der kan dog pålægges bidrag til undervisning eller uddannelse indtil barnet fylder 24 år, jf. Lov om børns forsørgelse § 14, stk. 3, hvis barnet faktisk blev forsørget under uddannelse, eller der er grund til at regne med en sådan forsørgelse efter det fyldte 18. år. 

Din datter, fra et tidligere forhold, kan være omfattet af bestemmelsen i Erstatningsansvarslovens § 12. Stedbørn vil nemlig, hvis de er blevet forsørget af afdøde, kunne få erstatning efter Erstatningsansvarslovens § 12. Erstatningen fastsættes blandt andet under hensyn til, om din datter tillige får bidrag fra sin biologiske far, og erstatningen vil derfor ofte blive væsentligt mindre end det normalbidrag, som jeres fælles datter vil kunne få efter Erstatningsansvarslovens § 14. 

Du skal dog være opmærksom på, at alle de almindelige erstatningsretlige betingelser skal være opfyldt, før du kan gøre et krav om forsørgertabserstatning gældende mod den, som har forvoldt din samlevers død. De almindelige erstatningsretlige betingelser er, at der skal være en ansvarlig skadevolder, at der skal være årsagssammenhæng mellem ulykken og din samlevers død, at følgen af ulykken var påregneligt, og så skal der være lidt et tab. 

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over reglerne om forsørgertabserstatning, og jeg vil råde dig til at kontakte en advokat med speciale i personskadeerstatningsret til at foretage korrespondancen mellem dig og modpartens forsikringsselskab. Jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb. 

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater