Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er mine rettigheder efter fejlslagen operation?

Kære Monica Kromann!

Tak for din gode brevkasse i Århus Onsdag. Jeg står i en meget vanskelig situation, og håber på, at du kan give mig nogle råd til, hvordan jeg skal gribe det hele an.

Jeg besluttede mig for noget tid siden for at få foretaget en brystforstørrende operation. Jeg valgte en plastikkirurgisk klinik i København til at udføre operationen.

Forløbet gik rigtig godt indtil operationen. Jeg følte mig i trygge hænder og det hele virkede i for sig meget professionelt. Under/efter operationen skete der imidlertid det, at mine lunger klappede sammen - givetvis på grund af – fik jeg efterfølgende fortalt, at bedøvelsen var blevet lagt forkert. Dette resulterede i, at jeg efterfølgende fik det mildest talt forfærdeligt og jeg blev da også indlagt på hospitalet natten efter operationen, hvor jeg herefter var indlagt i 3 døgn. Der blev lagt dræn, som blev taget ud dagen efter operationen – på daværende tidspunkt havde mine lunger dog endnu ikke rejst sig helt. Jeg fik at vide, at jeg skulle ”gå det i gang”, men hold da op, hvor var jeg medtaget!

Efterfølgende gik jeg til check på hospitalet, og lægerne meddelte, at alt så fint ud, men de fortalte mig dog samtidigt, at jeg, hvis jeg skulle ud at flyve - af både helbreds- og forsikringsmæssige årsager – da burde oplyse mit forsikringsselskab herom.

Ca. 3 uger efter operationen var jeg tilbage til et check på den plastickirurgiske klinik, der havde udført operationen. Her fik jeg at vide, at det formentlig var narkosen, der var skyld i, at mine lunger var ”klappet” sammen. Jeg var noget uforstående heroverfor, da jeg ofte før har været i narkose uden nogen former for komplikationer i den anledning.

Episoden har taget hårdt på mig - både fysisk og psykisk. Jeg håber derfor, at du kan give mig nogle gode råd til, hvad mine muligheder er for at klage, idet jeg bestemt ikke mener, at det kan være rigtigt at jeg skal gennemgå et så smertefuldt forløb uden nogen mulighed for at klage og eventuelt modtage erstatning.

Venlig hilsen

Den fortvivlede

Svar:

Kære Fortvivlede,

Mange tak for dit spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare.

Dit forløb viser med al tydelighed, at plastickirurgiske operationer bestemt ikke er foruden helbredsmæssige risici. Det viser din situation i særdeleshed, idet de komplikationer du har oplevet jo uden tvivl har været livstruende. Jeg har stor forståelse for, at forløbet har været hårdt for dig og at du fortsat er mærket af oplevelsen.

Når man påføres en skade i det danske Sundhedsvæsen har man som udgangspunkt to muligheder. Man kan klage over den sundhedsfaglige behandling man har fået og man kan søge om erstatning for det tab man i den anledning måtte have lidt.

Disse to muligheder vil jeg i det følgende behandle hver for sig:

Patientklager:

Vil du klage over en behandling, som du har modtaget i det danske sundhedsvæsen, skal du klage til det såkaldte Patientombuddet. Her kan du klage over selve den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget, eller du kan klage over tilsidesættelse af dine rettigheder som patient. Du kan eventuelt læse mere herom på www.patientombuddet.dk, hvor du også finder et klageskema, der skal udfyldes, såfremt du ønsker at klage.

Sundhedsfaglig behandling dækker over undersøgelse, diagnose, behandling, genoptræning, information om og samtykke til behandling, sundhedspersoners tavshedspligt, journalføring mm.

Når du udfylder klageskemaet, har du mulighed for at krydse af, om du vil tilbydes dialog med den eller de sundhedspersoner, der har behandlet dig. Dette giver dig som patient mulighed for at give dine behandlere et indblik i, hvordan du oplevede behandlingen. Dette kan være godt for både dig og dine behandlere, idet behandlerne får mulighed for eventuelt at forbedre rutiner og behandlinger, og dermed sikre, at en eventuel begået fejl ikke gentager sig. Dialogen afskærer dig ikke fra at klage, dette har du naturligvis stadig mulighed for.

Klagen behandles at Patientombuddet. Den skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om fejl i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen har fundet sted.

En klage over en sundhedsfaglig behandling udløser ikke erstatning, men kan i stedet medføre kritik af den læge, der har udført behandlingen.

Erstatning:

Er man således kommet til skade i forbindelse med en behandling eller undersøgelse, og ønsker man at søge om erstatning, skal dette gøres hos Patientforsikringen – www.patientforsikringen.dk.

Patientforsikringen er en offentlig erstatningsordning, som alle patienter er omfattet af, så længe man er kommet til skade som følge af en behandling eller en undersøgelse i sundhedsvæsenet – det vil sige på et offentligt hospital, hos egen læge, hos speciallæge, på privathospitaler mv. Ordningen dækker også lægemiddelskader. Du vil således være omfattet af denne patientforsikringsordning.

Rent praktisk skal skaden anmeldes til patientforsikringen, som træffer afgørelse. Er man utilfreds med afgørelsen, kan denne påklages til patientskadeankenævnet.

Det er gratis at anmelde sagen til patientforsikringen. Det kan dog være en god idé at få en advokat til at hjælpe hermed, da det kan være ganske kompliceret at opgøre de enkelte erstatningsposter og i det hele taget overskue lovene på området, da disse er ganske omfattende og komplicerede. I den forbindelse bør man undersøge, om man har en privat ulykkesforsikring eller lignende, idet denne formentlig vil dække udgifterne til advokat – som patientforsikringen ikke dækker.

Den primære lov på området er Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Denne lov bestemmer i § 20, at patientforsikringen giver erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

Hvis det må antages, at en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået,hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr,hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden (der skal dog være tale om en metode der er lige så effektiv som den fejlslagne metode),hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle (reglen fanger de skader som ikke dækkes af nr. 1-3, altså skader hvor en erfaren specialist ikke ville have handlet anderledes, hvor apparatur har fungeret som det skulle og der ikke fandtes en ligeværdig, alternativ behandlingsmetode).

Således er det ikke et krav, at behandleren har handlet uagtsomt eller uansvarligt, du skal ”blot” kunne argumentere for og godtgøre, at en af de 4 ovenstående betingelser er opfyldt. Såfremt denne bevisbyrde kan løftes, har du ret til erstatning. I så tilfælde kan følgende poster kræves dækket:

Tabt arbejdsfortjenesteVarigt ménErhvervsevnetabHelbredelsesudgifter og andet tab (såsom eks. tab af skoleår, forlængelse af uddannelse, lægeerklæringer, flytning mm.)Godtgørelse for svie og smerteForsørgertabserstatning

En privat tegnet retshjælpsforsikring dækker desværre ikke udgifterne til advokat, idet en sådan ikke dækker udgifter ved klagenævnsbehandling.

Såfremt man måtte ønske at gå udenom klagenævnsbehandlingen og lægge sag an direkte mod hospitalet/den behandlende læge, og samtidig benytte sig af sin privattegnede retshjælpsforsikring er dette ej heller muligt, idet man som forsikringstager er forpligtet til først at udtømme klagenævnsmulighederne forinden sag anlægges ved de almindelige domstole.

En anden mulighed er imidlertid – såfremt man opfylder visse økonomiske betingelser – at ansøge om fri proces til at anlægge sagen direkte ved domstolene.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et nogenlunde overblik over dine muligheder for klage og erstatning. Såfremt du beslutter dig for at klage vil jeg dog råde dig til at tage kontakt til en advokat i forhold til udformningen af såvel klage- som erstatningsskrivelsen, idet en advokat vil kunne hjælpe dig med at formulere dig så præcist som muligt i forhold til de lovkrav, der skal være opfyldt, for at man kan få erstatning. Samtidig kan en advokat hjælpe dig med at opgøre de enkelte erstatningsposter, og dermed dit erstatningskrav.

Du ønskes held og lykke med det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater