Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan et barn på 2 år gøres erstatningsansvarlig?

Kære Monica Kromann

Jeg skriver, idet jeg er kommet i en uheldig situation. Mine børn på 2 og 4 år var ude at lege i haven, og da jeg gik ind for at hente noget saftevand til dem, kastede mit barn på 2 år en sten på en bilrude, således at bilruden gik i stykker. Jeg har fået oplyst af bilens ejer, at bilens forsikringsselskab vil sende mig regningen for den knuste rude. Mit spørgsmål til din juridiske brevkasse er derfor, om mit barn på 2 år kan gøres erstatningsansvarlig?

Med venlig hilsen

Moren

Svar:

Kære Mor

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne om børns erstatningsansvar som skadevoldere findes i Erstatningsansvarslovens § 24 a, hvori det fremgår, at børn under 15 år er erstatningspligtige for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan godtgøres hos andre.

Udgangspunktet er således, at erstatningsreglerne på et givent område er de samme for voksne og børn. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man anvender samme målestok ved afgørelsen af, om et barn henholdsvis en voksen har handlet culpøst, hvilket betyder, om et barn henholdsvis en voksen har handlet forsætligt eller uagtsomt. Culpareglen vedrørende børns erstatningsansvar formuleres således, at et barn ifalder erstatningsansvar, såfremt det har handlet anderledes, end børn på dets egen alder normalt handler i den samme situation. Har barnet handlet anderledes og mere uforsigtigt, end børn på dets egen alder normalt handler i samme situation, skal barnet som udgangspunkt betale erstatning.

Det er en forudsætning, at det er muligt med nogen grad af sikkerhed at fastslå, hvorledes børn på det pågældende alderstrin handler eller ville have handlet i den konkrete situation. Kan man ikke opstille et sådant gennemsnitshandlemønster, må man i den konkrete sag frifinde det skadevoldende barn.

Resultatet bliver således, at børn under en vis alder ikke kan drages til ansvar efter culpareglen. Minimumsaldersgrænsen varierer, alt efter hvor elementær handlingen er. Børn under 4 år vil dog normalt ikke kunne gøres ansvarlige for deres handlinger, og derfor har de heller ikke et erstatningsansvar.

Forældre er i almindelighed ikke ansvarlige for deres børns fejl og skadevoldende handlinger. Forældre – og andre, der har børn i deres varetægt – har dog tilsynspligt over for de pågældende børn. Der findes ingen lovbestemmelser herom i dansk ret, men i retspraksis er der ved flere afgørelser pålagt forældre eller andre med begrundelse i, at de har forsømt opfyldelsen af denne tilsynspligt.

Tilsynsansvaret er et almindeligt culpaansvar, der kan ifaldes for såvel handlinger som undladelser. Forældrene kan således idømmes et selvstændigt ansvar, hvis deres adfærd har haft betydning for, at barnet har forvoldt skaden. Det sker, hvis forældrene ikke har ført et rimeligt tilsyn med barnet eller ikke har fortalt barnet, hvordan det skal opføre sig, og denne forsømmelse har været årsag eller medvirkende årsag til, at barnet forvoldte skaden.

Ingen kan holde øje med deres barn hele tiden, men det er ikke nogen ansvarsfrihedsgrund, at barnet er så lille, at det ikke selv kan ifalde ansvar efter culpareglen, for jo mindre barnet er, desto større tilsynspligt har forældrene.

Hvis et barn er skyld i en skade, kan den, det er gået ud over, kræve en erstatning på op til 7.500 kr. pr. skadegørende handling af den, der har forældremyndigheden. Det gælder, selv om forældrene ikke kan bebrejdes, at skaden er sket, hvilket følger af Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar. Hvis forældrene selv kan bebrejdes noget, for eksempel manglende tilsyn, kan forældrene gøres erstatningsansvarlige for hele den skade, deres barn forvolder.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål. Såfremt du ønsker yderligere vejledning, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat med speciale i erstatningsret.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater