Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Ups, der kom kaffe i computeren

Kære Monica Kromann,

Jeg skriver, da jeg har brug for lidt hjælp.

Min sambo er på en længere ferie, og da min egen computer var i uorden, fik jeg lov til at låne hans nye Macbook, som han alligevel ikke skulle bruge på turen. Forleden sad jeg og brugte computeren, og kom desværre ved et uheld til at vælte en kop kaffe hen over tastaturet. Nu fungerer computeren ikke længere, og den lokale pc-reparatør har oplyst mig om, at det vil koste lidt over 5.000 kr. at reparere den.

Jeg har desværre ikke selv nogen ansvarsforsikring, og er ikke klar over, om computeren er forsikret, men jeg synes dog, at 5.000 kr. er mange penge, som jeg kan købe en helt ny computer for. Da min sambo snart vender hjem fra sin ferie, vil jeg gerne vide, om det mig, der skal betale for reparationen af computeren?

Med venlig hilsen

Den Uheldige

Svar:

Kære Uheldige,

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Såfremt en skade og et deraf følgende tab indtræder uden for kontrakt, er det dansk rets almindelige regler om erstatning samt Erstatningsansvarsloven, der finder anvendelse. For at der kan pålægges et erstatningsansvar uden for kontrakt, skal følgende betingelser i hvert fald være opfyldte:

  1. Der skal foreligge et ansvarsgrundlag,

  2. Der skal være sammenhæng mellem den skadevoldende handling og den indtrådte skade,

  3. Der skal være lidt et økonomisk tab, og

  4. Skaden skal være en påregnelig følge af den skadevoldende handling.

Kun såfremt disse kumulative betingelser er opfyldt, kan der blive tale om et erstatningsansvar.

Ad a)

Det almindelige ansvarsgrundlag efter dansk ret er det såkaldte culpa ansvar, hvorefter der kan indtræde erstatningsansvar, såfremt skadevolderen forsætligt eller uagtsomt har forvoldt en skade.

Det kan i praksis være vanskeligt at afgøre, om der i et konkret tilfælde er handlet forsætligt eller uagtsomt, og det er som udgangspunkt skadelidte, der har bevisbyrden herfor. Det vil sige, at din sambo som udgangspunkt skal kunne bevise, at du forsætligt eller ved uagtsomhed har spildt kaffe på hans computer, hvorved han har lidt et tab.

Imidlertid gælder der et objektivt ansvar på visse områder, hvorefter det er underordnet, om skadevolderen har udvist en culpøs adfærd. Et af områderne for objektivt ansvar er ansvaret for lånte genstande, der følger af en ganske gammel lov, nemlig Danske Lov 5-8-1 med følgende ordlyd:

Laan maa ej fortabis, men skal lydisløst hiemkomme og lige saa got, som mand det annammede, være sig Fæ, Klæde, Vaaben, eller andet Gods. End forkommer det, saa at det ikke kand igienskaffis, da bør dets Værd nøjagtig at betalis.

Efter denne 2gamle” bestemmelse er en låntager, der har lånt en genstand i egen interesse, objektivt ansvarlig for at returnere det lånte i uskadt stand eller erstatte dets værdi. Dette gælder også hændelige skader. Har du således i egen interesse lånt din sambos computer, og har du forvoldt en skade på denne, er du som udgangspunkt objektivt ansvarlig for det låntes værdi.

ad b)

Der skal være en fornøden sammenhæng mellem den indtrådte skade og den skadevoldende handling. Er skaden på computeren et resultat af den spildte væske, må det lægges til grund at den nødvendige årsagssammenhæng også er til stede.

ad c)

Idet den bærbare computer efter det oplyste har fået en skade, der vil koste kr. 5.000,- at udbedre, må det lægges til grund, at betingelsen om økonomisk tab i hvert fald er opfyldt.

ad d)

Endelig er det en betingelse for dit erstatningsansvar, at den indtrådte skade skal have været påregnelig for dig som skadevolder. Det vil med andre ord sige, at du på handlingstidspunktet indså eller dog i hvert fald burde have indset, at handlingen kunne medføre en skade af det pågældende omfang.

Er ovenstående betingelser opfyldt, er du som udgangspunkt erstatningsansvarlig, og skal derfor stille din sambo, som om skaden ikke var indtrådt. Såfremt computeren imidlertid er forsikret, eksempelvis af en tingsforsikring, følger det af Erstatningsansvarsloven, at der alligevel ikke indtræder erstatningsansvar, medmindre at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Din sambo må i stedet rette sit krav mod forsikringsselskabet.

Ovenstående gennemgang er alene en kort gennemgang af de erstatningsretlige regler. Det kan derfor være en god idé at kontakte en advokat, der nærmere kan vurdere sagen og rådgive dig om dine muligheder. Afhængigt af din indkomst, kan du have mulighed for offentlig retshjælp, således at du kan få advokatbistand på trin 2 eller trin 3, der omfatter rådgivning og udfærdigelse af sædvanlige skriftlige henvendelser. Der er en egenbetaling på kr. 257,50,- for advokatbistand på trin 2 henholdsvis kr. 1.175,- for advokatbistand på trin 3, medens resten betales af statskassen. Der kan også være mulighed for ansøgning om fri proces, hvorefter at du som udgangspunkt ikke skal betale omkostninger forbundet med sagens anlæg og førelse. For at få offentlig retshjælp og/eller fri proces, må din personlige indkomst og eventuelle positive kapitalindkomst i 2013 ikke have oversteget kr. 304.000. Er du gift eller samlevende, må jeres samlede indkomst ikke have oversteget kr. 386.000. Endelig kan du fratrække kr. 53.000,- for hvert hjemmeboende barn.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dit spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater