Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg ret til samvær med mit barnebarn?

Kære Monica Kromann,

Tak for din gode brevkasse.

Jeg har som mormor desværre mistet kontakten med mit barnebarn på 3 år. Jeg har tidligere været en stor del af mit barnebarns hverdag, hvor vi både passede hende i hverdagene, holdte helligdage og ferier sammen med hende. Mit barnebarn havde således et særdeles nært forhold til os, hvorfor det er svært at acceptere, at kontakten nu er helt afbrudt. Kontakten stoppede desværre efter en konflikt med min datter, hvorefter min datter valgte, at jeg eller den resterende familie fremover ikke måtte have kontakt med mit barnebarn. Er der nogen mulighed for at søge samvær med mit barnebarn, så vores gode og nære forhold stadig kan opretholdes, mens min datter og jeg forsøger at løse vores konflikter?

Har det nogen betydning, at mit barnebarn ingen kontakt har til sin far eller dennes familie.

 

Med venlig hilsen

Mormor


Svar:

Kære Mormor,

Det er mig meget beklageligt, at du har mistet kontakten til både din datter og dit barnebarn. Jeg vil derfor indledningsvist henstille til, at I løser jeres konflikt i mindelighed. Jeg vil således foreslå, at I eventuelt forsøger jer med mediation, også kaldet mægling, som er en frivillig proces, hvor to parter forsøger at finde en løsning på en konflikt. Mediation foregår ved hjælp fra en upartisk mediator og vil typisk være en advokat med speciale i netop det område, hvori konflikten er opstået. Jeg vil derfor foreslå dig at rette henvendelse til en familierets mediator.

I forhold til dit spørgsmål om samvær, følger det således af Forældreansvarslovens regler, hvorledes det er muligt at fastsætte samvær. I Forældreansvarslovens § 20 fremgår de nærmere regler for at fastsætte samvær mellem barnet og dets nærmeste pårørende i det tilfælde, hvor en aftale om samvær ikke kan komme i stand mellem barnets forældre og de nærtstående. En afgørelse om samvær med nærtstående træffes af Statsforvaltningen, hvorfor der skal indgives en skriftlig anmodning herom til Statsforvaltningen.

En afgørelse kan dog kun komme i stand i følgende tre tilfælde:

  1. Hvis en eller begge forældre er døde

  2. Hvis en forælder er ukendt, eller

  3. Hvis der kun i yderst begrænset omfang er samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos – og samlivet mellem forældrene er ophævet pga. uoverensstemmelser.

Derudover er det en betingelse for, at der kan fastsættes samvær, at ansøgeren kan betragtes som barnets nærmeste pårørende, og at barnet er knyttet til ansøgeren. Loven finder ikke anvendelse, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, eller hvis barnet opholder sig på en institution eller er indlagt på sygehus under gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse.

En ansøgning vil kun imødekommes, hvis ansøgeren er barnets nærmeste pårørende. Det kan være barnets biologiske familie, f.eks. bedsteforældre, søskende eller barnets forælders bror eller søster. Det er dog ikke muligt for bopælsforælderens familie at søge om samvær, hvis bopælsforælderen lever. Det er imidlertid ikke den biologiske tilknytning i sig selv, der er afgørende, men derimod de sociale relationer til den pågældende.

I Statsforvaltningens vurdering af, om der skal fastsættes samvær mellem barnet og en nærmeste pårørende, skal der altid tages udgangspunkt i barnets perspektiv og barnets egne synpunkter og ønsker alt efter modenhed og alder. Statsforvaltningen lægger derfor vægt på, hvad der er til barnets bedste både i forhold til, om der skal være samvær og i givet fald i hvilket omfang.

Det er dermed ikke muligt at for dig, som mormor, at ansøge om samvær med dit barnebarn, idet der ikke i Forældreansvarsloven er hjemmel hertil. Jeg vil derfor opfordre til, at du i stedet forsøger gennem mediation at løse jeres konflikt, så du kan bevare dit nære forhold til dit barnebarn.

Jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.