Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, evt. i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk og så vil svaret muligvis blive bragt ugen efter. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg få erstatning for en patientskade?

Kære Monica Kromann

Jeg henvender mig til din juridiske brevkasse, da jeg for et halvt års tid siden var igennem en tarmoperation på grund af en tarmsygdom. Jeg har efter operationen haft en del komplikationer og været sygemeldt i flere korte perioder, fordi der skete en ”lægelig fejl” under operationen. Jeg blev ikke oplyst ordentligt om forløbet eller vejledt om mine rettigheder efterfølgende, hvorfor jeg nu spørger dig: Har jeg mulighed for at få erstatning for de komplikationer, jeg er blevet påført under operationen? Og i så fald hvordan?

På forhånd tak!

Med venlig hilsen

Katrine


Svar:

Kære Katrine

Tak for dit spørgsmål til min juridiske

brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende

Det lyder til, at du muligvis har været udsat for en patientskade. Erstatning for patient-skader reguleres i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Af lovens § 19, stk. 1, følger, at der ydes erstatning til patienter eller efterladte, som her i landet påføres skade af en sundhedsperson i forbindelse med enhver form for behandling, undersøgelse eller lignende som er foretaget på f.eks. et sygehus. Dette omfatter både fysiske og psykiske skader, og det omfatter ikke kun varige skader, men også midlertidige helbredsforringelser kan udløse erstatning.

I forbindelse med patientskader skal man dog være opmærksom på, at erstatning kun ydes for den merskade, man er blevet påført. Man kan således ikke opnå erstatning for de eventuelle følger efter en grundlidelse, som de ville have været under alle omstændigheder. Hvis nogle af dine komplikationer således ville have udviklet sig under alle omstændigheder på grund af din forudbestående tarmsygdom, vil du ikke kunne opnå erstatning herfor. Det er således kun de følger, som er forårsaget af fejlen, som du vil kunne opnå erstatning for.

Det er en betingelse for at opnå erstatning efter loven, at skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt på en af følgende måder:

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på området ville have handlet anderledes, hvorved skaden ville være undgået.
  • Hvis skaden skyldes fejl i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr.
  • Hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden behandlingsteknik eller metode, som ville have været lige så effektiv.
  • Hvis der indtræder skader, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle.

Endvidere er det en betingelse for erstatning, at skaden, man er blevet påført, skal have resulteret i et tab. Enten fysisk, psykisk eller økonomisk. Det er tabet, som erstatningen dækker. Man skal imidlertid have lidt et tab eller være berettiget til erstatning på mere end 8.596 kr., idet en selvrisiko på dette beløb fratrækkes erstatningen.

De poster, som man kan kræve erstatning for er blandt andet varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne eller udgifter til eksempelvis medicin, fysioterapi og hjælpemidler.

For at opnå erstatning skal man anmelde sin patientskade til Patienterstatningen. Det er Patienterstatningen, som oplyser, behandler og træffer afgørelse i sager om patienterstatning. Det er muligt at ansøge om erstatning digitalt via Patienterstatningens hjemmeside. Såfremt man er utilfreds med en afgørelse truffet af Patienterstatningen, kan denne påklages til Ankenævnet for Patienterstatning. Der gælder en forældelsesfrist på 3 år, hvorfor der som udgangspunkt ikke må gå mere end 3 år, fra man finder ud af - eller burde have fundet ud af - at man har en skade, til man søger om erstatning.

Jeg håber overstående har besvaret dit spørgsmål. Såfremt du ønsker yderligere

rådgivning eller hjælp til at søge erstatning, er du naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie-, arve-, og erstratningsretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater