Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan skal vores aktiver deles ved skilsmisse, efter kun to års ægteskab?

Kære Monica


Jeg skriver til dig, da min søn og
svigerdatter, desværre har valgt at lade sig
skille efter blot to års ægteskab. Forinden
deres indgåelse af ægteskabet boede min
svigerdatter hos min søn i hans hus, som han
ejer alene.
Skødet på huset er ikke blevet ændret siden
deres ægteskabsindgåelse. Mit spørgsmål
lyder derfor på, hvad denne skilsmisse
indebærer for min søns hus i delingen af
boet? Skal huset deles mellem dem, samt
hvordan deles deres resterende ejendele og
aktiver som biler? Hvordan foregår sådan
en deling præcis? Min søn og datter har
formuefællesskab.
Jeg håber, at du vil hjælpe mig.


Med Venlig Hilsen


Johnny

Svar:

Kære Johnny


Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.
Formuefællesskabet mellem ægtefæller
opstår ved indgåelse af ægteskab,
medmindre der er oprettet en
særejeægtepagt. Formuefællesskabet
ophører ved udgangen af det døgn, hvor der
er indgivet en ansøgning om separation eller
skilsmisse til Familieretshuset. Dagen for
ophøret af formuefællesskabet kaldes
ophørsdagen. De aktiver som befandt sig i
formuefællesskabet pr. ophørsdagen skal
fordeles ligeligt mellem ægtefællerne. Hvis
du for eksempel modtager arv fra et
familiemedlem en uge efter begæringen om
separation eller skilsmisse er indleveret, kan
denne arv friholdes fra delingen.
Der er mange der antager, at når der består
formuefællesskab i et ægteskab, så ejer
ægtefællerne alle deres ejendele i sameje.
Dette er ikke tilfældet. Ægtefæller har
råderet over de ejendele, som de hver især
har erhvervet forud for ægteskabsindgåelse
og de ejendele de har erhvervet sig under
ægteskabet. Ligeledes hæfter ægtefællerne
hver især for den gæld de har pådraget sig
inden og efter ægteskabsindgåelsen.
Ved en bodeling skal der udarbejdes en
boopgørelse over ægtefællernes aktiver og
passiver. Man kan enten have en positiv
bodel, der indebærer, at man ejer mere end
man skylder væk eller en negativ bodel, der
indebærer, at man skylder mere væk end
man ejer. Boets opgørelse afhænger derfor
af, om man enten har en negativ eller positiv
bodel.
Hvis begge ægtefæller har en positiv bodel,
skal forskellen i de to bodele udlignes,
således at hver ægtefælle ved modtager et
lige stort boslod. Hvis begge ægtefæller har
en negativ bodel på skiftet, skal
ægtefællerne hver især beholde deres gæld
og dermed skal de to bodele ikke deles. Hvis
den ene ægtefælle derimod har en negativ
bodel og den anden en positiv bodel, er det
kun den positive bodel der skal deles på
skiftet. Dette er begrundet i, at den
ægtefælle med en positiv bodel, ikke skal
hæfte for den anden ægtefælles gæld.
Værdien af din søns ejendom vil derfor
skulle indgå i bodelingen. Såfremt din
svigerdatters bodel er på kr. 0, vil hun derfor
have krav på halvdelen af ejendommens
værdi. Eftersom din søn er ene ejer af
ejendommen, har han dog som
udgangspunkt ret til at udtage ejendommen
ved bodelingen. Det skal dog bemærkes, at
der er undtagelser hertil. Dette kan
eksempelvis være, hvis ejendommen har
tjent til familiens bolig eller såfremt
ejendommen er væsentlig for den anden
ægtefælles opretholdelse af erhverv.
I forhold til delingen af din søn og
ægtefælles biler og øvrige ejendele, skal
disse også indgå i boopgørelsen til deres
værdi. Dog bliver personlige ejendele af
mindre værdi og affektionsværdi som regel
holdt udenfor delingen, da disse ofte har
tjent til vedkommendes personlig brug.
Der består imidlertid en særregel i lov om
ægtefællers økonomiske forhold, hvorefter
ligedelingen efter omstændighederne kan
fraviges, hvis ægteskabet har været
kortvarigt. Bestemmelsen finder anvendelse
i tilfælde, hvor en ligedeling vil være
åbenbart urimelig, som følge af, at den
væsentligste del af ægtefællernes
delingsformue tilhørte den ene ægtefælle
ved indgåelsen af ægteskab. Det er
endvidere en betingelse, at der ikke i
ægteskabet har bestået et økonomisk
fællesskab af betydning. Reglens
anvendelse er i almindelighed udelukket,
hvis ægteskabet har varet op mod 5 år eller
derover. Det skal bemærkes, at der ved
vurderingen af, om ægteskabet har været
kortvarigt, tillige lægges vægt på
forudgående samliv. Betingelserne
medfører, at bestemmelsens
anvendelsesområde i praksis er begrænset.
Uanset lovens udgangspunkt om ligedeling
ved skilsmisse, har ægtefæller dog
mulighed for at fravige dette udgangspunkt
ved aftale. Ægtefæller kan dermed aftale en 
skævdeling, hvis der kan opnås enighed om
en anden fordeling.


Jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål.


Med venlig hilsen


Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater