Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Min arbejdsgiver vil ikke anerkende min arbejdsskade

Kære Monica Kromann,

Tak for en rigtig fin brevkasse!

Jeg er for nyligt kommet til skade på mit arbejdet i forbindelse med løft af nogle tunge kasser. Det var ikke muligt at bruge en kran til opgaven, og løftet foregik derfor med håndkraft.

Nu er jeg efter en kortere sygemelding vendt tilbage til arbejdet, men min arbejdsgiver afviser imidlertid, at der skulle være tale om en arbejdsskade? Hvornår er der tale om en arbejdsskade? Og hvad kan jeg få erstatning for, hvis der er tale om en arbejdsskade?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Mange tak for din henvendelse og dine relevante spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne vedrørende erstatning for skader og erhvervssygdomme pådraget under arbejdets udførelse findes i Arbejdsskadesikringsloven (ASL). Anvendelse af ASL forudsætter, at der er tale om et tjenesteforhold, hvilket vil sige, at arbejdsgiveren blandt andet skal have instruktions- og tilsynsbeføjelser, men arbejdet kan efter ASL være lønnet såvel som ulønnet, varigt såvel som midlertidigt.

Udgangspunkt i ASL er, at en arbejdstager er dækket af ASL, medens denne befinder sig på arbejdspladsen. Pådrager arbejdstageren sig en skade, medens denne befinder sig på arbejdspladsen, er formodning derfor, at der tale om en arbejdsskade. En arbejdsskade er i ASL § 5 defineret som en ”ulykke … og erhvervssygdom … der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under”. Ulykke defineres i ASL som ”en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage”, jf. ASL § 6. En skade, som skyldes løft af tunge kasser på arbejdet, kan derfor være omfattet af arbejdsskadebegrebet.

Definition af arbejdsskade

Arbejdsgivere har som altovervejende udgangspunkt pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker arbejdsulykker, og arbejdsgiveren har efter ASL tillige pligt til at anmelde en sådan arbejdsulykke/arbejdsskade. Er der tegnet en forsikring skal anmeldelsen ske til forsikringsselskabet, og i modsat fald skal anmeldelse ske til Arbejdsskadestyrelsen. Undlader arbejdsgiveren at iagttage denne pligt, og medfører dette tab for arbejdstageren, kan arbejdsgiveren blive erstatningsansvarlig alene af den grund. Du har naturligvis ret til selv at anmelde arbejdsskaden, og såfremt du er medlem af en fagforening, vil du typisk kunne få hjælp af fagforeningen til blandt andet at anmelde arbejdsskaden.

Erstatning for arbejdsskader

Efter ASL er du berettiget til erstatning for erhvervsevnetab på mere end 15 %, varige mén på mere end 5 % samt dækning af diverse helbreds- og transportomkostninger. Du er dog som udgangspunkt ikke berettiget til godtgørelse for eksempelvis svie- og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i sygmeldingsperioden, medmindre din arbejdsgiver (eller en anden) har handlet ansvarspådragende. Det kan være tilfældet, såfremt arbejdsskaden skyldes arbejdsgiverens uforsvarlige tilrettelæggelse af arbejdet eller arbejdsgiverens utilstrækkelige eller manglende instruktion og tilsyn.

Det er vanskeligt på baggrund af de foreliggende oplysninger at vurdere, om der foreligger en arbejdsskade, og hvad du i så fald er berettiget til af erstatning og godtgørelse. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter din fagforening, hvis du er medlem af en sådan, eller at du kontakter en advokat, der kan vurdere dine muligheder efter en nærmere gennemgang af sagen.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over mulighederne for at få arbejdsskadeerstatning, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.