Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal jeg betale erstatning?

Kære Monica Kromann,

Jeg arbejder som funktionær i en mellemstor virksomhed, hvor jeg har været ansat på fuldtid de seneste 6 år. For nyligt besluttede jeg mig imidlertid for at søge et nyt job, da jeg gerne vil have nye udfordringer – og navnlig da jeg ønskede bedre løn og vilkår.

Det lykkedes mig at finde et tilsvarende sælgerjob i en anden virksomhed, hvor jeg fik tilsendt en ansættelseskontrakt, som jeg underskrev og sendte retur. Da jeg efterfølgende ville opsige min nuværende stilling, tilbød min nuværende arbejdsgiver at matche den nye løn og de nye vilkår, og da jeg reelt har været glad for min nuværende arbejdsplads, takkede jeg ja. Jeg sendte i stedet en mail til den nye virksomhed, hvor jeg beklagede og skrev, at jeg alligevel ikke vil kunne starte på jobbet.

Nu har virksomheden så sendt et brev til, hvor de kræver erstatning på en halv måneds løn. 

Skal man opsige et job, man aldrig er startet på? Og er jeg i så fald forpligtet til at betale erstatning, som arbejdsgiveren kræver?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Ansættelses- og arbejdsretten er et bredt område, der til dels er reguleret i flere love, herunder Funktionærloven, og til dels af overenskomster på flere områder m.v. Det samme gør sig gældende for godtgørelser inden for ansættelsesretten. Det er således et kompliceret område, der ofte kan nødvendiggøre juridisk bistand fra enten en fagforening eller en advokat.

Funktionærloven – som du er omfattet af i den nuværende stilling – sikrer en række minimumsrettigheder for funktionærer i deres ansættelse. Det er en betingelse for Funktionærlovens anvendelse, at:

  1. man er beskæftiget inden for bl.a. handel, kontor eller salg,

  2. man har en gennemsnitlig arbejdstid på 8 timer pr. uge, og at ansættelsen har en varighed på over en måned

  3. man er underlagt arbejdsgivers instruktioner, dvs. står i et tjenesteforhold

I det følgende er der lagt til grund, at du også i den nye stilling ville have været omfattet af Funktionærloven, og at ansættelsesforholdet ville have opfyldt ovenstående betingelser.

Foruden de ansættelses- og arbejdsretlige regler, er en ansættelsesaftale tillige underlagt de almindelige aftaleretlige regler, herunder vedrørende aftalers gyldighed. Der kan læses mere om de almindelige aftaleretlige regler og aftalers gyldighed i mine tidligere brevkasseindlæg på www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Efter ansættelsesaftalens indgåelse, er aftalen som udgangspunkt bindende for begge parter. Samtidig finder Funktionærlovens regler anvendelse, herunder for så vidt angår opsigelsesvarsel. Disse kan ikke fraviges ved aftale til ugunst for funktionæren.

Funktionærloven er ikke til hinder for, at et ansættelsesforhold kan opsiges allerede inden tiltrædelse. Du kan altså godt opsige stillingen allerede inden ansættelsesforholdets start. Opsigelsen løber dog i så fald først fra tiltrædelsesdagen, uanset at opsigelsen måtte være afgivet inden tiltrædelsen. Det betyder, at hvis du skulle have tiltrådt den nye stilling pr. den 1. januar 2016, men allerede opsagde stillingen den 15. december 2015, ville opsigelsen først gælde fra den 1. januar 2016.

Hvis man som funktionær uberettiget ikke tiltræder stillingen – eller forlader stillingen - kan arbejdsgiveren have ret til erstatning. Det er i denne forbindelse en betingelse, at arbejdsgiveren har lidt et tab ved funktionærens manglende tiltrædelse af stillingen. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere tabet, og der skal være sammenhæng mellem tabet og funktionærens adfærd. Det samme gør sig gældende, hvis funktionæren groft misligholder ansættelseskontrakten og arbejdsgiveren af denne grund ophæver ansættelsesforholdet.  Hvorvidt der foreligger en misligholdelse af en karakter, der kan begrunde arbejdsgiverens ophævelse af ansættelsesforholdet, beror på en skønsmæssig vurdering, men illoyalitet og udeblivelse fra arbejdet kan efter omstændigheder udgøre ophævelsesgrunde.

Såfremt funktionæren ulovligt udebliver fra eller forlader arbejdet, har arbejdsgiveren som udgangspunkt mindst krav på en erstatning svarende til en halv måneds løn, medmindre at særlige omstændighederne foreligger.

Idet du har underskrevet ansættelseskontrakten, men aldrig tiltrådt stillingen, kan arbejdsgiveren have krav på erstatning. Der kan dog være konkrete omstændigheder, herunder bestemmelser i ansættelseskontrakten, der gør at erstatningen bør være mindre eller helt bortfalde.

Jeg vil dog anbefale, at du søger juridisk bistand hos din fagforening eller hos en advokat, der blandt andet kan gennemgå din ansættelseskontrakt, og rådgive dig om dine muligheder i sagen.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.