Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan får jeg mine udlånte penge igen?

Kære Monica Kromann.

Min nu tidligere samlever og jeg gik fra hinanden for snart halvandet år siden efter næsten fem års samliv. Vores brud skete stort set i mindelighed, og det lykkedes os da også at få delt de ting, som vi ejede sammen, ligesom vi fandt ud af, hvem der skulle blive boende i vores fælles lejlighed. Der er dog fortsat et mellemværende, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med at finde en løsning på.

For cirka tre år siden, lånte min samlever et større pengebeløb af mig. Til hvad er egentlig sagen underordnet. Vi havde en klar aftale om, at beløbet var et lån, som dog skulle være rentefrit og løbende betales tilbage, med hvad min tidligere samlever nu havde overskud til. Vi var dog også enige om, at såfremt vi gik fra hinanden, skulle jeg naturligvis have mine penge igen snarest muligt. Aftalen blev også nedfældet på skrift, dog kun i hånden med kuglepen, og underskrevet af os begge.

Min tidligere samlever har dog endnu ikke afdraget på gælden til mig, og jeg er nu begyndt at blive utålmodig, da min tidligere samlever nu ikke virker villig til at betale mig tilbage. Mit spørgsmål til dig er derfor, om jeg har mulighed for at få mine penge igen, og hvordan jeg gør dette? Er det noget jeg kan klare selv? Jeg håber, at du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Den utålmodige udlåner


Svar:

Kære utålmodige udlåner.

Mange tak for din e-mail og dit udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare. Det er bestemt ikke ualmindeligt, at der i forbindelse med en samlivsophævelse opstår uenighed omkring en eller flere af de økonomiske aspekter, herunder retten til fortsat at bebo den tidligere fælles bolig, eventuelle indbyrdes krav opstået under samlivet og den enes parts eventuelle større bidrag til parternes fællesøkonomi. Du og din tidligere samlever har løst en række af disse problemer i mindelighed, men er din tidligere samlever ikke villig til at tilbagebetale det skyldige beløb, undgår du desværre ikke at involvere retten, såfremt du insisterer på at få dine penge igen.

Lad mig med det første slå fast, at det ikke har noget betydning for gyldigheden, at aftalen omkring gælden, som jeg herefter vil benævne gældsbrevet, er skrevet i hånden. En aftale behøver som sådan ikke være nedskrevet, idet en mundtlig aftale som udgangspunkt er lige så bindende som en skriftlig, men en mundtlig aftale kan dog være vanskeligere at dokumentere på et senere tidspunkt, hvorfor en skriftlig aftale naturligvis er at foretrække. Afgørende for, hvorvidt du kan inddrive din tidligere samlevers gæld til dig, er, hvorvidt denne er forfalden. Som du beskriver jeres aftale, hvor gælden skulle tilbagebetales, såfremt I ophævede jeres samliv, vælger jeg at gå ud fra, at dette er tilfældet.

Er du i tvivl herom, bør du kontakte en advokat, som kan gennemgå aftalen med dig og naturligvis også hjælpe dig med at inddrive gælden, hvis ikke du selv har mod på dette. Vælger du selv at forsøge at få pengene tilbage fra din tidligere samlever, bør du som det første skrive et brev til denne, hvor du vedlægger en kopi af gældsbrevet, og samtidig opgør beløbet, herunder eventuelle renter, som din tidligere samlever skylder dig. I brevet skal du give din tidligere samlever have en frist på minimum 10 dage til at betale dig det skyldige beløb, ligesom du i brevet kan anføre, at såfremt betalingen udebliver inden for de 10 dage, vil dette medføre yderligere inddrivelsesomkostninger for din tidligere samlever, i overensstemmelse med inkassolovens § 10.

Såfremt din tidligere samlever ikke betaler det skyldige beløb, får du brug for rettens hjælp til at inddrive gælden, hvilket også kaldes retslig inkasso. Igen kan du vælge selv at forestå denne, ligesom du også har muligheden for at tage kontakt til en advokat, i hvilket tilfælde dine rimelige omkostninger i denne forbindelse vil blive pålagt din tidligere samlever. Du kan naturligvis også indgå en betalingsaftale med din tidligere samlever, hvis denne ser sig i stand til at afdrage på gælden. I så fald bør du samtidig bede din tidligere samlever om at underskrive en skyldnererklæring, hvori din tidligere samlever anerkender at skylde dig det skyldige beløb. Denne skyldnererklæring skal indeholde en formulering om, at erklæringen kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens § 478, stk. 1.

Professionelt udarbejdede gældsbreve vil som regel indeholde en såkaldt eksekutionsbestemmelse, således at gældsbrevet kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1. Indeholder gældsbrevet en formulering om, at det skal kunne tjene som grundlag for fuldbyrdelse, kan du indgive en fogedrekvisition til fogedretten i den retskreds, hvor din tidligere samlever bor. Herved kan du således gå direkte til fogedretten, hvilket desværre ikke er tilfældet, hvis gældsbrevet ikke indeholder en formulering som beskrevet ovenfor.

Kan gældsbrevet ikke danne grundlag for fuldbyrdelse, og nægter din tidligere samlever at betale gælden, eller besvarer denne blot ikke dine henvendelser, må du gå rettens vej for at få dine penge. Dette kan ske ved at indlevere et såkaldt betalingspåkrav til fogedretten i den retskreds, hvor din tidligere samlever bor. Dette skal ske ved hjælp af blanketten af samme navn, som kan findes på www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Pages/blanketter.aspx under inkasso, hvor du også finder en vejledning til udfyldelsen af samme. Ved indlevering af et betalingspåkrav skal betales en mindre retsafgift, hvis størrelse afhænger af flere forhold ved betalingspåkravet, dog minimum kr. 400.

Du kan dog ikke anvende et betalingspåkrav, såfremt du forventer, at din tidligere samlever vil gøre indsigelser mod kravet. I så fald er du i stedet nødt til at udtage en stævning, som skal fremsendes til retten, hvor din tidligere samlever bor. Du kan benytte en blanket ved indgivelsen af stævning, som kan findes på ovenstående adresse under stævning og svarskrift. Såfremt din tidligere samlever efterfølgende bliver dømt til at betale dig det skyldige beløb, kan du herefter indgive en fogedrekvisition som beskrevet ovenfor.

Skulle din tidligere samlever, mod din forventning, gøre indsigelser, efter at et betalingspåkrav er forkyndt for denne, vil sagen blive overdraget til civilretten, og vil således fortsætte som en civil retssag, såfremt du har ønsket dette, hvilket fremgår af ovennævnte vejledning til udfyldning af betalingspåkravsblanketten. Sagen ender således under alle omstændigheder i civilretten, hvis din tidligere samlever ikke anerkender, at denne skylder dig et beløb, men såfremt din krav er under kr. 50.000, kan du spare en smule på retsafgiften ved at indlevere et betalingspåkrav i stedet for en stævning og herefter en fogedrekvisition.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et overblik over dine muligheder for at få det udlånte beløb igen. Der er som beskrevet ikke noget i vejen for, at du selv står for inddrivelsen af det skyldige beløb, men eftersom en række love og regler skal iagttages ved inkassoprocessen, vil jeg anbefale, at du søger professionel hjælp til inddrivelsen af dit krav. Du skriver derudover i din e-mail, at det snart er tre år siden, at du lånte din tidligere samlever pengene. Jeg vil derfor anbefale, at du læser mit tidligere brevkassesvar om forældelse snarest muligt, hvilket kan ske på www.advokatkromann.dk/artikler under overskriften ”Er min gæld forældet?”, ligesom jeg vil råde dig til snarest at påbegynde inddrivelsen af det skyldige beløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.