Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan opsiges en lejer?

Kære Monica Kromann,

Min mand og jeg udlejede for 2 år siden vores hus, idet vi ville flytte til København i en årrække med henblik på at arbejde. Vi havde ikke indgået en egentlig lejekontrakt med lejeren, men lejeaftalen var dog ikke tidsbegrænset, selvom vi havde oplyst, at vi ville vende hjem til Aarhus igen på et tidspunkt, og gerne ville bo i huset, som vi købte for snart 10 år siden.

Nu er vi så vendt tilbage til Aarhus, og vil egentlig meget gerne flytte ind i vores gamle hus igen, da vi i mellemtiden også har fået et barn. Vi har forsøgt at tale med lejeren og forklare vores situation, men lejeren afviser at flytte ud, og vi er derfor selv henvist til at fremleje en mindre lejlighed.

Hvad er vores muligheder for at opsige lejeren? Hvordan foregår det i praksis?

Lejeren har vi øvrigt altid været glade for, og ikke haft problemer med. 

Vi håber på et snarligt svar.

Med venlig hilsen

De Husvilde


Svar:

Kære Husvilde,

Tak for Jeres henvendelse og Jeres gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Idet I har indgået en aftale om udlejning af ”hus eller husrum” uden en egentlig lejekontrakt, er det lejelovens almindelige regler, der finder anvendelse.

Det skal i denne forbindelse indledningsvist bemærkes, at lejeloven – ”der gælder for leje og fremleje af hus eller husrum, uanset om lejeren er en person eller en virksomhed” er opbygget således, at den i vidt omfang beskytter lejeren nærmere end udlejeren, idet lejeren anses som værende den svage part. Efter lejeloven har man som udlejer dog mulighed for at opsige lejeren under visse omstændigheder, herunder såfremt – som tilfældet er her - man selv ønsker at benytte det udlejede.  Det er en betingelse, at udlejeren personligt ønsker at bebo lejemålet. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at udlejeren ønsker at benytte lejemålet til andet formål, og heller ikke såfremt det er andre end udlejeren, eksempelvis et familiemedlem, der ønsker at bebo lejemålet.  Dette medfører således, at I skal flytte ind i lejemålet efter lejerens fraflytning, hvilket jeg også forstår, at I ønsker.

Såfremt lejer opsiges som følge af at udlejer selv ønsker at bebo lejemålet, har lejer krav på et opsigelsesvarsel på 1 år. En opsigelsesskrivelse skal være skriftlig, indeholde opsigelsesgrunden og tillige oplyse lejer om dennes mulighed for at gøre indsigelser inden for en frist på 6 uger fra modtagelse af opsigelsen, med den virkning, at I som udlejere skal indbringe sagen for Boligretten, såfremt I ønsker at fastholde opsigelsen.

Ved Boligretten foretages der på baggrund af Jeres såvel som lejerens forhold en såkaldt rimelighedsvurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på lejemålets varighed, hvornår og hvor længe I selv har beboet lejemålet før udlejning, samt på Jeres henholdsvis lejerens muligheder for at finde en anden bolig. Der kan i denne forbindelse lægges vægt på, at I over for lejeren havde tilkendegivet, at I selv ønskede at bebo lejemålet, når I flyttede tilbage til Aarhus, at I nu er flyttet tilbage til Aarhus, og at I ikke har fundet en passende bolig.

Ved anlæggelse af en sag ved boligretten skal I betale en retsafgift. Størrelsen af retsafgiften afhænger af sagens værdi, således at der betales en retsafgift på kr. 500,00 for sager, der har en værdi på under kr. 50.000,00. Har sagen en værdi på over kr. 50.000,00 skal der ved sagens anlæggelse samt ved fastsættelsen af tidspunkt for hovedforhandling i sagen betales en yderligere retsafgift på kr. 250,00 med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. I sager om ophævelse af lejemål fastsættes sagens værdi til 1 års leje.

Det kan være en god idé at kontakte en advokat med henblik på at få vurderet sagen, navnligt såfremt sagen skal indbringes for Boligretten. I skal dog som udgangspunkt selv bære egne udgifter til sagens førelse, herunder eventuelle udgifter til advokatbistand.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret Jeres spørgsmål, og jeg ønsker Jer held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.