Naboret

Naboretlige tvister

Står du og mangler hjælp og rådgivning i forbindelse med en nabostrid eller andre naboretlige tvister? KROMANN advokatfirma specialister og kan hjælpe dig, hvis du har en tvist med din nabo. 

Hvad er naboret?

Naboretten er en del af tingsretten, der traditionelt regulerer ejerens ejendomsret og begrænsningen af denne ret, med hensyn til ejere af de omkringliggende ejendomme. Naborettens udgangspunkt er, at man som ejer af en fast ejendom har ret til foretage handlinger vedrørende sin grund, på den måde man ønsker.

Naboretten omfatter udelukkende fast ejendom og den tæthed der er mellem to ejendomme. Begrebet ”nabo” kan ikke udelukkende vurderes, ud fra denne tæthed, men det væsentlige ved denne vurdering er, om der påføres vedkommende ulemper, der udover den almindelig tålegrænse kan findes rimelige. Den pågældende kan dermed kun beskyttes, ud fra de naboretlige regler, hvis vedkommende rammes individuelt på sin ejendom og ejendomme har den påkrævede geografiske tæthed til den specifikke ulempe, som en ejendom måtte forårsage. Hvis man lejer en ejendom, nyder man den samme beskyttelse af naboretten som man gør som ejer af ejendommen.

Naboretten er udviklet gennem retspraksis og hviler derfor på både uskrevne og skrevne retsregler, herunder blandt andet hegnsloven og byggelovgivning. De fleste problemstillinger i naboretten er ikke lovreguleret og her finder den naboretlige tålegrænsen særlig anvendelse. Begrebet sætter nemlig begrænsninger for, hvor hvad man som ejer kan foretage sig med sin grund, af hensyn til gener og ulemper der påføres de omkringliggendes ejeres ejendom. Disse gener og ulemper kan blandt andet være lugt, støj, forurening, lyspåvirkning, her genskin af sollys, mistet udsigt, nedfaldsgener mm. Tålegrænsen er dermed med til at fastsætte begrænsninger for ejendomsrettens rådighed.

Har du for eksempel en nabo, hvis tag giver genskin af sollys ind i din dagligstue, er dette en problemstilling naboretten regulerer og vi som advokater hos KROMANN advokatfirma kan hjælpe dig med!

Hvis du står i en lignende situation og har brug for en advokat til en naboretlig tvist, så kontakt os ved at udfylde vores kontakt formular til højre på siden.

Hegnssyn

Står du i en situation hvor der er opstået en tvist med en nabo, for eksempel vedrørende et hegn, så er KROMANN advokatfirma de rette til at hjælpe dig. Hegnssyn reguleres i hegnsloven, der hører under naboretten og regulerer hegn mellem to ejendomme. Loven regulerer hvilke typer af hegn, der er tilladt på de pågældende ejendomme, samt hvordan hegnene skal opføres og holdes vedlige.  Når der foreligger stridigheder angående hegn mellem naboer, skal der foretages en vurdering af det pågældende hegn, hvilket foretages af enten en myndighed eller en sagkyndig person, der tilslut afgør tvisten, dog med mulighed for klage adgang ved de danske domstole.

Skelforretning

Har du en strid med en nabo om et skels placering så ring til os på 8618 1102 - vi er specialister på området. Det kan være der er uenighed om hvor enten hegnet eller hækken står placeret, hvilket berører ejendommes grundareal. Det er således en omfattende og tung proces at fastlægge skellet mellem to ejendomme, da det kunne betyde at en del af ens grund skal overgives til naboejendommen, på grund af en tidligere forkert skelfastsættelse. Der skal derfor foretages en skelforretning, hvor der tages stilling til ejendommens grænse. Vi som advokater hos KROMANN advokatfirma, står derfor klar til at hjælpe dig trygt og sikkert gennem afholdelse af en skelforretning og processen heri.

VEJRETTIGHEDER

Der gælder mange regler for veje, som primært inddeles efter den enkelte vejtype. Man skelner f.eks. mellem private fællesveje og private veje. 

En privat fællesvej er åben for al offentlig trafik, og er tilknyttet flere ejendomme, som ligger langs den private fællesvej eller ud til den. Vedligeholdelsesforpligtelsen for den private fællesvej påhviler grundejerne med ejendomme, der grænser op til vejen, og som samtidig benytter vejen. Omkostningerne til vedligeholdelse bæres af alle grundejerne.

Hvis man ønsker faste regler for vedligeholdelsen af en privat fællesvej, så er det ofte en god ide at oprette en grundejerforening eller et vejlaug, som kan stå for vejens vedligeholdelse. KROMANN Advokatfirmas advokater bistår gerne med oprettelsen af en grundejerforening eller et vejlaug.

En privat vej er derimod f.eks. en indkørsel eller en markvej, som ikke strækker sig hen over andres ejendomme. Vedligeholdelsesforpligtelsen til denne type vej påhviler alene ejeren af ejendommen. Man kan dog opleve, at have en tinglyst vejret til en privat vej, f.eks. på landet, hvor en landmand har lov til at benytte en markvej eller i nogle boligområder, hvor man skal krydse en nabos indkørsel for at komme frem til sin egen grund. 

Fortolkningen af vejrettigheder kan ofte være anledning til meget uenighed blandt naboer, og det er altid anbefalelsesværdigt med en god advokat, som kan varetage din sag. Advokaterne hos KROMANN advokatfirma kan hjælpe dig med undersøgelsen af dine vejrettigheder, herunder tage dialogen med din nabo. Vi fokuserer altid på at få en konstruktiv dialog/løsning med modparten, da naboer jo også skal bo ved siden af hinanden efter en tvist om vejrettighed er fortid. Såfremt din sag ikke kan løses på mindelig vis hjælper vi naturligvis også. Vi har møderet for både Landsret og Højesteret, og kan derfor tage din sag hele vejen.

Tvist om træer på nabos ejendom

Som udgangspunkt må man ikke foretage selvstændige foranstaltninger vedrørende naboens træer, hvad enten disse generer, fordi de for eksempelvis skygger på ens grund, eller træerne forårsager nedfald af balde af og grene. Der er dog undtagelser hertil.Blandt andet hvis naboens træer overskrider grænsen for, hvad man som nabo kan tåle. Et eksempel herpå kunne være, hvis træer og nedfald heraf, er med til at skabe fare for sikkerheden på din ejendom. Hvis du står og har brug for rådgivning i forbindelse med en tvist om træer på din nabos ejendom eller andre gener, så kontakt os på 8618 11 02.

Ekspropriation

I sager vedrørende ekspropriation er det en god ide at rådføre dig med en advokat, så du ikke står alene under den omfattende proces i din ekspropriation sag. I forbindelse med sådanne sager har de fleste en retshjælpsdækning der dækker de juridiske udgifter der skal afholdes under sagen, når der opstår en tvist mellem ekspropriationsmyndighederne og ejendommens ejer. Vi kan hos KROMANN advokatfirma bistå dig i din sag vedrørende ekspropriation hvor vi som advokater har kendskab til de relevante lovbestemmelser, herunder Ekspropriationslovgivningen og Grundloven.

Vi søger at sikre, at dine rettigheder kommer frem og der foretages ekspropriation på den mest retfærdige måde.

Der gælder tre betingelser for, at det offentlige kan foretage ekspropriation jf. Grundlovens § 73, stk.

  • Indgrebet kan kun ske ifølge lov
  • Indgrebet kan kun ske hvor almenvellet kræver dette
  • Der skal ydes fuld erstatning i forbindelse med ekspropriationen

Formålet bag Grundloven § 73 er således at sikre, at den enkelte borger ikke kommer til at bære særlige økonomiske byrder ved indgreb foretaget i dennes ejendom, herunder beskyttelse mod vilkårlig, erstatningsfri, statslig ejendomsberøvelse, hvilket er et essentielt princip i en retsstat.

Men hvorfor foretager man overhovedet ekspropriation? Det gør man, da det til tider kan være nødvendigt at gribe ind i enkelte borgeres ejendomsret for at varetage almenvellets interesser, dette kan for eksempel være i relation til afgivelse til veje, jernbaner mv. Det er derfor vigtigt at have en stærk advokat der varetager dine interesser under din sag, således ekspropriationen foretages på mest korrekt og retfærdig vis.

KONTAKT OS I DAG

Vi fører sager ved domstolene over hele landet og er derfor klar til at rådgive dig, uanset hvor i landet du bor. Kontakt os på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk

Du kan læse mere om vores bistand ved retssager og tvister på siden nedenfor

Retssager og tvister

Med møderet for Højesteret hjælper vi dig, der er blevet stævnet, eller selv vil anlægge en sag

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater