Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Min tidligere chef vil ikke give mig feriepenge

Kære Monica Kromann

Jeg har enkelte spørgsmål vedrørende feriepenge, som jeg håber, at du vil besvare i din brevkasse.

Sidste år blev jeg opsagt af min tidligere arbejdsgiver på grund af nedskæringer i virksomheden. Jeg fik samtidig med opsigelsen et sædvanligt opsigelsesvarsel på 5 måneder, og jeg fik at vide, at jeg skulle afvikle så meget ferie som muligt i denne periode, uden at jeg dog blev fritstillet.

Kort tid efter at jeg var blevet opsagt, var jeg så heldig at finde en anden stilling, og jeg opsagde derfor selv min stilling med en måneds varsel. Dette betød, at jeg alene nåede at aftale og afvikle dele af min ferie.

Nu har min tidligere arbejdsgiver imidlertid afvist at udbetale resten af min ferie, idet han mener, at jeg burde have afviklet min ferie inden, at jeg fratrådte.

Kan min arbejdsgiver godt pålægge mig at afvikle min ferie inden min fratrædelse? Hvis ja, kan han da nægte at udbetale min resterende ferie, hvis jeg ikke har fået afviklet denne inden min fratrædelse?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne om ferie, herunder arbejdsgiverens ret til at pålægge arbejdstageren at afvikle ferie, fremgår navnlig af Ferieloven.

Ferieloven gælder for lønmodtagere, der står i tjenesteforhold til en arbejdsgiver. Der lægges i denne forbindelse blandt andet vægt på, om:

  • du har en arbejdsforpligtelse,

  • din arbejdsgiver har en instruktionsbeføjelse over for dig,

  • du har afgørende indflydelse på virksomheden, og

  • du tager direkte/indirekte har del i den økonomiske risiko forbundet med virksomhedens drift.

I det følgende lægges det til grund, at du er omfattet af Ferieloven, hvilket almindeligvis vil være tilfældet.

Det følger af Ferieloven, at du har ret til (minimum) 25 dages ferie om året. Dette gælder uanset, om du måtte have optjent ret til betalt ferie, og uanset om du måtte være ansat på fuld- eller deltid. Ferien skal afholdes i det år, der går fra 1. maj til 30. april (ferieåret), og opdeles i henholdsvis en hovedferie (15 dage), der skal kunne afvikles i perioden 1. maj til 30. september, og en restferie (10 dage), der skal kunne afholdes med minimum 5 dage. Feriens nærmere placering sker efter aftale med din leder.

Har du en eventuel ikke afviklet (hoved-)ferie på opsigelsestidspunktet, og er du ikke fritstillet, kan din arbejdsgiver pålægge dig at afvikle denne i opsigelsesperioden. Dette gælder dog som udgangspunkt kun, såfremt opsigelsesvarslet er på minimum 3 måneder, og hele din hovedferie kan afholdes inden udløbet af denne periode. Vær dog opmærksom på, at udgangspunktet kan være fraveget ved aftale mellem dig og din arbejdsgiver, eksempelvis i ansættelseskontrakten. Din arbejdsgivers opsigelsesvarsel kan følge af lovgivningen, eksempelvis Funktionærloven, eller af overenskomst. Er opsigelsesvarslet på mindre end 3 måneder, kan du alene pålægges at afholde hovedferie i opsigelsesperioden, såfremt opsigelsesvarslet forlænges med de resterende feriedage. Herudover kan din arbejdsgiver pålægge dig at afholde en eventuel restferie med en måneds varsel. Idet din arbejdsgiver har givet dig et opsigelsesvarsel på 5 måneder, vil denne almindeligvis kunne pålægge dig at afvikle hele din hovedferie og restferie i opsigelsesperioden.

Har du på fratrædelsestidspunktet ferie, der ikke er afviklet og uden at en nærmere placering af ferien er aftalt, kan du have krav på feriegodtgørelse efter Ferieloven for de resterende feriedage. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 % af din skattepligtige indkomst inklusiv værdien af skattepligtige goder, eksempelvis fri telefon, internetopkobling m.fl. Din arbejdsgiver kan således ikke i en situation som ovenstående afvise at udbetale/indbetale en feriegodtgørelse for ikke-afviklede feriedage på fratrædelsestidspunktet.

Såfremt din arbejdsgiver afviser at udbetale en feriegodtgørelse, vil jeg anbefale, at du snarest muligt søger juridisk bistand hos din fagforening eller en advokat, der kan være behjælpelig med at rejse et krav over for din arbejdsgiver.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.