Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

I hvilket omfang kan børn pådrage sig erstatningsansvar?

Kære Monica Kromann,

Mange tak for din brevkasse!

Vi skriver til dig, fordi vores søn desværre er blevet mødt med et erstatningskrav, som vi ikke helt er sikre på, hvordan vi skal forholde os til. Han er nemlig kørt galt på sin cykel, og har i den forbindelse ramt vores nabos bil, der stod parkeret ude på vejen.

Han er nu blevet mødt med et erstatningskrav på ca. 12.000 kr., som jo er ganske mange penge for en 16-årig dreng, og som vi derfor i første omgang har afvist at betale. Kan min søn overhovedet være erstatningsansvarlig, når han end ikke er myndig? Og kan vi risikere at hæfte for hans gæld?

Vi håber, at du har lyst til at hjælpe!

Med venlig hilsen

Den bekymrede far

Svar:

Kære Bekymrede Far,

Mange tak for jeres henvendelse og jeres spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Børns erstatningsansvar

Reglerne vedrørende erstatningsansvar uden for kontrakt, dvs. hvor kravet ikke hviler på en forudgående aftale, findes i erstatningsansvarsloven, som imidlertid kun i begrænset omfang beskæftiger sig med betingelserne for erstatningsansvar. Loven kan læses på www.retsinformation.dk.

Udgangspunktet i dansk ret er, at den der lider en skade (skadelidte), selv skal bære tabet. Under visse omstændigheder, og hvis betingelserne herfor er opfyldt, kan tabet – helt eller delvist - overføres til den, der har forvoldt skaden (skadevolderen). Følgende betingelser skal principielt alle være opfyldt, førend tabet kan overføres til skadevolderen:

  • Ansvarsgrundlag (der skal være noget at bebrejde skadevolderen)

  • Tab (skadelidte skal have lidt et (økonomisk) tab)

  • Kausalitet (der skal være en sammenhæng mellem skadevolderens handling og skadelidtes tab)

  • Adækvans (omfanget af skaden/tabet skal være forventelig for skadevolderen)

Ud fra de foreliggende oplysninger, er de tre sidstnævnte betingelser formentlig allerede opfyldt. For så vidt angår førstnævnte betingelse, ansvarsgrundlaget, afhænger dette af årsagen til den forvoldte skade. Hvis der er tale om et hændeligt uheld, og der således ikke er noget at bebrejde jeres søn, er betingelsen ikke opfyldt, og dermed er der ikke noget erstatningsansvar. Modsat er betingelsen formentlig opfyldt, hvis det skyldes for høj hastighed eller uopmærksomhed hos jeres søn. Endelig kan jeres søns erstatningsvar nedsættes (eller eventuelt helt bortfalde), såfremt bilen har været ulovligt/farligt parkeret på det pågældende tidspunkt, altså en form for egen skyld hos naboen. Ligeledes kan erstatningskravet nedsættes eller bortfalde, hvis skaden på bilen er dækket af en forsikring.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, kan jeres søn være erstatningsansvarlig, og således forpligtet til helt eller delvist at erstatte det tab, som er påført jeres nabos bil. Det er i denne forbindelse desværre ikke en hindring for erstatningssvaret, at jeres søn endnu ikke er myndig. Principielt kan også meget unge børn ifalde et erstatningsvar, dog er børn under 15 år omfattet af en lempelsesregel i erstatningsansvarslovens § 24 a, hvorefter erstatningsansvaret ”kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt”.

Forældres erstatningsansvar

Der har tidligere eksisteret et almindeligt princip, hvorefter forældre som udgangspunkt ikke hæftede for deres børns erstatningsansvar, medmindre at forældrene eksempelvis havde tilsidesat deres tilsynspligt over for børnene. Dette princip er imidlertid fraveget ved Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar, hvorefter den ”der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr.”, jf. lovens § 1, stk. 1. I kan således som forældre risikere at hæfte direkte over for jeres nabo for op til kr. 7.500, selvom I ikke har tilsidesat jeres tilsynspligt og der i øvrigt ikke er noget at bebrejde jer. I så fald, vil I efterfølgende kunne rette et krav mod jeres søn. Jeres solidariske erstatningsansvar er betinget af, at I har forældremyndigheden, og at jeres søn er hjemmeboende. Hvis I har fælles forældremyndighed, hæfter I solidarisk over for naboen – dette gælder også, hvis I lever hver for sig, og uanset hos hvem af jer, jeres søn har sin folkeregisteradresse.

Det er vanskeligt ud fra de foreliggende oplysninger at vurdere, om jeres søn er erstatningsansvarlig i det konkrete tilfælde, og i hvilket omfang han – og I – hæfter for naboens tab. Det kan derfor anbefales, at I søger juridisk bistand i sagen. Hvis I har en familieforsikring, kan denne tillige omfatte en retshjælpsforsikring, der dækker (de fleste) udgifter til sagens anlæggelse og behandling ved domstolene. Herudover kan der være mulighed for at opnå offentlig retshjælp, hvis de økonomiske betingelser herfor er opfyldt. Det betyder i praksis, at I kan få advokatbistand på trin 2 eller trin 3, der omfatter rådgivning og udfærdigelse af sædvanlige skriftlige henvendelser, mod betaling af kr. 252,50 henholdsvis kr. 1.160.

Jeg håber, at I med ovenstående har fået svar på jeres spørgsmål, og ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater