Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skadet i fængslet

Kære Monica Kromann

Jeg har et par enkelte spørgsmål vedrørende erstatning for patientskader, som jeg håber, at du vil besvare.

Min kæreste afsoner i øjeblikket en længere fængselsstraf. I forbindelse med en uoverensstemmelse med en af de øvrige medfanger, pådrog han sig flere skader på hænderne, som fængslets sundhedspersonale desværre afviste at anerkende som behandlingskrævende. Da de endelig lod hans hånd røntgenfotografere, opdagede de, at der var flere brækkede knogler i hånden, og han derfor skulle opereres. Det har siden vist sig, at han har fået varige mén – muligvis som følge af den forsinkede behandling.

Vi har efterfølgende forsøgt at anmelde skaden til Patientskadeerstatningen, men de har dog afvist at behandle sagen. De mener nemlig ikke, at behandlingen er dækket af Patientskadeerstatningen, hvilket vi ikke kan forstå. Kan det være rigtigt, at en mangelfuld behandling udført af autoriseret sundhedspersonale i landets fængsler ikke er omfattet af Patientskadeerstatningen? Har vi andre muligheder for at søge om erstatning?

Med venlig hilsen

Læseren

Svar:

Kære Læser

Tak for din henvendelse og dine gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende. 

De almindelige regler om erstatning uden for kontrakt er reguleret i Erstatningsansvarsloven samt af retspraksis. For at der kan pålægges en et erstatningsansvar, skal følgende betingelser som udgangspunkt være opfyldt:

  • skadevolderen skal have handlet culpøst, dvs. uagtsomt, forsømmeligt eller forsætligt,

  • der skal være en sammenhæng mellem handlingen og skaden,

  • skaden og tabet skal have været påregnelig for skadevolderen, og

  • der skal være lidt et tab.

Der kan læses mere om de almindelige betingelser for erstatning i mine tidligere brevkasseindlæg på advokatkromann.dk/brevkasse.

Det er den skadelidte, der som udgangspunkt skal føre bevis for, at betingelserne for erstatning er opfyldt, hvilket almindeligvis vil foregå ved en civil retssag. 

Patienterstatningsordningen blev indført i 1992, og medfører en lempeligere bevisbyrde og ansvarsgrundlag i sager om patientskader. Samtidig er det Patienterstatningen, der skal sørge for at oplyse sagen, herunder at vurdere om betingelserne for erstatning er opfyldt. De gældende regler herom fremgår af lov om klage- og erstatningsadgang uden for sundhedsvæsenet.

Med loven er der indført en såkaldt specialist-regel, hvorefter skadelidte har ret til erstatning, såfremt en specialist ville have handlet anderledes i situationen. Det er således efter Patientskadeordningen ikke en betingelse, at lægen/sundhedspersonalet har handlet uagtsomt, forsømmeligt eller forsætligt.

Patientskadeordningen foregår i praksis ved, at skaden anmeldes til Patienterstatningen, der herefter vurderer om sagen kan behandles eller skal afvises, eksempelvis grundet forældelse eller såfremt det falder uden for Patienterstatningens dækningsområde. Patienterstatningens afgørelser kan påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Patienterstatningsordningens dækningsområde var oprindeligt skader, der var opstået som følge af behandlinger foretaget af offentlige sygehuse. Siden er ordningen dog blevet udvidet ad flere omgange til også at omfatte behandlinger foretaget af bl.a. private hospitaler og klinikker samt privatpraktiserende speciallæger og andre autoriserede sundhedspersoner.  I forbindelse med en revision af ordningen i 1997 blev det dog anbefalet, ordningen ikke skulle udvides til at omfatte behandlinger foretaget i kriminalforsorgen, sociale institutioner, plejehjem og forsvaret. Det er derfor korrekt, at behandlinger foretaget af sundspersonale i et fængsel ikke er omfattet af Patienterstatningsordningens. Folketinget behandler dog i øjeblikket et lovforslag, der har til formål til at udvide ordningen, således at det omfatter behandlinger foretaget af sundhedspersonale i fængsler og i forsvaret. Såfremt lovforslaget vedtages, forventes det, at ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2016. Loven vil dog også få virkning for skader, der indtrådt før denne dato, dog senere end 1. juli 2006. Såfremt din kærestes skade efter lovændringen måtte blive omfattet af ordningen, vil Patienterstatningen eller Ankenævnet skulle genoptage din kærestes sag.

Din kæreste har dog under alle omstændigheder mulighed for at søge om erstatning efter de almindelige regler om erstatning, jf. ovenfor. Jeg vil i denne forbindelse anbefale, at din kæreste kontakter en advokat, der kan vurdere hans sag og muligheder for erstatning.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater