Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal vi have en skriftlig aftale om deling af boet?

Kære Monica Kromann

Jeg er for nyligt blevet skilt fra min kone, men vi har endnu ikke fået delt vores fælles ting. Vi er allerede enige om hvad vi gør med huset og bilen, og jeg regner med at vi godt kan finde ud af delingen af resten selv.

Mit spørgsmål er dog, om vi godt bare må lave en mundtlig aftale om hvem, der får hvad, eller om det er et krav, at vi laver en skriftlig aftale. Desuden vil jeg høre om vi kan udarbejde sådan en aftale selv, eller om vi skal have en advokat ind over.

Jeg håber du vil besvare mit spørgsmål

Med venlig hilsen

Allan

Svar:

Kære Allan

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når et par bliver skilt, skal der som udgangspunkt ske en ligedeling af parrets ejendele. Der er ikke specifikke formkrav til udarbejdelsen af denne deling, og der er derfor intet retligt til hinder for, at I internt laver en mundtlig aftale om fordelingen af jeres aktiver. Med det sagt er det dog anbefalingen, at en sådan aftale udfærdiges på skrift. En sådan aftale kaldes en bodelingsoverenskomst.

Når en aftale om bodeling laves mundtligt, kan det være meget svært senere at bevise, hvilke konkrete aftaler, der er blevet indgået. Såfremt der på et senere tidspunkt skulle opstå uenigheder, og den ene part derfor ønsker bodelingen genoptaget, er det svært at ligge den tidligere aftale til grund. Uenigheder kan eksempelvis opstå, hvis man er i tvivl om der reelt er sket en fuldstændig deling af boet, hvis en part mener der er sket en skævdeling i strid med loven, eller hvis en part mener aftalen ikke er blevet overholdt. I sådanne situationer er det smart at have et skriftligt grundlag, så man nemt kan afgøre, hvad der er blevet aftalt.

Det er korrekt forstået, at alle ægtefællernes aktiver som udgangspunkt skal ligedeles, hvis ikke ægtefællerne har aftalt særeje. Det er dog også muligt at aftale en skævdeling af boet, således at den ene part opnår en større formue end den anden. Det kan eksempelvis være at den ene ægtefælle vælger at blive købt ud af parternes fælles ejendom til en lavere sum, således at ejendomsoverdragelsen kan afvikles hurtigere. Hvis den ægtefælle, som skævdelingen gik ud over, på et senere tidspunkt mener aftalen er ugyldig, kan det blive et større problem, hvis ikke aftalen er udfærdiget på skrift.

Da der ikke er formkrav til en bodelingsoverenskomst, er der heller ikke krav om at denne skal udarbejdes af en advokat. På trods af dette er det dog i de fleste situationer en god ide at få en advokat til at udarbejde overenskomsten. Der er mange regler omkring bodeling, og dermed også mange forskellige ting, der skal tages stilling til. En advokat kan hjælpe med at sikre at intet overses, samt at aftalen mellem parterne træffes på oplyst grundlag og er retfærdig.

En advokat kan blandt andet sørge for at der er taget stilling til alle aktiver ved bodelingen. Oftest skal der indgå mange flere aktiver i bodelingen, end ægtefællerne egentlig selv er klar over. Ud over de åbenlyse ting, såsom ejendom og bankindeståender, skal eksempelvis restskat og pensioner i nogle tilfælde også inddrages. Desuden findes en række ting, der kan friholdes fra deling, så som visse pensioner, erstatninger og personlige genstande. En advokat kan således sørge for at der er taget stilling til alle aktiverne, samt at disse er medtaget til den korrekte værdi, således at der ikke på et senere tidspunkt opstår tvivl om fordelingen af enkelte aktiver.

Særligt hvis I påtænker at lave en skævdeling af boet, er det en god ide at få bodelingsoverenskomsten lavet af en advokat. En advokat kan hjælpe med at sørge for, at hver part fuldt ud forstår omfanget samt konsekvenserne af en eventuel skævdeling, således at beslutningen om skævdeling træffes på et oplyst grundlag. Udgangspunktet er, at ægtefællerne frit kan aftale hvordan aktiverne deles, og dermed er det også lovligt at aftale en skævdeling. Selvom parterne har udfærdiget en gensidig, skriftlig aftale om skævdeling, er det dog muligt, at en sådan skævdeling tilsidesættes på et senere tidspunkt, hvis der er tale om en større skævdeling, og den ene part gør gældende, at denne ikke forstod konsekvenserne heraf. Muligheden for at en aftale om skævdeling tidsidesættes senere hen formindskes markant, såfremt begge parter har rådført sig ved advokater ved udarbejdelsen af aftalen.

Hvis I beslutter at antage advokat til at udarbejde bodelingsoverenskomsten skal det bemærkes, at I som udgangspunkt skal antage hver jeres advokat. Dette er for at sikre, at hver part har en advokat der tilgodeser netop deres interesser, således at der ikke udarbejdes en aftale til ugunst for én af parterne.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Hvis du ønsker yderligere rådgivning eller hjælp til oprettelse af bodelingsoverenskomst, er du naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma. 

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater