Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Værgemålssager

KROMANN ADVOKATER ER SPECIALIST I VÆRGEMÅLSSAGER OG HAR FØRT MANGE SAGER OM VÆRGEMÅL VED DOMSTOLENE

Vi bistår i alle former for værgemålssager, hvor der i henhold til Værgemålsloven skal iværksættes værgemål for en person, der er ude af stand til at varetage sine anliggender grundet f.eks. sindssygdom,  svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred.

Ældre person holdes i hånden

HVAD ER ET VÆRGEMÅL

Værgemål kan vedrøre både personlige og økonomiske forhold, ligesom det kan begrænses til at angå bestemte personlige eller økonomiske forhold.

Personer, der er under værgemål, er som udgangspunkt myndige, men det kan forekomme, at en person fratages sin retlige handleevne ved økonomiske værgemål, for eksempel hvis det er nødvendigt for at hindre, at den pågældende  udsætter sine økonomiske interesser for fare eller for at blive forringet væsentligt.

For så vidt angår demente, kan værgemål eksempelvis komme på tale ved salg af fast ejendom eller andre beslutninger, som den demente ikke selv er i stand til at træffe, eksempelvis afgivelse af informeret samtykke i henhold til lov om patienters retsstilling på vegne af en patient, der mangler evnen til at afgive informeret samtykke.

For så vidt angår sindssyge og udviklingshæmmede kan værgemål komme på tale angående økonomiske forhold eller i tilfælde, hvor værgen repræsenterer den svage i vigtige forhold af personlig karakter, f.eks. ansøgning om institutionsophold, varetagelse af kontakten til sociale myndigheder eller indgivelse af klage eller begæring om aktindsigt.

AFGØRELSE OM IVÆRKSÆTTELSE AF VÆRGEMÅL

Det er Familieretshuset eller domstolene, der træffer afgørelse om iværksættelse af et værgemål.​​ Hvis det findes betænkeligt at behandle sagen på denne måde, f.eks. hvis den, der ønskes sat under værgemål, protesterer, sendes sagen videre til byretten. Beslutning om handleevnefratagelse skal altid træffes af byretten.

Ældre dame og pige griner

Den, som sagen angår, skal altid og uanset tilstanden underrettes om, at der er anmodet om værgemål og senere om de erklæringer, der indhentes, ligesom denne skal underrettes om afgørelsen. Også de nærmeste pårørende vil blive underrettet. Der skal foreligge en lægeerklæring om, hvorvidt de helbredsmæssige betingelser er opfyldt. Bor vedkommende på en institution, indhentes desuden en udtalelse herfra.

Den, der søges sat under værgemål, har mulighed for at anmode om et møde i Familieretshuset og at komme med bemærkninger. En sådan anmodning kan dog afslås, hvis det skønnes, at den pågældende ikke med nytte kan udtale sig. Behandles sagen i retten, beskikker retten altid en advokat for den, der søges sat under værgemål, som skal repræsentere og bistå vedkommende.

Som hovedregel skal der ikke betales vederlag til advokaten. Den, som sagen angår, skal udtale sig i et retsmøde, medmindre det i det konkrete tilfælde ikke skønnes påkrævet.

Familierettens afgørelser om værgemål kan indbringes for byretten. Byretsdomme kan ankes til landsretten.

KONTAKT OS I DAG

Søger du advokatbistand i en værgemålssag og dermed en advokat, der kan repræsentere dig i en verserende værgemålssag, så ring i dag til os på telefon 8618 1102, således du kan få ro i maven og være sikker på kompetent og effektiv sagsbehandling. 

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Fremtidsfuldmagt og generalfuldmagt

Få selv indflydelse på hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold i fremtiden

Se mere

Testamente

Opret testamente og bestem selv hvem arv skal tilfalde ved død og om arv skal være særeje for børn

Se mere

Dødsboer

Vi er specialiserede i dødsbobehandling og kan hjælpe dig med alle dødsboets faser og udfordringer

Se mere

Rådgivning til handicappede og deres familier

Få advokatbistand ved ansøgning om støtte til handicapbil, tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater