Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KontaktKROMANN advokatfirma

Vi er klar til at rådgive dig i spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær

RING8618 1102

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Har du en sag, der handler om forældremyndighed, bopæl eller samvær, kan du trygt henvende dig til KROMANN advokatfirma.

KROMANN advokatfirma er et af landets førende advokatfirmaer indenfor sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Barn og voksen holder i hånd

Advokat Kromann har mere end 18 års erfaring med familieretssager og har ført flere hundrede sager ved byret og landsret og vil derfor kunne rådgive dig kompetent igennem sagens forskellige faser.

KROMANN advokatfirmas advokater beskæftiger sig indgående med alle emner inden for familieret, herunder sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Kontakt os inden det første møde i Familieretshuset 

Det er KROMANN advokatfirmas anbefaling, at du kontakter os fra sagens begyndelse og inden det første møde i Familieretshuset. På den måde sikrer du, at vi er fuldt ud orienteret fra sagens begyndelse og ikke mindst inden sagen eventuelt kommer for familieretten. Det er endvidere anbefalingen, at du vælger at lade os repræsentere dig under mødet i Familieretshuset, dels fordi vi herved fra sagens begyndelse kan få et indtryk af den anden forælders syn på sagen, men ikke mindst også fordi, at vi har et særligt og indgående kendskab til, hvordan Familieretshuset arbejder med sagerne, idet vi har erfaring med ansættelse i Familieretshuset. Vi kender med andre ord sagerne "indefra" og ved derfor hvad Familieretshuset lægger vægt på, når de afgør sager om netop disse forhold. Som DIN partsrepræsentant i sagen, kan vi tale din sag i Familieretshuset, modsat en bisidder, som ikke har denne mulighed.

Vi sikrer den bedst mulige rådgivning og repræsentation

Advokat Kromann er tillige uddannet konfliktmægler og hjælper dig også gerne med at finde en forligsmæssig løsning i sagen, hvis du mener, det er det bedste for dine børn. Ved en forligsmæssig løsning kan man undgå at sagen ender i retten. Er der imidlertid ingen anden udvej end en retssag, er KROMANN advokatfirma og advokaterne her nogle af Danmarks mest erfarne advokater på området. Med KROMANN advokatfirma som din partsrepræsentant, er du sikret den bedst mulige rådgivning og repræsentation, og med møderet for Højesteret kan vi føre sagen til højeste niveau i det danske retssystem.

Kontakt os på telefon: 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk,  hvis du ønsker KROMANN advokatfirmas bistand i en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær. 

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

 • Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene i fællesskab skal kunne blive enige om en række væsentlige beslutninger om barnets forhold. Kan de ikke det, kan der være mulighed for at få den fælles forældremyndighed ophævet ved aftale eller dom.  

 • Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være. Der gælder ikke et krav om samtykke fra begge forældre til flytning indenlands, men alene et krav om underretning senest 6 uger før flytningen finder sted. Bopælsforælderen kan også træffe afgørelse om, i hvilken daginstitution barnet skal gå, og hvilke fritidsaktiviteter barnet skal deltage i.

 • Samværsforælderen kan træffe alle afgørelser, der relaterer sig til samvær og den direkte omsorg for barnet og kan også melde barnet til fritidsaktiviteter under samværsforælderens samvær med barnet.

 • De beslutninger forældrene skal kunne blive enige om, når der er fælles forældremyndighed, er følgende:

  • Værgemål

  • Væsentlig medicinsk behandling og/eller indgreb

  • Skolevalg

  • Risikobetonet fritidsaktivitet

  • Flytning udenlands

  • Navnevalg

  • Religiøse forhold

  • Pas

Kontakt os på telefon 8618 1102 eller mail kontakt@advokatkromann.dk og lad vores advokater hjælpe dig videre i sagen. 

Ophør af fælles forældremyndighed

 • Fælles forældremyndighed kan ophøre, som følge af en aftale mellem forældrene herom, eller fordi retten afsiger en dom om ophævelse af den fælles forældremyndighed.
 • Såfremt retten skal træffe en afgørelse om spørgsmålet, er hovedkriteriet altid, om det vil være bedst for barnet at ophæve den fælles forældremyndighed. Er det ikke det, vil den fælles forældremyndighed skulle fortsætte.

 • Det man i retten lægger vægt på, når det skal vurderes, om der er basis for at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge denne den ene af forældrene, er blandt andet, om forældrene er i stand til at samarbejde om barnet.

 • Man tillægger det i den forbindelse vægt, i hvilken grad forældrene kommunikerer med hinanden om barnet, ligesom man naturligvis også tillægger det vægt, om forældrene inden for rimelig tid er i stand til at blive enige om forhold vedrørende barnet, og at de ikke regelmæssigt har brug for myndighedernes hjælp for at blive enige.

 • Har den ene forælder været voldelig overfor den anden forælder eller mod barnet, tillægges dette naturligvis også en betydning.

 • Barnets perspektiv i disse sager belyses som regel, hvis barnet er nået skolealderen. Dette foretages ved en børnesamtale og ellers ved igangsættelse af en såkaldt børnesagkyndig undersøgelse.

Hvis du ønsker den fælles forældremyndighed ophævet, kontakt da KROMANN advokatfirma, og vi vil hjælpe dig gennem processen, der altid begynder med et indledende møde i Familieretshuset. Her vil vi kunne deltage som din partsrepræsentant. Vi kan rådgive dig i alle forhold vedrørende Familieretshusets behandling af sagen, herunder hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på fra processens begyndelse i Familieretshuset. Derfra kan vi eventuelt hjælpe dig videre med en endelig afgørelse i familieretten.

Kontakt os på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk - vi er altid klar til at give dig et råd med på vejen.

Hvordan får jeg del i forældremyndigheden, og hvad er mine rettigheder?

 • Selvom du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du alligevel nogle rettigheder. Der er for eksempel arveret, ligesom du har ret til at søge samvær med barnet. Samvær og andel i forældremyndigheden har således ikke noget med hinanden at gøre.

 • Du har også ret til at blive orienteret om dit barns forhold fra daginstitution, skole, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse, eller få udleveret eksisterende dokumenter om dit barn fra skole og institution, hvis du, evt. med bistand af KROMANN advokatfirma, vel at mærke anmoder om det.

 • Du skal dog være opmærksom på, at du i visse tilfælde kan blive nægtet adgang til orientering om dit barn, for eksempel hvis man vurderer, at din adgang hertil vil eller kan være til skade for barnet.

 • Hvis skolen, institutionen mv., helt eller delvist nægter at give konkrete oplysninger, kan KROMANN advokatfirma hjælpe dig med at klage over denne afgørelse til Familieretshuset.

 • Hvis Familieretshuset har frataget den af jer, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få oplysninger og til at få udleveret dokumenter eller har frataget retten til orientering, kan vi også hjælpe dig med at påklage denne afgørelse til Familieretten.

 • Barnets institution eller skole har ikke pligt til at orientere en forælder, uden del i forældremyndigheden, om generelle sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole.

Ønsker du del i forældremyndigheden - altså fælles forældremyndighed - så kontakt os gerne i dag på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, så kan vi rådgive dig og hjælpe dig med at starte en sag op. Vi vil med vores grundige sagsforberedelse og mangeårige erfaring inden for området kunne støtte og vejlede dig i sagen samt føre den for dig i alle instanser.

Hvornår skal barnet til børnesamtale?

 • Når en sag om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær skal afgøres af enten Familieretshuset eller retten, skal barnets ønsker frem i sagen, for at man kan finde ud af, hvad der er bedst for barnet. Det sker som oftest ved en børnesamtale, hvis barnet er nået skolealderen.

 • Under børnesamtalen får barnet mulighed for at fortælle, hvordan barnet ser på tingene, når det skal besluttes, hvor barnet skal bo, eller hvor længe barnet skal være hos sin mor eller far. Det er frivilligt, om barnet vil deltage i samtalen, og barnet kan ikke tvinges til at deltage i en børnesamtale.

 • Det vil enten være barnets mor eller far, der følger barnet til samtalen. Barnet taler med en børnesagkyndig, som er vant til at tale med børn, og som ved meget om, hvordan børn kan have det, og hvad der er bedst for barnet. Barnet og den børnesagkyndige taler undervejs sammen om, hvad der bliver skrevet ned, og hvad forældrene skal have at vide.

 • Efter samtalen får forældrene kendskab til, hvad den børnesagkyndige har skrevet ned, enten ved at det fremsendes, eller på et møde. Hvis forældrene herefter ikke er i stand til at finde en løsning, træffer Familieretshuset eller dommeren i familieretten en afgørelse i sagen.

Dit barn har mulighed for at få en bisidder fra BØRNS VILKÅR med til børnesamtalen. En bisidder kan bl.a. tale med barnet om, hvorledes samtalen vil forløbe, ligesom bisidderen kan tage med barnet til børnesamtalen og bagefter tale med barnet om samtalen, og om hvad der nu skal ske. Du kan ringe til børnetelefonen på telefon 116111, det er gratis, og du er 100% anonym - her kan du bede om en bisidder.

Et barn der er fyldt 10 år, kan endvidere selv anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær.

Har du brug for hjælp til samvær?

 • Det er altid vores anbefaling, at I udarbejder en skriftlig samværsaftale, når I skal fastsætte samværet for jeres barn/børn. Således skabes der klare linjer, så I undgår uenighed omkring samværet. I kan selv udforme samværsaftalen, og den er ligeså bindende som en aftale eller afgørelse, der træffes af Familieretshuset. Vi bistår gerne med at udforme samværsaftalen.

 • Loven fastsætter ikke regler for, hvor meget samvær der skal være. I kan derfor selv bestemme, hvilken samværsordning der passer til jeres barn/børn.

 • Hvis I ikke kan blive enige om samværsordningens udformning, kan I få hjælp af Familieretshuset. Det sker ved at indgive en anmodning til Familieretshuset herom.

Møde i familieretshuset

 • Familieretshuset vil indkalde begge forældre til et møde i Familieretshuset, hvor en børnesagkyndig og eventuelt en jurist vil deltage.

 • Du har altid ret til at medbringe en advokat til møde i Familieretshuset, uanset om det handler om samvær, barnets bopæl eller forældremyndighed.

 • Fordelen ved at have en advokat med til mødet i Familieretshuset er, at vi kan rådgive dig og hjælpe med at få alle væsentlige aspekter frem, inden du indgår en bindende aftale, eller der træffes afgørelse. Dette er særlig vigtigt, hvis sagen er juridisk kompliceret, eller hvis du ønsker at have støtte under mødet ved Familieretshuset. Ring til os på 8618 1102, hvis du ønsker vores bistand.

 • Hvis I under mødet i Familieretshuset selv bliver enige om samværets omfang, vil Familieretshuset ikke træffe en afgørelse. Såfremt I fortsat er uenige, kan Familieretshuset træffe afgørelse, såfremt afgørelsen ikke vurderes at være indgribende for barnet.

 • Hvis der er tale om en ændring af samvær, der er af indgribende karakter for barnet, vil sagen blive henvist til familieretten, som vil træffe afgørelse i sagen. Her kan vi bistå dig.

Klage over afgørelse om samvær

 • Hvis du ikke er enig i Familieretshusets afgørelse om samvær, kan vi hjælpe dig med at klage over afgørelsen. Dette sker ved, at vi indbringer klagen over afgørelsen til familieretten. Vi kan også føre sagen for dig i familieretten.

Kontakt os på telefon: 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk hvis du har brug for vores bistand.

Samværschikane

 • Såfremt bopælsforælderen aflyser samværet, har samværsforælderen ret til erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang og tidsrum som det aflyste samvær.

 • Hvis du får aflyst samvær med dit barn, har du altså ret til erstatningssamvær ugen efter. Du skal blot gøre skriftligt krav på det over for bopælsforælderen.

Familierettens hjælp

 • Oplever du alligevel problemer med at samværet ikke overholdes, kan du kontakte KROMANN advokatfirma, og vi hjælper dig med at få dit barn udleveret. 

 • Familieretten kan hjælpe med udlevering af dit barn til samvær, hvis retten eller Familieretshuset tidligere har bestemt, at du har ret til samvær med dit barn, og du til trods herfor ikke får barnet udleveret. Det samme gælder, hvis du og den anden forælder har indgået en aftale om samvær i Familieretshuset, eller hvis I selv har lavet en skriftlig aftale om samvær. 

 • Familieretten kan også hjælpe med udlevering af et barn til bopælsforælderen eller forældremyndighedsindehaveren, hvis barnet ikke bliver udleveret efter endt samvær.

 • Familieretten kan først gå aktivt ind i en sag, når der er nægtet udlevering. Derfor kan du først kontakte Familieretten efter et ikke gennemført samvær, og ikke allerede ved truslen om det.

Hvis du oplever enten at samværet bliver saboteret, eller at du ikke ønsker at udlevere barnet til samvær, eller ikke får barnet hjem fra samvær, så kontakt os på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk.  Vi kan rådgive dig om din situation og dine muligheder, ligesom vi kan varetage korrespondancen med familieretten og repræsentere dig  under møder i familieretten.

Gennemtvingelse af samvær

 • Hvis Familieretshuset har udarbejdet en samværsresolution, eller der er afsagt dom om samvær, men den forælder, der har barnet boende, alligevel ikke vil udlevere barnet, kan du få hjælp af KROMANN advokatfirma til at henvende dig hos familieretten i den retskreds, hvor barnet bor.

 • Hvis barnet ikke bliver udleveret efter samværet, kan du tillige få familierettens hjælp til at få barnet tilbage.

 • Har I selv lavet en aftale om samvær, og overholder den anden forælder ikke aftalen, kan I også benytte familieretten til at få samværet gennemført. I aftalen skal der stå, at den kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

 • Hvis Familieretten vurderer, at samværet ikke er blevet overholdt, kan familieretten pålægge tvangsbøder i form af dagbøder. Hvis samværet fortsat ikke gennemføres, kan familieretten forlange barnet udleveret med hjælp fra politiet. Dette er dog kun i yderste tilfælde.

Mener du, at samvær er til skade for barnet, eller får du ikke dit barn udleveret til samvær eller hjem fra samvær, så kontakt KROMANN advokatfirma på tlf. 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk. Med en advokat ved din side, er du sikret et forløb, hvor dine og dit barns interesser bliver varetaget bedst muligt.

Overvåget samvær

 • Overvåget samvær betyder, at barnets samvær med sin far eller mor gennemføres i Familieretshuset. Det overvågede samvær gemmeføres, mens en professionel børnesagkyndig er til stede. Overvåget samvær fastsættes i situationer, hvor det vurderes, at der ikke er andre muligheder for at fastsætte samvær mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos.

 • Begge forældre får Familieretshusets afgørelse, hvori det fremgår, hvorfor der skal være overvåget samvær, og hvad rammerne for samværet er. Normalt indbyder Familieretshuset til en samtale inden det overvågede samvær begynder, hvorunder en børnesagkyndig forklarer, hvordan samværet skal foregå, og både barn og forældre kan se samværslokalet.

 • Den børnesagkyndige, der er tilstede under samværet, har ikke indflydelse på afgørelsen om overvåget samvær eller på sagsbehandlingen i Familieretshuset. Den børnesagkyndiges rolle er alene at sikre, at samværet foregår på barnets præmisser, og at rammerne for samværet bliver overholdt. Den børnesagkyndige udfærdiger en rapport over forløbet.

Som din advokat i en sag vedrørende overvåget samvær kan vi eksempelvis hjælpe dig med at klage over en afgørelse om overvåget samvær, ligesom vi vil kunne bidrage med nærmere information om, hvorledes et overvåget samvær foregår, herunder bidrage med gode råd i forhold til dig som forælder, der skal have overvåget samvær med dit barn, eller i forhold til den forælder, som har barnet boende.

Kontakt os for en drøftelse af din sag på telefon 8618 1102.

Mistanke om grænseoverskridende forhold

 • Oplever du forhold, som gør dig bekymret i forhold til den anden forælders samvær med barnet, for eksempel tegn på vold eller seksuel krænkelse af barnet, så kan det være relevant, at vi hjælper dig med at få Familieretshuset til at træffe en midlertidig afgørelse om fuld forældremyndighed eller bopæl, samtidig med, at Familieretshuset anmodes om at suspendere samværet.

 • Det er klart, at det kun er i yderste konsekvens, at der er behov herfor, ligesom det er klart, at der skal være indikationer for volden eller de seksuelle krænkelser, førend man vil træffe en midlertidig afgørelse i sagen. Indikationerne for vold eller seksuelt misbrug kan være politianmeldelse, lægejournal, underretning til kommunen eller erklæring fra et krisecenter.

 • Det kan også være det modsatte, hvor du pludselig står i en situation, hvor den anden forælder beskylder dig for vold eller seksuelt misbrug af barnet.

KROMANN advokatfirma har mange års erfaring i at støtte og hjælpe i akutte og kriseprægede situationer og hvis du har mistanke om grænseoverskridende adfærd overfor dit barn i samværssituationen, eller hvis din tidligere partner beskylder dig for vold mod eller seksuelt misbrug af dit barn, så ring til os på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk.

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater