Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Ansat uden kontrakt

Kære Monica Kromann!

Jeg er studerende, og var for et halvt års tid siden så heldig at få et studiejob i en mindre butik her i Aarhus, som jeg er rigtig glad for. Indehaverne – som er gode venner af mine forældre – er rigtig søde, og der er en super god stemning i butikken.

Jeg arbejder mellem 8-12 timer om ugen, typisk med opfyldning af varer og betjening af kasseapparat, og jeg har til tider også åben-/lukkevagter, så det sker altså, at jeg har ansvar for kassebeholdningen osv.

Det var ret tilfældigt, at jeg blev ansat, og jeg var egentlig ikke til en decideret ansættelsessamtale, der var snarere tale om en slags informationsudveksling, hvor vi kort snakkede om arbejdstider, og jeg fik desuden oplyst, at min løn ville være 110 kr. i timen.

Jeg startede umiddelbart efter denne ”samtale”, og har været virkelig glad for jobbet lige siden. Jeg har aldrig fået udleveret en ansættelseskontrakt, men jeg har ladet mig fortælle, at det heller ikke er nødvendigt fordi mine rettigheder alligevel fremgår af loven? Jeg må dog erkende at jeg ikke er helt tryg ved situationen – hvad sker der hvis jeg bliver fyret, og jeg ikke har et ansættelsesbevis?

Jeg håber at du kan give mig lidt ro i sindet. I øvrigt tak for en glimrende brevkasse!

Godt nytår!

De bedste hilsner,

Studenten


Svar:

Kære Student!

Tak for dit udemærkede og yderst relevante spørgsmål.

Som udgangspunkt kan en ansættelsesaftale indgås både mundtligt og skriftligt, ligesom alle andre aftaler, og selve ansættelsesaftalen (og dine rettigheder) eksisterer således, uanset om du har et ansættelsesbevis eller ej.

Efter ansættelsesbeviseloven (som du kan finde på www.retsinformation.dk), har du dog som lønmodtager krav på at få udleveret et ansættelsesbevis senest én måned efter, at du er tiltrådt stillingen.

Et ansættelsesbevis skal indeholde oplysninger om alle væsentlige forhold af betydning for ansættelsen. Dette fremgår direkte at lovens § 2, stk. 2, hvoraf du kan læse, at væsentlige forhold som minimum er;

 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse,
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet, titel, rang, jobkategori og lignende,
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt,
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse,
 6. Lønmodtagers rettigheder mht. ferie/ferieløn,
 7. Varigheden af lønmodtagers og arbejdsgivers opsigelsesvarsler eller henvisning til reglerne herom,
 8. Lønnen, tillæg, personalegoder, pensionsbidrag mv.
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid,
 10. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsesforholdet.


Væsentlige forhold er derudover forhold for ansættelsen, som er anderledes end hvad der ellers følger af lovgivning og overenskomster, eksempelvis hvis der er vedtaget særlige ordninger i forbindelse med fratrædelse, særlige ordens- eller kontrolregler, der gælder for arbejdsstedet, særlige konkurrencebindinger herunder særlige loyalitets- og tavshedspligter.

Det følger desuden af ansættelsesbevisloven, at arbejdsgiver skal give lønmodtageren skriftlig meddelelse om enhver ændring af arbejdsforholdet senest én måned efter at ændringer er trådt i kraft, medmindre at ændringen skyldes ændringer i lovgivning, kollektive overenskomster, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser, som arbejdsgiveren kan henvise til.

Modtager man som lønmodtager ikke et ansættelsesbevis, eller er ansættelsesbeviset, som man modtager, mangelfuldt, kan man tilkendes en godtgørelse, der kan udgøre op til 13 ugers løn. I særligt grove tilfælde kan godtgørelsen udgøre helt op til 20 ugers løn. Til gengæld kan den højst udgøre kr. 1.000 hvis manglen er undskyldelig og i øvrigt ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet. Dette følger tillige af ansættelsesbevisloven.

I forhold til godtgørelsens størrelse kan det udledes af retspraksis, at godtgørelsesniveauet generelt er opadgående. Et eksempel er en dom fra Københavns Byret fra 2010, hvor en tjener blev tilkendt 20 ugers løn for ikke at have modtaget en ansættelseskontrakt. I en anden dom fra Højesteret fik en lønmodtager tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr. grundet manglende ansættelsesbevis, og det faktum, at der var tvivl om vedkommendes opsigelsesvarsel mm. I dette tilfælde havde lønmodtageren selv rykket arbejdsgiveren for et ansættelsesbevis, uden at dette af den grund var blevet udleveret.

Efter praksis er godtgørelsesniveauet som følger:

 • Hvor arbejdsgiver ikke har udleveret en ansættelseskontrakt er godtgørelsen som udgangspunkt op til kr. 5.000.
 • I sager hvor den mangelfulde eller manglende ansættelseskontrakt har givet anledning til en egentlig tvist om ansættelsesforholdet, fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt op til kr. 10.000.
 • I sager hvor der er særligt skærpende omstændigheder, eksempelvis hvor arbejdsgiveren bevidst undlader at iagttage sin oplysningspligt for derved at omgå lønmodtagerens rettigheder, kan godtgørelsen være op til 20 ugers løn
 • Godtgørelse på over kr. 25.000 er forbeholdt særlig grove tilfælde, der samtidig har udsat lønmodtageren for et betydeligt tab.

Klager over manglende overholdelse af ansættelsesbevisloven kan indgives til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Det er gratis at klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og CPR-nummer. Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, sender de dig et brev med en bekræftelse herpå. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 4-5 måneder.

Som du kan læse af ovenstående består dit ansættelsesforhold altså uanset om du har et ansættelsesbevis eller ej, men når man ikke har fået udleveret en ansættelseskontrakt, kan der i sagens natur opstå tvivl om de rettigheder, man har, eksempelvis i forhold til opsigelse, men man vil da tage udgangspunkt i de rettigheder, der følger af lov eller overenskomst.

Du er altså som det fremgår fortsat ”sikret” i forhold til dine fundamentale rettigheder, og i og med at dine ledere er dine nære bekendte, kan det selvfølgelig være værd at overveje, om du vil indlede en klagesag, hvis det, jf. ovenstående gennemgang, er i omegnen af maksimalt kr. 5.000, som du har ret til i godtgørelse, men uanset hvordan du vælger at gribe situationen an, er der ingen tvivl om, at din arbejdsgiver har overtrådt ansættelsesbevisloven.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over dine rettigheder.

Med ønske om et godt nytår i 2014!

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.