Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad betyder det nye skilsmissesystem efter foråret 2019?

Kære Monica Kromann

Jeg blev skilt sidste år, og ved samme lejlighed tilkendte retten mig fuld forældremyndighed over vores dengang 8-årige datter. Vores datter er nu blevet 9 år, og samværsdelen er endnu ikke kommet på plads, fordi vores datter ikke har ønsket at komme på samvær hos sin far. 

Mit spørgsmål er, om vores samværssag vil være omfattet af den nye lovgivning, såfremt den ikke er afgjort inden foråret 2019, og hvilken betydning det i så fald vil have på samværssagen?

 

Med venlig hilsen

Moderen


Svar:

Kære moder

Tak for dit meget relevante spørgsmål.

Det er helt korrekt, at der træder et helt nyt skilsmissesystem i kraft i foråret 2019. Det sker som følge af, at regeringen og alle Folketingets partier i foråret blev enige om, at der skal indføres et nyt familieretligt system, der bl.a. indeholder ændringer om, at barnet skal høres endnu mere end hidtil i en skilsmisse.

Selve lovforslaget om det nye skilsmissesystem er blevet fremsat i Folketinget og vil blive behandlet hen over efteråret og vinteren 2018. 

Aftalen blandt partierne er, at det skal træde i kraft 1. april 2019, således at systemet vil træde i kraft fra denne dato for verserende sager og nye sager. Det er klart, at den første tid vil bære præg af, at det nye system skal indkøres, og derfor vil man fra politisk side holde nøje øje med, om systemet har den ønskede effekt og kvalitet, og om familierne mødes med et enklere og sammenhængende forløb.

I det følgende vil jeg gennemgå nogle af de vigtige tiltag, som vil blive indført med skilsmissesystemet:

Børnene skal inddrages

Da skilsmisser kan være meget belastende for børn, er der også enighed blandt Folketingets partier om, at det altafgørende hensyn i systemet er hensynet til barnet, når forældrene skilles. Der skal derfor indføres en ny bestemmelse i Forældreansvarsloven, der sikrer, at der er fokus på barnets trivsel gennem hele forløbet. Du vil derfor opleve, at din datter med de nye regler høres i videre grad end tidligere.

Der skal oprettes en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet og sørger for, at barnet altid har en voksen at tale med eller spørge til råds. I denne enhed vil der være børnesagkyndige, der sørger for, at børnene bliver inddraget tidligt og så skånsomt som muligt.

Fra Statsforvaltningen til familiehus

Statsforvaltningen vil blive erstattet af en nyoprettet enhed, Familieretshuset. I modsætning til Statsforvaltningen vil Familiehuset kun behandle familiesager.

I Familiehuset bliver alle familier, der søger om skilsmisse, automatisk screenet og på den baggrund visiteret til det rigtige sagsforløb. Sagerne opdeles i en grøn, gul og rød bunke.

Enkle sager, hvor familien har det så godt, at myndighederne ikke behøver at blive involveret, henvises til grønt spor. Der iværksættes rådgivning og mægling for de sager, der henvises til gult spor.

Mere komplekse sager hvor der er store konflikter og børnene dermed er udsat, henvises til rødt spor. I disse sager mødes forældrene med en grundig børne – og familiefaglig tilgang, der kordineres med kommunen.

Familieretten

Den anden del af det nye system er Familieretten. I de komplekse sager tager Familieretten over efter en udredning af sagen i Familieretshuset. Det kan eksempelvis være i en skilsmissesag, hvor der er problemer med vold eller misbrug eller hvor der i øvrigt ikke kan findes en løsning i Familieretshuset.

Familieretten ligger ude i de forskellige byretter, og derfor er det også en dommer, der træffer afgørelse i disse sager.

Refleksionsperiode

Af hensyn til børnene indføres der som noget helt nyt en refleksionsperiode på 3 måneder for ægtefæller med børn, som er enige om at blive skilt. Denne periode er tænkt som en tid til ”eftertanke” for forældrene, og i perioden tilbydes forældrene og barnet rådgivning og en målrettet rådgivnings - og afklaringssamtale med fokus på at give forældrene redskaber til at støtte barnet bedst muligt efter bruddet.

Forældrene skal også gennemføre et digitalt forløb, som ligeledes skal give viden bl.a. om barnets reaktion i brudsituationen, så forældrene bedst muligt kan støtte op om barnet.

Ligeværdigt forældreskab

Forældrene skal ved indførelsen af det nye system have mulighed for at være forældre på lige fod. Enige forældre skal således have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig.

Samtidig skal forældrene også økonomisk have mulighed for at indrette sig ud fra, hvordan familielivet leves. Forældre med fælles forældremyndighed skal derfor som udgangspunkt modtage halvdelen af børne – og ungeydelsen hver.

Jeg håber, at ovenstående var svar på dit spørgsmål. Du kan desuden læse mere om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside under www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.