Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Vores otteårige søn skal måske tvangsfjernes - får vi ret til at se ham?

Kære Monica Kromann

Vi står i den meget ulykkelige situation, at kommunen skal tage stilling til, hvorvidt vores søn på otte år skal tvangsfjernes og anbringes hos en plejefamilie.

Vi har forældremyndigheden over vores søn, men vi er i tvivl om, hvilke rettigheder vi som forældre har under kommunens behandling af sagen. Har vi ret til at se vores søn, hvis han ender med at blive anbragt? Er der noget, som vi skal være opmærksomme på i forbindelse med en sag om tvangsanbringelse?

Vi håber meget, at du vil besvare vores spørgsmål.

Med venlig hilsen

Det ulykkelige forældrepar


Svar:

Kære forældre

Jeg vil først og fremmest udtrykke min medfølelse for jeres svære situation. Nedenfor vil jeg give jer et overblik over jeres rettigheder i forbindelse med, at kommunen behandler spørgsmålet om tvangsfjernelse af jeres søn.

Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser af børn. Kommunen skal foretage en vurdering af, hvorvidt jeres barn har brug for særlig støtte i en periode og derfor skal bo et andet sted ned hjemme hos jer. En beslutning om tvangsanbringelse af et barn kan enten træffes med samtykke fra forældrene – en såkaldt frivillig anbringelse – eller af Børn- og Ungeudvalget uden samtykke – en såkaldt tvangsanbringelse.

Forældremyndigheden over barnet fortsætter, selv om barnet bliver anbragt. Kommunen skal derfor sikre, at I som forældre bliver inddraget i beslutninger vedrørende barnet, så vidt det er muligt. Kommunen kan dog selv træffe beslutninger, hvis det er til barnets bedste, men I har som forældre altid ret til at kende begrundelserne for kommunens beslutninger.

I har som forældre ret til en støtteperson, så snart en anbringelse af jeres søn er på tale. Støttepersonen er uafhængig af kommunen, og støttepersonens opgave er at lytte og være der for jer som forældre. Kommunen fastsætter tidsforbruget for støttepersonen og betaler omkostningerne hertil. I har endvidere ret til at have en bisidder med, når der skal være møder af den ene eller anden art i kommunen.

I har herudover mulighed for at få støtte, hvis kommunen vurderer, at I har behov for det. Støtten kan for eksempel være familiebehandling, forældrekurser, misbrugsbehandling eller andet, som kan medvirke til, at I kan spille en positiv rolle for jeres søn.

Såfremt Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelse af jeres søn, har I som forældre ret til samvær med jeres søn. Alle anbragte børn og unge har ret til samvær med deres familie og netværk under anbringelsen. Kommunen skal sørge for, at barnet får mulighed for at skabe og bevare nære relationer til familie og netværk – også på længere sigt. Kommunen vurderer, hvordan barnets samvær og kontakt med familie og netværk kan tilrettelægges for at være til barnets bedste. Kommunen kan træffe beslutninger om samvær og kontakt, hvis I ikke kan blive enige om en aftale. Både forældre og barn vil blive hørt om ønsker til samvær, inden kommunen træffer beslutningen.

Til sidst skal jeg gøre jer opmærksom på, at I som forældre har ret til gratis advokathjælp i forbindelse med behandlingen af jeres sag i Børn- og Ungeudvalget. I har desuden mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, såfremt I ikke er enige i sagens afgørelse. Såfremt sagen skal behandles i Ankestyrelsen, har I også ret til advokatbistand. 

I forbindelse med en beslutning om tvangsanbringelse fastsættes en genbehandlingsfrist, der fastsætter, hvor længe beslutningen kan opretholdes uden mulighed for genbehandling.

Jeg håber, at ovenstående besvarede jeres spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

Såfremt I har brug for rådgivning i forbindelse med en sag om tvangsanbringelse, eller såfremt I har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat med speciale i børneret. Du er naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H) 

mk@advokatkromann.dk 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.