Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Min datter er indkaldt til børnesamtale

Kære Monica Kromann,

Jeg står midt i en verserende samværs- og bopælssag i Statsforvaltningen, og i den forbindelse har man valgt at kalde min 11-årige datter ind til en børnesamtale.

Min datter er noget nervøs af sig, og jeg er i tvivl om, hvordan hun vil reagere til samtalen. Hun er både genert og selvfølgelig også presset ved situationen, fordi hun jo som så mange andre skilsmissebørn, befinder sig i en loyalitetskonflikt. Jeg har som mor ikke mulighed for at være med hende til samtalen, selvom jeg ved, at hun ville ønske det.

Jeg har hørt noget om en bisidderordning – kan du fortælle mig om denne, for jeg synes ikke rigtig, at jeg umiddelbart kan finde så meget om det på Statsforvaltningens hjemmeside?

Med venlig hilsen,

Den bekymrede mor


Svar:

Kære bekymrede mor,

Tak for din henvendelse og dine spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det forholder sig ganske rigtigt således, at Statsforvaltningen i forbindelse med behandlingen af både forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager, skal søge ”barnets perspektiv” belyst i videst muligt omfang. Dette kan – alt efter barnets alder og modenhed – gøres ved en såkaldt børnesamtale med barnet.

Lovhjemlen til børnesamtaler findes i forældreansvarslovens § 34. Det fremgår tillige af denne paragrafs stykke 2, at såfremt det må antages at være til skade for barnet, gælder forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen ikke. Der er således mulighed for at fravige udgangspunktet om, at et barn hvis alder og modenhed tilsiger, at det kan indkaldes til en børnesamtale, såfremt en sådan samtale vil være til skade for barnet. Eksempelvis hvis barnet i forvejen lider meget under sagen og forældrenes – til tider – meget svære samarbejdsvanskeligheder.

Det er Statsforvaltningen, der som led i sagsbehandlingen, indkalder barnet til samtalen. Er en bopæls- eller forældremyndighedssag indbragt for Retten, har Retten tillige kompetence til at indkalde barnet til en samtale, der så i stedet vil foregå i Retten.

Børnesamtalen finder sted hos en børnesagkyndig med særligt sagkundskab i forhold til denne slags sager.

Det er korrekt, at børn har ret til at tage til en børnesamtale sammen med en bisidder. Bisidderen kan i sagens natur ikke være mor eller far, men det kan være en anden for barnet nærtstående person. Ofte forholder det sig da også således, at et barn medbringer en nærtstående person som bisidder, og da denne nærtstående person næsten altid del har i forældrekonflikten, kan det være vanskeligt for barnet at åbne helt op under samtalen, da der kan være forhold, som barnet ikke har lyst til at fortælle om, når et medlem af familien er til stede.

Man har imidlertid pr. den 1. januar 2015 indført er en ny bisidderordning ved Statsforvaltningen. Denne ordning er resultatet af et samarbejde imellem Børns Vilkår, Egmont Fonden og Statsforvaltningen. Bisidderordningen går kort fortalt ud på, at barnet i forbindelse med børnesamtalen tilbydes en professionel og upartisk bisidder, som skal være med til at give barnet tryghed, og samtidig hjælpe barnet med at få fortalt det, der er vigtigt for barnet. Alle de professionelle bisiddere er neutrale, og taler kun med børnene – aldrig med forældrene.

På baggrund af børnesamtalen og dermed barnets egen holdning til sagen, vil Statsforvaltningen – såfremt forældrene fortsat ikke kan blive enige, træffe en afgørelse eller indbringe sagen for Retten, afhængig af sagstypen.

Tilbuddet om en professionel bisidder er målrettet de børn, der er i klemme imellem deres mor og far – det vil altså primært sige i de såkaldte ”højkonfliktsager”. Det er bisidderens opgave at forberede barnet bedst muligt på samtalen, og samtidig støtte barnet under samtalen, for efterfølgende sammen med barnet at kunne samle op på, hvad der blev sagt under samtalen.

Statsforvaltningen har på deres hjemmeside anført, at programmet i første omgang omfatter støtte til bisidderordningen i 2 år. Man forventer at kunne ledsage godt 400 børn i denne periode.

Såfremt man som barn ønsker en bisidder i forbindelse med en børnesamtale, kan man få en sådan tildelt ved at kontakte BørneTelefonen på tlf. 116 111. Børnetelefonen administreres af Børns Vilkår, og du kan læse mere herom på www.bornetelefonen.dk , hvor der tillige er info at finde om bisidderordningen. Børns Vilkår har i øvrigt lavet en folder om bisidderordningen, som bl.a. kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside på www.statsforvaltningen.dk under ”børn” og ”bisidning til børn”. På hjemmesiden www.morogfarskalskilles.dk kan du og din datter desuden læse meget mere om børnesamtaler, bisidderordninger og andre tiltag, der er til for at støtte børn igennem en skilsmisse.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig svar på dine spørgsmål, og jeg håber tillige, at I finder et støttetilbud, der passer din datter.

 

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.